Manažment obchodnej firmy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: študenti získajú absolvovaním predmetu súbor znalostí z oblasti manažmentu v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Oboznámia sa so základnými sekvenčnými a priebežnými manažérskymi funkciami v prostredí obchodnej firmy, ako aj s mäkkými determinantmi manažmentu. Nadobudnú vedomosti, ktoré im umožnia orientovať sa v oblasti procesného riadenia a manažmentu obchodnej prevádzky.
Zručnosti: absolventi predmetu získajú praktické zručnosti manažérskych kompetencií v oblasti firemného plánovania, organizovania, vedenia ľudí, riadenia ľudských zdrojov, kontroly a systému rozhodovania v obchodnej firme. Naučia sa kriticky analyzovať a tvorivo aplikovať získané poznatky v kontexte praktického definovania problémov obchodu taktickej a strategickej úrovne.
Kompetencie: úspešným absolvovaním predmetu študenti získajú profesijné kompetencie, ktoré im umožnia analyzovať a interpretovať jednotlivé funkčné oblasti riadenia obchodnej firmy. Dokážu pochopiť ich výhody a nevýhody pri použití v praktických situáciách s cieľom zvýšiť celkovú prosperitu firmy v podmienkach globalizácie obchodu. Budú schopní tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi a samostatne riadiť obchodné procesy.

Stručná osnova predmetu

Charakter a špecifiká činnosti obchodnej firmy. Obchod a jeho perspektívy. Rozvojové trendy svetového a európskeho obchodu. Podstata a význam retailingu ako medzinárodne chápaného maloobchodu. Medzinárodné obchodné stratégie. Manažment a jeho funkcie v obchodnej firme. Plánovanie ako manažérska funkcia. Organizovanie v obchodnej firme. Organizačná štruktúra obchodnej firmy. Riadenie ľudských zdrojov ako manažérska funkcia. Vedenie a riadenie ľudí v obchodnej firme. Skupiny a tímy v manažmente obchodnej firmy. Konflikty a ich riešenie. Vnútorný kontrolný systém obchodnej firmy. Kontroling ako nástroj riadenia. Rozhodovanie v procese riadenia. Maloobchodné a veľkoobchodné prevádzkové operácie. Frekvencia zákazníkov a jej meranie. Spoločenská zodpovednosť a etika obchodnej firmy.

Odporúčaná literatúra

1. Matušovičová, M., Čihovská, V., Pavliková, M. (2018). Obchodný manažment – praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
2. Grewal, D. (2018). Retail Marketing Management. New York: Sage Publications Ltd.
3. Jaderná, E., Volfová, H. (2021). Moderní retail marketing. Praha: Grada Publishing.
4. Zanjat, S. N., Karmore, B. S. (2020). Retail management. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.

Sylabus predmetu

1. Charakter a špecifiká činnosti obchodnej firmy. Podstata a charakteristika obchodu. Význam a funkcie obchodu. Obchod a jeho perspektívy. 2. Rozvojové trendy svetového a európskeho obchodu. Význam jednotlivých vývojových tendencií, znaky a ich prejavy na trhu. 3. Medzinárodná expanzia obchodných firiem. Podstata a význam retailingu ako medzinárodne chápaného maloobchodu. Medzinárodné obchodné stratégie. 4. Manažment a jeho funkcie v obchodnej firme. Sekvenčné a priebežné manažérske funkcie. Nástroje a techniky moderného manažmentu. 5. Plánovanie ako manažérska funkcia. Základné druhy plánov a ich obsah v obchodnej firme. 6. Organizovanie v obchodnej firme. Organizačná štruktúra obchodnej firmy. Hlavné formy organizačnej štrukturalizácie. 7. Riadenie ľudských zdrojov ako manažérska funkcia. Hlavné činnosti riadenia ľudských zdrojov v obchodnej firme. 8. Vedenie a riadenie ľudí v obchodnej firme. Kompetencie manažéra a štýly riadenia. Podstata a techniky časového manažmentu. 9. Skupiny a tímy v manažmente obchodnej firmy. Formovanie a štruktúra skupiny. Typy tímov. Konflikty a ich riešenie. 10. Kontrola v obchodnej firme. Proces a typy kontroly. Vnútorný kontrolný systém obchodnej firmy. Kontroling ako nástroj riadenia. 11. Rozhodovanie v procese riadenia. Klasifikácia rozhodovacích procesov. Metódy a štýly rozhodovania. Hlavné rozhodnutia obchodnej firmy. 12. Obchodno-prevádzkové operácie. Maloobchodné a veľkoobchodné prevádzkové operácie. Frekvencia zákazníkov a jej meranie. 13. Etika obchodnej firmy. Etika v manažmente. Etika ako súčasť organizačnej kultúry obchodnej firmy.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % aktívna účasť, riešenie praktických úloh, priebežné overovanie vedomostí;
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celková študijná záťaž: 104 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 12 hodín
Príprava na priebežné overovanie vedomostí: 26 hodín
Príprava na skúšku: 40 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023