Medzinárodná ekonómia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je predstaviť študentom relevantné teórie pre analýzu otvorenej ekonomiky. Predmet umožní absolventom analyzovať a interpretovať procesy v otvorenej ekonomike a vzájomné interakcie medzi národnou, európskou a svetovou úrovňou ekonomického vývoja. Prezentované teórie sú aplikované na aktuálne súčasné otázky, ktoré vyvstávajú v oblasti medzinárodného obchodu, medzinárodnej migrácie, medzinárodných tokov kapitálu a medzinárodných menových vzťahov. Predmet má viesť študentov ku kritickému mysleniu a aplikovaniu poznatkov z medzinárodnej ekonómie na aktuálne európske a svetové ekonomické problémy. Predmet pokrýva tak mikroekonomické ako aj makroekonomické aspekty medzinárodnej ekonómie. Pozornosť sa venuje aj zmenám, ktoré v svetovej ekonomike aktuálne prebiehajú.
Vedomosti:
a) Absolvovanie predmetu umožní pochopiť a zvládnuť relevantné teórie pre analýzu otvorenej ekonomiky, syntetizovať jednotlivé teórie vo vzťahu k problematike medzinárodného obchodu, menového kurzu, vonkajšej a vnútornej rovnováhy.
b) Analyzovať a kriticky zhodnotiť medzinárodné ekonomické vzťahy, aktuálne problémy európskej a svetovej ekonomiky (prezentované v ekonomických diskusiách a ekonomických analýzach).
Kompetentnosti:
Po absolvovaní predmetu by študenti mali vedieť vysvetliť:
 aká je súčasná podoba medzinárodného obchodu a ako sa menila v priebehu času
 aké má medzinárodný obchod prínosy pre ekonomiku
 aké dopady majú rôzne nástroje obchodnej politiky (clá, kvóty, subvencie) na blahobyt rôznych skupín v ekonomike a na blahobyt krajiny ako celku.
 aké sú politicko-ekonomické súvislosti zavádzania obchodných reštrikcií
 aké dopady má migrácia a medzinárodné toky kapitálu na národné ekonomiky
 aké faktory alebo hospodársko-politické udalosti môžu ovplyvniť hodnotu výmenného kurzu
 aká je účinnosť monetárnej a fiškálnej politiky v otvorenej ekonomike pri tlmení výkyvov hospodárskeho cyklu
 aký význam ma platobná bilancia v otvorenej ekonomike
 aké sú prínosy a riziká ekonomickej integrácie a členstva v menovej únii, ktorá nenapĺňa kritéria optimálnej menovej oblasti
 aké sú dôvody nadmerného dlhového bremena rozvojových krajín.

Zručnosti:
a) Získanie schopnosti kritického myslenia, aplikovanie teoretických znalostí na aktuálne ekonomické problémy.
b) Získanie, spracovanie a interpretácia relevantných ekonomických údajov z medzinárodných databáz (OECD, SB, MMF, UNCTAD, Eurostat a i.), schopnosť empiricky skúmať relevantnosť teórií.
c) Na seminároch sa od študentov očakáva nielen individuálna ale aj tímová práca pri hodnotení aktuálnych problémov v svetovej ekonomike a ich dopadov na domácu ekonomiku.

Stručná osnova predmetu

Stručná osnova predmetu:
Predmet, základné pojmy a identity v medzinárodnej ekonómii.
Teórie medzinárodného obchodu. Ricardov model – teória komparatívnych výhod.
Hecksherov-Ohlinov model medzinárodného obchodu. Štandardný model obchodu.
Model medzinárodného obchodu založený na vnútroodvetvovej výmene.
Typy a účinnosť medzinárodných obchodných politík, nástroje obchodných politík a ich dopad na medzinárodný obchod.
Kontroverzné otázky medzinárodného obchodu.
Špecifické faktory a rozdeľovanie dôchodkov. Firmy v globálnej ekonomike (export, outsourcing a multinárodné korporácie).
Výmenný kurz a devízové trhy. Peniaze, úrokové sadzby a výmenné kurzy. Výmenný kurz a determinácia outputu.
Platobná bilancia, kríza platobnej bilancie a menové krízy. Medzinárodná makroekonomická politika.
Vonkajšia a vnútorná rovnováha, makroekonomická politika v podmienkach pevných a plávajúcich menových kurzov.
Vývoj medzinárodného menového systému. Teória optimálnej menovej oblasti.
Rozvojové krajiny – vývoj, kríza a reforma.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra (Compulsory reading):
Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M.J.: International Economics. Theory and Policy, 11th edition, Pearson 2018.
Muchová, E.: Medzinárodná ekonómia (vybrané problémy). Bratislava, Ekonóm 2011
Muchová, E.: Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: IURA Edition, 2005
Brinčíková, Z.: Príklady a úlohy z medzinárodnej ekonómie. Bratislava, Ekonóm 2013.

Odporúčaná literatúra (Suggested reading):
Acemoglu, D., Robinson, J.A.: Why nations fail. The origin of power, prosperity and poverty. Profile books ltd. 2013
Feenstra, R., Taylor, A.: International Economics. 5th edition, Macmillan, 2021
Salvatore, D.: International Economics. 12th edition, Willey 2016
Marrewijk, Ch.et al.: International Economics (Theory, Application and Policy). 2nd edition, Oxford University Press 2012
Baldwin, R. Wyplosz, Ch.: Economics of European Integration. McGraw Hill, 6th edition, 2019
Piketty, T.: Kapitál v 21. storočí. Bratislava : Ikar, 2015.

Podmienky na absolvovanie predmetu

záverečná písomná skúška 60 %
seminárna práca (prípadová štúdia) 10 %
písomná previerka 15 %
zadania, úlohy, aktivita 15 %

Dátum schválenia: 03.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 09.04.2021

Dátum schválenia: 03.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 09.04.2021