Distribúcia v marketingu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti získavajú absolvovaním predmetu vedomosti o význame distribúcie ako nástroja marketingového mixu, o typológii distribučných kanálov, o orgánoch zapojených do distribučných procesov. Oboznámia sa so základnými distribučnými stratégiami a ich aplikáciou v jednotlivých etapách životného cyklu produktu, získajú vedomosti o logistike, ako súčasti distribúcie, jej úlohách a moderných prístupoch v logistike. Získajú prehľad o jednotlivých oblastiach uplatňovania logistiky v distribúcii – o logistike nákupu, skladovania, predaja, dopravy, nových trendoch v logistike. Nadobudnú tiež vedomosti o spoločenskej zodpovednosti logistických firiem.
Absolventi predmetu budú vedieť identifikovať a analyzovať podmienky a vzťahy vznikajúce v distribučných a logistických procesoch pri transformácii produktu na ceste od výrobcu k spotrebiteľovi. Pochopia význam logistického prístupu k riešeniu distribúcie, budú vedieť identifikovať a analyzovať náklady vznikajúce v distribučných procesoch na realizáciu jednotlivých aktivít fyzickej distribúcie. Dokážu posúdiť vhodnosť výberu distribučného kanála pre daný typ produktu a daný trh, porovnať efektívnosť jednotlivých typov distribučných kanálov. Porozumejú novým trendom v logistike a dokážu ich vhodným spôsobom interpretovať predovšetkým z pohľadu environmentálnej udržateľnosti logistiky.
Úspešným absolvovaním predmetu študenti nadobudnú kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa pozíciách stredného manažmentu na úsekoch obchodu, distribúcie a logistiky tak výrobných, ako aj obchodných podnikov. Budú schopní pôsobiť na juniorských pozíciách v distribučných a logistických centrách na úseku nákupu, vybavovania objednávok a riadenia zásob. Dokážu riešiť problémy operatívneho charakteru pri riešení otázok dopravy produktov z oblasti výroby do oblasti obchodu a spotreby.

Stručná osnova predmetu

Distribúcia ako nástroj marketingu. Typy a druhy distribúcie, distribučné kanály a ich typológia. Orgány distribúcie. Franchising. Logistika zásobovania. Logistika nákupu. Logistika skladovania. Logistika predaja. Logistika dopravy. Elektromobilita. Reverzná logistika. Nové trendy v logistike. Spoločenská zodpovednosť logistických firiem.

Odporúčaná literatúra

1. DAŇO, Ferdinand – DRÁBIK, Peter – REHÁK, Róbert – VERNEROVÁ, Dominika. Distribúcia (Distribúcia v marketingu, Distribučný manažment). Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2022. 328 s. ISBN 978-80-225-4962-2.
2. GROS, Ivan a kol. Velká kniha logistiky. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2016, 512 s. ISBN 9788070809525
3. CHRISTOPHER, Martin. Logistics and Supply Chain Management, 6th Edition. FT Publishing International, 2023. 360 p. ISBN 978-1292416182.
4. MANGAN, John – LALWANI, Chandra, CALATAYUD, Agustina. Global Logistics and Supply Chain Management 4th Edition. Wiley, 2020. 336 p. ISBN 978-1119702993
5. RUDD, Jerry. Practical Guide to Logistics. London: Kogan Page, 2019. 384 s. ISBN 9780749486310

Sylabus predmetu

1. Úvod do teórie distribúcie a logistiky. Základné stratégie distribúcie. 2. Distribučné kanály, typológia distribučných kanálov, vertikálny marketingový systém, horizontálny marketingový systém. 3. Orgány distribúcie, typológia orgánov distribúcie. 4. Franchising. 5. Logistika zásobovania, riadenie zásob. 6. Logistika nákupu. 7. Logistika skladovania, úlohy a typy skladov, skladové technológie. 8. Logistika predaja. 9. Logistika dopravy, typy a druhy dopravy. Dopravné a špedičné služby. 10. Elektromobilita, alternatívne druhy dopravy. 11. Reverzná a odpadová logistika. 12. Nové trendy v logistike. 13. Spoločenská zodpovednosť logistických firiem.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % - priebežné semestrálne hodnotenie
20 % - semestrálny seminárny projekt
60 % - písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celková študijná záťaž: 182 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 20 hodín
Spracovanie semestrálneho seminárneho projektu: 40 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 26 hodín
Príprava na skúšku: 44 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.02.2024

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.02.2024