Korporátny controlling v ESET-e s.r.o.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť
 Komplexný pohľad na korporátny controlling prostredníctvom nástrojov controllingu; manažérskeho reportingu; parciálneho controllingu.
 riešiť praktické problémy v oblasti uplatňovania nástrojov korporátneho controllingu
Kompetentnosť:
 reagovať na externý synergický efekt multinacionálnych vplyvov s využitím adekvátnych nástrojov, porozumieť a vyhodnotiť účinnosť nástrojov controllingu a ich vzájomné vzťahy,
 získať skúsenosti pri príprave reportov a ad-hock analýz vplyvov a procesov na rôznych trhoch,
 vnímať komunikačnú funkciu controllingu v medzinárodnom prostredí,
 vyhodnotiť relevantnosť informácií controllingových reportov pre manažment,
 aplikovať znalosti pri vypracovaní odporučení v priebehu nepriaznivého vývoja ekonomických ukazovateľov v podniku.
Zručnosť:
 samostatne, resp. skupinovo vytvoriť prípadovú štúdiu s využitím nástrojov controllingu a relevantných informácií z podniku a interpretovať výsledky,
 odborne zdôvodniť prípadné odchýlky skutočnosti od plánu a navrhnúť relevantné opatrenia na ich elimináciu,
 nadobúdať skúsenosti praktickej efektívnej a flexibilnej kooperácie pri príprave reportov v rámci controllingovej a reportovacej angažovanosti a „korporátneho networkingu“,
 preukázať znalosti pri tvorbe rôznych druhov reportov), navrhnúť techniky prezentácie reportov a predložiť relevantné informácie manažmentu podniku pre účely rozhodovania.
 disponovať skúsenosťami v rámci praktickej aplikácie IKT pre účely korporátneho controllingu ako korporátneho reportingu

Stručná osnova predmetu

1. Nástroje, metódy a funkcie korporátneho controllingu v ESET-e ako originálneho systému ekonomiky a manažmentu multinacionálnej slovenskej korporácie:
2. Systém organizácie korporátneho controllingu v rámci medzinárodnej korporátnej štruktúry:
3. Manažérske výkazníctvo. Interná štruktúra manažérskeho výkazníctva podľa controllingových objektov v korporácii, vrátane IKT.
4. Zdroje dát pre korporátny controlling a reporting v korporátnom systéme riadenia:
5. Plánovací a rozpočtovací proces korporácie:
6. Finančný controlling.
7. Controlling pohľadávok a financovanie skupiny ESET:
8. Transferové oceňovanie a daňová politika v skupine ESET:
9. Individuálna účtovná závierka podľa SAS ako súčasť korporátneho controllingového systému.
10. Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS ako súčasť korporátneho controllingového systému.:
11. CSR controlling/integrovaný reporting:
12. Virtuálna prehliadka fungovania korporátneho controllingového systému – live
13. Študent ako controller – projektový návrh segmentu korporátneho controllingu .

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Interné materiály firmy ESET:
 výročné správy
 controllingové reporty
 hodnotenia plnenia rozpočtov
 zverejňované štatutárne a konsolidované ročne účtovné závierky
Doplnková literatúra:
2. Schuster, Peter – HEINEMANN, Mareike – CLEARY, Peter. Management Accounting. New York : Springer, 2021. 447 s. ISBN 978-3-030-62022-6.
3. JIAMBALVO, James. Managerial Accounting. Hoboken : Wiley, 2020. 158 s. ISBN 978-1-119-60724-3.
4. WALTHE, Larry. M. Managerial Accounting Solutions. Hamburg : Independently published 2020. 137 s. ISBN 978-1-72946-308-6.
5. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta – DUBCOVÁ, Gabriela. Podnikový controlling. Praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 183 s. ISBN 978-80-89393-72-5.
6. DUŠEK, Jiří. Vnitropodnikové účetnictví. Praktický návod s podklady na jeho zavedení. Praha : Grada Publishing, 2019. 136 s. ISBN 978-80-271-2544-9.
7. WARREN, Carl – JONES, Jefferson P. – TAYLER, William B. Financial & Managerial Accounting. London : Cengage Learning, 2020. 1552 s. ISBN 978-1-33790-266-3.
8. BEHRINGER, Stefan. Controlling. Berlin : Springer Gabler, 2021. 178 s. ISBN 978-3-658-32744-6.

Podmienky na absolvovanie predmetu

35 % vypracovanie prípadových štúdii na seminároch, 65% prezentovanie semestrálnej práce

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, vypracovanie semestrálnej práce a príprava na prezentovanie semestrálnej práce 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 22.05.2022

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022