Menová teória a politika (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovaním tohto predmetu by študent mal nadobudnúť nasledovné vedomosti, kompetentnosti a zručnosti:
a) orientovať sa v komplexnej terminológii menovej politiky
b) pochopiť teoretické základy z oblasti dopytu a ponuky peňazí, peňažnej rovnováhy, inštitucionálneho, strategického a operačného rámca menovej politiky
c) na základe získaných poznatkov komunikovať v odbornom jazyku o menových záležitostiach
d) preukázať schopnosť formovať svoj vlastný názor na menový vývoj a čiastočne byť kritický k reálnemu vývoju
e) preukázať kreativitu pri navrhovaní riešení problémového vývoja
f) nachádzať súvislosti medzi menovou politikou a ostatnými zložkami hospodárskej politiky v kontexte nadobudnutých vedomostí
g) absorbovať najnovšie poznatky z oblasti menovej teórie a politiky a rozširovať svoje možnosti racionálneho úsudku o aktuálnom dianí vo svete v oblasti menovej politiky
h) prejaviť schopnosť pracovať v tíme
i) vybrať a využívať vhodné techniky a výskumné metódy
j) schopnosť získavať, selektovať a analyzovať dáta
k) kriticky zaujať stanovisko tak k vlastným výsledkom práce ako aj výsledkom iných kolegov
l) formulovať zrozumiteľné a presvedčivé prezentácie svojich výsledkov práce
m) preukázať tvorivosť a intelektuálnu zvedavosť v danom odbore a zúročiť ju pri ďalšom štúdiu alebo výskume

Stručná osnova predmetu

1. Teoretická a empirická definícia peňazí – vymedzenie pojmov peniaze a mena, javové formy peňazí, vnútorná a vonkajšia kúpna sila peňazí, teoretická definícia peňazí, empirická definícia peňazí, menové agregáty
2. Teórie dopytu po peniazoch – tradičné a moderné teórie dopytu po peniazoch
3. Ponuka peňazí – zdroje a použitie monetárnej bázy, tvorba ponuky peňazí, proces multiplikácie
4. Peňažná rovnováha a flácia ako porušenie peňažnej rovnováhy – definícia peňažnej rovnováhy, rôznych druhov inflácie, deflácia a ich dôsledky na menovú politiku, meranie inflácie – CPI, HICP, deflátor HDP, inflačné cielenie
5. Ciele, druhy, pravidlá menovej politiky
6. Stratégie menovej politiky – základné, modifikované a moderné transmisné mechanizmy – monetaristický, úrokový, kurzový transmisný mechanizmus, finančný akcelerátor, HDP gap, inflačné cielenie a moderné transmisné mechanizmy
7. Konvenčná a nekonvenčná menová politika
8. Postavenie centrálnej banky v trhovej ekonomike s aplikáciou na ECB, FRS, BOJ a BOE – nezávislosť, funkcie a ciele centrálnych bánk
9. Teoretické vymedzenie funkčnosti menových nástrojov – priame a nepriame menové nástroje
10. Menové nástroje Eurosystému, FRS, BOJ a BOE
11. Menová a devízová politika - devízové intervencie, riadenie devízového hospodárstva centrálnou bankou, význam devízových rezerv
12. Centrálna banka a dohľad nad finančným systémom vo vzťahu k finančnej stabilite
13. Vzájomný vzťah medzi menovou a rozpočtovou politikou – verejný dlh a deficit štátneho rozpočtu z pohľadu menovej teórie a politiky, koordinácia menovej a rozpočtovej politiky v EÚ a vo svete

Odporúčaná literatúra

1. Kotlebová, J. – Sobek, O.(2007) Menová politika – stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava: Iura Edition 2007, ISBN 978-80-8078-092-0
2. Revenda, Z. (2011) Centrální bankovníctví. Management Press 2011, ISBN 978-80-7261-230-7
3. Revenda, Z. a kol. (2011) Peňežní ekonomie a bankovníctví. Management Press 2011, ISBN 978-80-7261-240-6
4. Jílek, J. (2004) Peníze a měnová politika. Praha: Grada Publishing 2004, ISBN 80-247-0769-1
5. Mishkin, F. S. (2012) The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Scott, Foresman and Company 2012, ISBN 978-01-3277-024-8
6. Eatwell, J. - Milgate, M. – Newman, P. (1989) Money. The Macmillan Press Limited 1989, ISBN 978-0-393-95851-5
7. Croushore, D. (2011) M&B. South Western, 2011ISBN 978-11-1182-335-1
8. Handa, J.(2009) Monetary Economics. London: Routledge 2009, ISBN 978-04-1577-210-5
9. Set of case studies provided to students before each seminar

Podmienky na absolvovanie predmetu

10% práca v tímoch počas semestra na cvičeniach
20 % semestrálny test
70% písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
- 26 h účasť na prednáškach
- 26 h účasť na cvičeniach
- 13 h príprava na semináre
- 15 h práca v tímoch počas semestra na cvičeniach
- 25 h príprava na semestrálny test
- 51 h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický jazyk

Dátum schválenia: 07.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 21.04.2021

Dátum schválenia: 07.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 21.04.2021