Simulátor pracovných pohovorov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti sa oboznámia s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce. Získajú teoretické ako aj praktické skúsenosti s pracovným pohovorom. Lepšie porozumejú procesu výveru zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Budú schopní uplatňovať vedomosti a zručnosti pri pracovnom pohovore.
Na úrovni vedomosti a porozumenia: Študenti by mali byť schopní:
- analyzovať a odborne spracovať teoretické a praktické otázky fungovania lokálneho trhu práce, identifikovať požiadavky na pracovné príležitosti
- získať teoretické a praktické vedomostí z oblastí procesu získavania a výberu zamestnancov, ako i prípravy zamestnancov na výberový proces
Zručnosti, kompetencie: Študenti by mali:
- nadobudnúť špecifické i kmeňové kompetencie pre potreby uskutočnenia výberového procesu zamestnancov, ako i pre potreby vlastnej prezentácie a zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu práce

Stručná osnova predmetu

1. Prieskum pracovných ponúk, príprava podkladov na pracovný pohovor (životopis a motivačný list).
2. Fázy pracovného pohovoru, najčastejšie chyby pri pohovoroch.
3. Druhy pracovno-právnych vzťahov.
4. Biznis etiketa (oblečenie, pozdravy, predstavenie).
5. Verbálna a neverbálna komunikácia na pracovnom pohovore.
6. Analýza vlastných zručností, zhodnotenie pozície na pracovnom trhu.
7. Techniky sebaprezentácie.
8. Telefonický skríning, prvá simulácia pracovného pohovoru.
9. Prezentácia vhodných pozícií vybraných zamestnávateľov.
10. Sociálne siete v procese hľadania zamestnania (LinkedIn).
11. Vyhľadávanie vhodných pracovných pozícií na pracovných portáloch, druhá simulácia pracovného pohovoru.
12. Simulácia assessment centra, základné typy osobnostných testov.
13. Iné možnosti uplatnenia po absolvovaní štúdia (stáže, štúdium a práca v zahraničí, dobrovoľníctvo, rekvalifikácia). Absolvovanie simulovaného pracovného pohovoru u vybraného zamestnávateľa.

Odporúčaná literatúra

GALLO, C.: Talk Like TED: The 9 Public Speaking Secrets of the World's Top Minds, 2014. Vydavateľstvo Macmillian Audio.
KLINCKOVÁ, J.: Neverbálna komunikácia alebo komunikujeme nielen slovami, 2011. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici.
MATEJKA, M.; VIDLAŘ, P.: Vše o přijímacím pohovoru - Jak poznat druhou stranu, 2002. Vydavateľstvo Grada.
ŠPAČEK, L.: Malá kniha etikety pro firmu a úřad, 2010. Vydavateľstvo Mladá fronta.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktívne vystupovanie na seminároch – 10 %
Vypracovanie projektu – 20 %
Výsledný semestrálny písomný test – 10 %
Záverečná ústna skúška – 60 %

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 07.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.11.2021

Dátum schválenia: 07.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.11.2021