Manažment kvality

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Študenti si osvoja základné teoretické poznatky z oblasti manažmentu kvality. Ako budúci pracovníci podnikov sa oboznámia s komplexným pohľadom na manažérstvo kvality vrátane postupov jeho zabezpečovania, ktoré budú pri svojej budúcej profesijnej činnosti využívať.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie o manažmente kvality, jeho historickom vývoji, osobnostiach, základných a nových nástrojoch, procesnom prístupe, koncepciách manažmentu kvality, systému manažmentu kvality, realizácii a certifikácii manažmentu kvality,
• kriticky vysvetliť postupy zabezpečenia kvality,
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť využitie komplexného manažérstva kvality,
• navrhnúť zmeny v podnikateľských subjektoch smerujúce k uplatneniu metód riadenia kvality.
Zručnosť:
• vedieť interpretovať dôležité termíny a pojmy súvisiace s manažmentom kvality, kriticky zhodnotiť prehľad faktorov rozvoja kvality,
• analyzovať základné a nové nástroje a techniky manažmentu kvality,
• analyzovať koncepcie manažmentu kvality,
• analyzovať systém manažmentu kvality,
• analyzovať realizáciu a certifikáciu manažmentu kvality.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. História, vývoj a podstata manažmentu kvality
2. Komparácia manažmentu kvality vo svete
3. Základné metódy a nástroje manažmentu kvality
4. Nové metódy a nástroje manažmentu kvality
5. Nástroje zlepšovania manažmentu kvality
6. Ochranné známky a ich úloha v manažmente kvality
7. Procesný prístup v manažmente kvality
8. Medzinárodná normalizácia a ISO normy
9. Metrológia v manažmente kvality
10. Komplexné manažérstvo kvality (TQM)
11. Systém manažérstva kvality
12. Certifikácia v manažmente kvality
13. Postavenie ochrany spotrebiteľa pred nekvalitou
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Manažment kvality v 21. storočí
2. Osobnosti v manažmente kvality
3. Zmeny v manažmente kvality
4. Koncepcie manažmentu kvality
5. Normatívne zabezpečenie systémov manažérstva kvality
6. Štruktúra noriem ISO
7. Metrológia, posudzovanie zhody v systéme kvality
8. Zabezpečovanie kvality v zmysle TQM
9. Modely komplexného manažérstva kvality
10. Ekonomické aspekty manažmentu kvality
11. Integrácia systému manažmentu kvality
12. Trendy a smerovanie manažmentu kvality
13. Manažment kvality a Industry 4.0

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. LEŠČIŠIN, Michal. Manažment kvality. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 262 s. ISBN 978-80-225-3290-7.
2. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Manažment kvality: príručka pre interný audit systému manažérstva kvality. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, 106 s. ISBN 978-80-225-4243-2.
3. DŽUBÁKOVÁ, Martina - KAPUSTA, Ján - LICHNEROVÁ, Linda. Manažment kvality : vybrané metódy zlepšovania kvality. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 140 s. ISBN 978-80-225-3198-6.
4. PAULOVÁ, Iveta. Komplexné manažérstvo kvality. 3. dopln. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 160 s. ISBN 978-80-8168-834-8.
5. NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-1561-2.
6. NENADÁL, Jaroslav. a kol. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
Doplnková literatúra:
1. LUDVÍK, Filip. Efektivní řízení kvality. Praha : Pointa, 2019. 238 s. ISBN 978-80-907530-5-1.
2. NENADÁL, Jaroslav. Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit? Praha : Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4.
3. MATEIDES, Alexander. Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy. Bratislava : EPOS, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4.
4. DONEY, Jeffry A. Total Quality Management (TQM): Concepts, Implementation and Applications. New York : Nova Science Publishers, Inc. 2019. 111 p. ISBN 978-1-53615-601-0.
5. SUNIL Sharma. Total Quality Management: Concepts, Strategy and Implementation for Operational Excellence. New Dehli : SAGE Publications Pvt. Ltd, 2018. 478 p. ISBN 978-9351502814.
6. DALE, B. G. - BAMFORD, David R, VAN, Anthony. Managing Quality : An Essential Guide and Resource Gateway. Chichester, West Sussex, United Kingdom : Wiley. 2016. 352 p. ISBN 978-1-119-13092-5.
7. KIRAN, D. R. Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies. Oxford : Butterworth Heinemann. 2016. 496 p. ISBN 978-0128110355.
8. GOETSCH, David L. - DAVIS, Stanley. Quality Management for Organizational Excellence : Introduction to Total Quality. Harlow, Essex, England: Pearson. 2014. 448 p. ISBN 978-1292022338.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. História, vývoj a podstata manažmentu kvality Jednotlivé organizácie sa od seba odlišujú spôsobom ako sú v nich jednotlivé procesy riadené. To má vplyv na celkovú efektivitu každej organizácie. Na udržanie konkurencieschopnosti organizácie je dôležité venovať sa otázkam kvality a implementovaniu manažérstva kvality, čo by malo byť prirodzenou súčasťou manažmentu každej organizácie. 2. Komparácia manažmentu kvality vo svete Medzi americkým a japonským manažmentom kvality existujú rozdiely. Tieto hlavné smery rozvoja sú spätené s významnými míľnikmi v manažmente kvality, pretože položili základy viacerých metód a nástrojov, ktoré sa implementujú v podnikoch aj v súčasnosti. Cieľom problematiky je prehľadná komparácia manažmentu kvality s ohľadom na rozdelenie podľa hlavných smerov rozvoja vo svete. 3. Základné metódy a nástroje manažmentu kvality Manažment kvality musí zabezpečiť, aby boli jednotlivé činnosti vykonávané objektívne a jeho princípy boli efektívne a účinné. Dosiahne sa to za pomoci uplatňovania metód a nástrojov v manažmente kvality. Neodmysliteľnou súčasťou metód a nástrojov v manažmente kvality je sedem základných nástrojov: vývojový diagram, diagram príčin a následkov, histogram, bodový diagram, tabuľka na zber informácií, paretov diagram, regulačný diagram. 4. Nové metódy a nástroje manažmentu kvality Rozvoj manažmentu kvality podnietil vznik nových metód a nástrojov manažmentu kvality. Nové metódy a nástroje manažmentu kvality (afinitný diagram, diagram vzájomných vzťahov, systematický (stromový) diagram, maticový diagram, analýza údajov v matici, diagram PDPC, sieťový graf) nenahradzujú sedem základných metód a nástrojov, ale pomáhajú komplexnému manažérstvu kvality s cieľom skvalitniť plánovanie kvality. 5. Nástroje zlepšovania manažmentu kvality Nevyhnutnou a prirodzenou súčasťou manažmentu kvality je jeho zlepšovanie prostredníctvom vhodných nástrojov zlepšovania kvality produktov a procesov. Medzi nástroje zlepšovania manažmentu kvality zaraďujeme: Lean management, Lean production, Six Sigma, Poka – Yoke, PDCA cyklus, 5 Whys, 8D, FMEA, QFD, Reengineering. 6. Ochranné známky a ich úloha v manažmente kvality Ochranné známky sa zaraďujú do skupiny priemyselných práv, ktoré sa neviažu len na výsledky duševnej činnosti jednotlivca, ale ide o práva viazané na používanie výsledkov tvorivej činnosti v podnikovom prostredí, pretože majú potenciálnu majetkovú hodnotu a zvyšujú pridanú hodnotu podniku. V súčasnom podnikaní je dôležité si uvedomiť, že začiatočná informácia o kvalite výrobku je daná už v jeho ochrannej známke. 7. Procesný prístup v manažmente kvality Procesný prístup v manažmente každej organizácie je založený na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých procesov v organizácii s cieľom splniť stanovené ciele. Každý proces sa musí naplánovať, zrealizovať, kontrolovať a zlepšovať. Systém manažmentu kvality a prístup k nemu obsahuje oblasť procesov, ktorých význam neustále rastie z dôvodu neustálych zmien, ktoré vedú k nepretržitému zlepšovaniu procesov. 8. Medzinárodná normalizácia a ISO normy Medzinárodná normalizácia predstavuje zabezpečenie, stanovenie a regulovanie najvhodnejších riešení pre opakujúce sa úkony z pohľadu bezpečnosti, kvality a hospodárnosti. V medzinárodnej normalizácii majú nezastupiteľné miesto medzinárodné a národné organizácie v oblasti normalizácie – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, Medzinárodná elektrotechnická komisia, Európska komisia pre normalizáciu, Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike, Slovenský ústav technickej normalizácie. 9. Metrológia v manažmente kvality Metrologické aktivity, kalibrácia, skúšanie a meranie umožňujú vytváranie výrobkov, služieb a súčasne poskytujú dôveru vo výrobky a procesy v každodennom živote a obchodných vzťahoch. Fungovanie trhov vyžaduje, aby kupujúci a predávajúci boli vzájomne presvedčení o spoľahlivosti obchodných partnerov. Jedným zo spôsobov je implementovanie technických štandardov/noriem v oblasti posudzovania zhody a overovanie/certifikácie/skúšanie pre preukázanie súladu. 10. Komplexné manažérstvo kvality (TQM) Komplexné manažérstvo kvality predstavuje systémový prístup manažmentu v organizácii. Jej hlavným prínosom je neustále zvyšovanie hodnoty pre zákazníka. Komplexné manažérstvo kvality je systém, ktorý sa skladá z organizačných, administratívnych a technických postupov a metód. 11. Systém manažérstva kvality Systém manažérstva kvality predstavuje komplexný súbor noriem, predpisov a štandardizovaných postupov, ktorých zámerom je riadiť a organizovať všetky výrobné i podporné procesy v organizácii tak, aby výsledkom bola trvalo a opakovane štandardne vysoká kvalita všetkých produktov a služieb. 12. Certifikácia v manažmente kvality Certifikácia predstavuje činnosť subjektu nezávislého od výrobcu a spotrebiteľa, ktorej zmyslom je objektívne posúdiť, či výrobok, ale najmä, či celý systém tvorby kvality spĺňajú stanovené požiadavky a či sú s nimi v zhode. Certifikácia sa od tradičnej funkcie skúšobníctva odlišuje tým, že sa neposudzuje len kvalita výsledného produktu (výrobku, služby), ale hodnotí sa celková úroveň všetkých výrobných podmienok, v ktorých kvalita vzniká. 13. Postavenie ochrany spotrebiteľa pred nekvalitou Rozvoj kvality je prednostne smerovaný na uspokojovanie potrieb zákazníkov. Ich ochrana pred nekvalitou tvorí zavŕšenie starostlivosti o spotrebiteľa. Ochrana spotrebiteľov pred nekvalitou je nevyhnutnou súčasťou moderného manažmentu kvality. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Manažment kvality v 21. storočí Manažment kvality v 21. storočí je ovplyvňovaný zosilňujúcim konkurenčným prostredím, zánikom prirodzených monopolov, digitalizáciou spoločnosti, racionálnym využívaním prírodných zdrojov, náročnejšími požiadavkami zákazníkov, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť, inovačným tlakom, prepojenosťou informačných systémov medzi dodávateľom a odberateľom. Na základe týchto skutočností je nevyhnuté zadefinovať postavenie a vývoj manažmentu kvality v 21. storočí. 2. Osobnosti v manažmente kvality V manažmente kvality majú nezastupiteľné miesto osobnosti, ktoré majú významný podiel na vývoji a rozvoji manažmentu kvality. Mnohí americkí odborníci svoje poznatky a prístupy implementovali v Japonsku. K výrazným osobnostiam patrí Deming – PDCA cyklus, Juran – Juranova trilógia kvality, Crosby - model PAF, Feigenbaum – TQM a ďalší. 3. Zmeny v manažmente kvality Pod tlakom konkurenčného prostredia a vedecko-technologického rozvoja sa postupne menili požiadavky na kvalitu produktov, procesov a podnikov, čím dochádzalo aj k rozvoju princípov a nástrojov zabezpečovania kvality. Zámerom problematiky je priblížiť vývoj zabezpečovania kvality so zameraním a identifikovaním zmien a faktorov, ktoré v manažmente kvality s postupným vývoj nastali a podmienili rozvoj nových metód a nástrojov. 4. Koncepcie manažmentu kvality Ako dôsledok vývoja sa v manažmente kvality vyprofilovali tri základe koncepcie manažmentu kvality. Tieto koncepcie môžeme ponímať ako strategické prístupy, ktoré v rozdielnom prostredí a s rôznou intenzitou rozvíjajú manažment kvality. 5. Normatívne zabezpečenie systémov manažérstva kvality Norma manažérstva kvality sa definuje súbor pravidiel, postupov a požiadaviek na manažment organizácie s cieľom zabezpečiť kvalitu výsledného produktu. Normy môžeme považovať za základný metodologický nástroj, ktorým sa organizácia môže kvalitnejšie pripraviť na proces implementácie a následnej certifikácie. 6. Štruktúra noriem ISO V posledných rokoch sa za základnú formu organizovania kvality považuje budovanie a realizácia systému manažérstva kvality na základe noriem ISO. Rad noriem STN EN ISO 9000 predstavuje jeden z možných systémov manažérstva kvality, ktorý sa musí prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu, meniacim sa požiadavkám zákazníkov, či už odberateľov, alebo konečných spotrebiteľov produktov organizácie. 7. Metrológia, posudzovanie zhody v systéme kvality Kvalita výrobkov má dominantné postavenie a je rozhodujúcim faktorom rozvoja spoločnosti. Základným predpokladom pre zabezpečenie kvality výrobkov a služieb je správne, presné a jednotné hodnotenie základných parametrov, voľba správnych a presných meradiel a metód, zabezpečenie základných podmienok kvality merania na požadovanej odbornej úrovni. Odborná úroveň pracovníkov je rozhodujúci faktor, ktorému je potrebné venovať prvoradú a zvýšenú pozornosť. Dané aspekty, spolu s legislatívou a organizačnými opatreniami, zastrešuje pojem metrologické zabezpečenie. 8. Zabezpečovanie kvality v zmysle TQM TQM (Komplexné manažérstvo kvality) predstavuje komplexnú metódu riadenia, ktorá kladie dôraz na riadenie kvality vo všetkých dimenziách organizácie. Týmto prekračuje rámec riadenia kvality a stáva sa metódou strategického riadenia a manažérsku filozofiou celej organizácie. 9. Modely komplexného manažérstva kvality Modely komplexného manažérstva kvality sú po celom svete. Konkurenčný boj sa odzrkadľuje aj v snahe organizácií o sústavné zlepšovanie kvality a výkonnosti s cieľom verejného uznania. Tak ako v iných oblastiach aj v manažmente kvality sú ocenenia na nadnárodnej a národnej úrovni. Za najvýznamnejšie sa považujú Demingova cena, Cena za kvalitu Malcolma Baldrigea, Európska cena za kvalitu, Národná cena SR za kvalitu. 10. Ekonomické aspekty manažmentu kvality Ekonomické aspekty manažmentu kvality predstavujú širokú problematiku od výrobkovej ekonomickej analýzy a jej rozličných metód až po celkový vplyv kvality na ekonomickú efektívnosť výroby a celej organizácie. Východiskom k ekonomickej syntéze kvality sú nákladové a cenové rozbory. 11. Integrácia systému manažmentu kvality Integrácia systému manažmentu kvality predstavuje záväzok voči udržateľnému rozvoju v oblasti vzťahu k zákazníkovi, ako aj vo vzťahu k životnému prostrediu a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, manažérskej informačnej bezpečnosti. 12. Trendy a smerovanie manažmentu kvality Súčasné trendy a smerovanie manažmentu kvality sa zameriava nielen na vytvorenie kvalitného produktu, ktorý by mal uspokojiť narastajúce požiadavky zákazníkov, ale prioritou je osoh na všetkých zainteresovaných stranách v podobe trvalo udržateľného rozvoja, kedy môžeme hovoriť o posune kvality produktov na kvalitu organizácie. 13. Manažment kvality a Industry 4.0 Industry 4.0 v spojení s manažmentom kvality je cesta nových a moderných technológií a inovácií, ktoré budú predstavovať ojedinelý spôsob, ako čo najefektívnejšie reagovať na neustále meniace sa požiadavky trhu a bude to spôsob, ako udržať konkurencieschopnosť voči rýchlorastúcim svetovým ekonomikám. Manažment kvality pod vplyvom Industry 4.0 bude prijímať zmeny, bude využívať technológie Industry 4.0, bude sa neustále rozvíjať a meniť.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % vypracovanie seminárnej práce, 80 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

130 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, spracovanie seminárnej práce 26 h, prezentovanie seminárnej práce 26 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022