Družstevné podnikanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• získanie základných znalostí o družstevnom podnikaní na Slovensku, v krajinách EÚ vo zvyšku sveta.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať informácie o náhradnom plnení v rámci legislatívy Zákona o sociálnych podnikoch a Zákona o službách zamestnanosti,
• kriticky zhodnotiť aktuálne možnosti a perspektívy podnikania jednotlivých družstevných foriem a typov družstiev na Slovensku a členských krajinách EÚ.
Zručnosť:
• analyzovať možnosť uplatnenia sa marginalizovaných občanov na trhu práce prostredníctvom družstevných chránených dielní a chránených pracovísk,
• schopnosť posúdiť možnosti podnikania a spolupráce pre slovenské a zahraničné družstevné podniky,
• zhodnotenie podnikania družstevných podnikov a možnosti zlepšenia ich hospodárenia vzhľadom na úpravu jednotlivých aspektov ich pôsobenia.

Stručná osnova predmetu

1. Základné informácie o družstevnej forme podnikanie v SR družstevníctve vo všeobecnosti, vývoji a súčasnom stave družstevného podnikania na Slovensku. Informácie o jednotlivých týždňoch, seminárnej práci a vyhodnotení predmetu
2. Družstevné podnikanie vo svete, Medzinárodný družstevný zväz a jeho odvetvové a regionálne organizácie. Družstevná únia a jej pozícia v rámci MDZ.
3. Spotrebné družstvá na Slovensku a vo svete.
4. Coop Jednota Slovensko a európske spotrebné družstvá.
5. Poľnohospodárske družstvá na Slovensku a vo svete.
6. Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR a jeho úlohy v rámci poľnohospodárskej produkcie na Slovensku.
7. Systém bytových a stavebných družstiev na Slovensku a vo svete
8. Bytové družstvá, ich súčasný stav a perspektívy vývoja na Slovensku.
9. Systém výrobných družstiev na Slovensku a vo svete a úloha Coop Produktu Slovensko pri rozvoji výrobných družstiev na Slovensku.
10. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím a náhradné plnenie. Zákon o sociálnych podnikoch a Zákon o službách zamestnanosti.
11. Špecifiká družstevnej formy podnikania (družstvá kultúrne, zdravotnícke, úverové,...)
12. Aktuálne problémy družstevníctva v SR a vo svete a perspektívy družstevného podnikania počas kríz a pandémií.
13. Nové typy družstiev. Záverečné prezentácie študentov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Družstevníctvo v procese globalizácie. Bratislava. Vydavateľ: KARTPRINT. 192 s. ISBN: 80-88870-34-8.
Doplnková literatúra:
HESKOVÁ, Marie - PÍCHA, Kamil - ŠÚBERTOVÁ, Elena. Evropská družstva : vzdělávání a výchova. Zeleneč : Profess Consulting, 2008. CD-ROM, 156 s. ISBN 978-80-7259-041-4.
HESKOVÁ, Marie - WILSON, Mervyn - ŠÚBERTOVÁ Elena; Encyklopedie družstevnictví. Svazek 1. Bratislava : KARTPRINT, 2005. 71 s. ISBN 80-88870-51-8.
ŠÚBERTOVÁ, Elena - GAJDOVÁ, Denisa. Družstvá v období globálnej krízy. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací 2010 : sborník z mezinárodní vědecké konference Jak se zastavil a změnil svět realizované v rámci výzkumného záměru : 15.10.2010 Praha. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1691-2, s. 1-7. VEGA 1/0330/08.
GAJDOVÁ, Denisa. Družstvá a spoločenská zodpovednosť podnikov. In Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej etape ekonomického vývoja : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3259-4, s. 82-88. VEGA 1/0657/10.
GAJDOVÁ, Denisa. Vplyv krízy na družstvá. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 62-67.
GAJDOVÁ, Denisa. Družstvá ako nástroj na posilnenie podnikateľstva počas svetovej hospodárskej krízy. In Aktuálne problémy podnikania v podmienkach krízy : [zborník vedeckých prác]. - Šoporňa : Vydavateľstvo Ľuboš Janica, 2012. ISBN 978-80-970622-2-4, s. 61-65.
GAJDOVÁ, Denisa. Analýza družstevných princípov - vplyv Covid 19 krízy na význam sociálnych družstiev. In Trendy v podnikání - mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0971-6, s. [1-7]. VEGA 1/0340/19.
GAJDOVÁ, Denisa. Zákon o službách zamestnanosti - vplyv novely na výrobné družstvá invalidov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-6] CD-ROM.
GAJDOVÁ, Denisa. Družstevné podnikanie v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 102-108 online. VEGA 1/0708/20.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10% aktívna účasť na seminároch, 30 % spracovanie prípadovej štúdie vybraného družstevného podniku, 60 % spracovanie a prezentovanie seminárnej práce na vybranú tému týkajúcu sa konkrétneho vybraného družstevného podniku

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre a spracovanie prípadovej štúdie 26 h, príprava seminárnej práce 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022