Aktuálne trendy v environmentálnom a sociálnom podnikaní v SR

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť
Komplexný pohľad na spôsoby riešenia problémov v činnosti podnikov v kontexte sociálneho a environmentálneho podnikania.
Kompetentnosť:
• porozumieť fungujúcim modelom úspešných MSP a NO v sociálnom a environmentálnom podnikaní,
• porozumieť na príkladoch konkrétnych firiem z reálnej praxe aktuálnym trendom v oblasti sociálneho a environmentálneho podnikania v SR,
• vedieť vymedziť špecifické problémy a osobitosti činnosti a financovania MSP v SR v súvislosti so sociálnym a environmentálnym podnikaním,
• vedieť vymedziť špecifické problémy a osobitosti činnosti a financovania NO v SR v súvislosti so sociálnym a environmentálnym podnikaním,
• schopnosť robiť rozhodnutia o možnostiach riešenia štandardnej podnikateľskej činnosti v oblasti sociálneho a environmentálneho podnikania v SR,
• aplikovať znalosti štandardnej podnikateľskej činnosti v oblasti sociálneho a environmentálneho podnikania v SR.
Zručnosť:
• Riešiť praktické problémy v podnikoch v súvislosti so sociálnym a environmentálnym podnikaním.
• Reagovať na externý synergický efekt multidimenzionálnych vplyvov s využitím adekvátnych nástrojov.
• Získať skúsenosti pri príprave projektov v oblasti environmentálneho a sociálneho podnikania.
• Vnímať szp v domácom i medzinárodnom prostredí.
• Disponovať skúsenosťami v rámci praktickej aplikácie poznatkov z oblasti sociálneho a environmentálneho podnikania.

Stručná osnova predmetu

1. Financovanie MSP s dôrazom na: získavanie externých zdrojov – verejné zdroje, Fondy EÚ.
2. Využívanie širokého spektra ľudského kapitálu.
3. Vzdelávanie pracovníkov.
4. Zodpovedné podnikanie, spoločenská zodpovednosť podnikania.
5. Prosociálna politika a sociálny program.
6. Komunitné centrum.
7. Sociálne zamestnávanie.
8. Environmentálna zodpovednosť podnikania.
9. Multifunkcionálny udržateľný manažment.
10. Environmentálne podnikanie v poľnohospodárstve.
11. Bezodpadové bio technológie. Komplexný ekologický produkčný proces podniku. Regeneračné technológie starostlivosti o pôdu..
12. Zahraničné podnikanie - spolupráca so zahraničím.
13. Prezentovanie semestrálnych prác.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Interné materiály prezentujúcich spoločností:
- Výročné správy
- Kontrolné výkazy
- Hodnotenie plnenia rozpočtu
- Zverejnená štatutárna a konsolidovaná ročná účtovná závierka
Doplnková literatúra:
2. TUNCA, Çalyurt. K. New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume I. Berlin : Springer, 2020. 271 s. ISBN 978-981-329-588-9.
3. DUBCOVÁ, Gabriela - CHOCHOLÁČKOVÁ, Kristína. Social innovation - the trend of a new enterprise generation : scientific monograph. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2017. 115 s. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-961-6869-47-8.
4. IDOWU, Sam O. Current Global Practices of Corporate Social Responsibility. In The Era of Sustainable Development Goals. Berlin : Springer, 2021. 21 s. ISBN 978-3-030-68386-3.
5. DUBCOVÁ, Gabriela. The Social and Solidarity Economy - One of the Stabilization Ways of Human Capital in Slovak Business. Reviewers: Zdeněk Mikoláš, Jolana Volejníková. 1st Edition. Ljubljana : Dashöfer, 2018. ISBN 978-961-6869-56-0.
6. PAIVA, Inna S. - CARVALHO, Luísa C. Conceptual and Theoretical Approaches to Corporate Social Responsibility, Entrepreneurial Orientation, and Financial Performance. IGI Global, 2020. 369 s. ISBN 978-1-7998-2130-4.
7. DELBARD, Oliver. The Corporate Social Responsibility Agenda: The Case for Sustainable and Responsible Business Hardcover. World Scientific Publishing Co. 2020. 196 s. ISBN 978-9-8112-0659-7.

Podmienky na absolvovanie predmetu

35 % vypracovanie prípadových štúdií na seminároch, 50 % vypracovanie semestrálnej práce,
15 % prezentácia semestrálnej práce.

Pracovné zaťaženie študenta

52 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 6 h, vypracovanie semestrálnej práce a príprava na prezentovanie semestrálnej práce 20 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022