Osobnostný rozvoj: Prípadové štúdie Lenovo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Študent nadobudne vedomosti v piatich kritických oblastiach dôležitých pre úspešné fungovanie v zamestnaní:
• Osobná značka
• Prioritizácia a manažment času
• Elektronická korešpondencia v praxi
• Príprava na pracovný pohovor
• Aktívne počúvanie
Kompetencia:
• Uvedomiť si svoje silné a slabé stránky pri interakcii s okolím a následne vytvoriť plán ako dané aspekty ich osobnosti využiť v praxi.
• Rozpoznať rozdiel v dôležitosti a naliehavosti úloh, identifikovať zlozvyky v osobnom správaní ktoré bránia produktivite a efektivite.
• Pripraviť sa na pracovný pohovor (životopis, odpovede na potenciálne otázky,...)
• Viesť osobný rozhovor spôsobom „aktívneho počúvania“
• Rozpoznať atribúty hospodárskej korešpondencie ktoré sú kritické pre efektívnu spoluprácu
Zručnosť:
Študenti by po absolvovaní tohto predmetu mali zvládnuť aplikovať vyššie uvedené témy v praxi:
• Identifikovať situácie na efektívnu sebaprezentáciu a v týchto situáciách konať tak aby osobná značka nadobudla pozitívny a zapamätateľný rozmer.
• Písať emaily ktoré sú jasné, stručné, slušné a efektívne (pridávajú hodnotu).
• Odpovedať na otázky na pracovnom pohovore tak aby podali podstatné informácie a vytvorili dobrý dojem na náborového pracovníka. Vytvoriť CV ktoré osloví.
• Pri verbálnej komunikácii byť schopný porozumieť najskôr druhej strane, namiesto presadzovania vlastných argumentov

Stručná osnova predmetu

BLOK 1-2: Aktívne počúvanie
BLOK 3-4: E-mailová komunikácia
BLOK 5-6: Pracovný pohovor a orientácia na pracovnom trhu
BLOK 7-8: Osobná značka
BLOK 9-10: Manažment času a prioritizácia
BLOK 11-13: Prezentácie prác študentov

Odporúčaná literatúra

Interné materiály spoločnosti

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % účasť a participácia na riešených úlohách počas semestra, 70 % záverečný projekt

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26, záverečný projekt 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022