Neziskové organizácie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Komplexný pohľad na neziskovú organizáciu ako subjekt nezaložený za účelom podnikania prostredníctvom vymedzenia úlohy, znakov a funkcií neziskových organizácií v trhovej ekonomike, podstaty základných právnych foriem neziskových organizácií a špecifík ich ekonomického fungovania ako aj vymedzenia špecifík strategického, personálneho, finančného manažmentu a marketingu v neziskových organizáciách.
Kompetentnosť:
• Efektívne využívať podstatné informácie o neziskových organizáciách, ich základných znakoch, funkciách, cieľoch a vzťahov s okolím
• Schopnosť na základe poznatkov o právnych formách neziskových organizácií vybrať vhodný typ neziskovej organizácie vo vzťahu k zabezpečeniu verejnoprospešnej alebo vzájomne prospešnej služby.
• Spôsobilosť navrhnúť a realizovať ekonomické rozhodnutia a vyhodnotiť ich vplyv na plnenie poslania neziskovej organizácie ako aj na jej výsledky hospodárenia.
Zručnosť:
• interpretovať špecifiká neziskových organizácie podľa predmetu ich činnosti,
• študent dokáže pomocou prípadových štúdií popísať a vyhodnotiť vzťahy neziskovej organizácie s jeho okolím v priamej väzbe na jej poslanie a zabezpečenie verejnoprospešnej alebo vzájomne prospešnej služby,
• študent dokáže pripraviť strategický plán neziskovej organizácie
• študent samostatne zostaví a vyhodnotí fundraisingový projekt neziskovej organizácie
• vie pripraviť vhodný dobrovoľnícky program a identifikovať indikátory jeho efektívnosti
• študent dokáže charakterizovať, kvantifikovať a analyzovať ekonomické výsledky neziskovej organizácie s osobitným zreteľom na daňové a účtovné aspekty

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Neziskové organizácie (NO) a ich postavenie v trhovej ekonomike.
2. Typológia neziskových organizácií.
3. Právna úprava neziskových organizácií.
4. Právna úprava neziskových organizácií.
5. Organizačné formy neziskových organizácií.
6. Postavenie správnej rady v NO.
7. Manažment neziskových organizácií – základy a štruktúry manažmentu, argumenty a nevyhnutnosť manažérskeho myslenia v NO.
8. Strategický manažment NO.
10. Dobrovoľnícky manažment v NO.
11. Štruktúra finančných zdrojov NO.
12. Marketing NO.
13. Meranie výkonnosti NO.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Zoznámenie študentov s podmienkami na získanie zápočtu, rozdelenie seminárnych prác.
2. Identifikácia základných rozdielov medzi neziskovými organizáciami a podnikateľskými subjektami.
3. Typológia NZO, NZO a ich vzťahy so spoločnosťou ( so štátom, samosprávou, podnikateľmi a inými NZO) na prípadových štúdiách.
4. Založenie a hospodárenie s majetkom nadácie a neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešnej služby.
5. Založenie a hospodárenie s majetkom občianskeho združenia a neinvestičného fondu.
6. Manažment NZO.
7. Strategický manažment.
8. Získavanie finančných prostriedkov z interných zdrojov.
9. Získavanie finančných prostriedkov z fundraisingu.
10. Organizačné formy NZO.
11. Semestrálna písomka.
12. Daňové a účtovné aspekty NO.
13. Metódy hodnotenia efektívnosti NO.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - BUKOVOVÁ, Sylvia - HRUŠOVSKÁ, Dana: Neziskové organizácie. Vybrané problémy ekonomiky a manažmentu neziskových organizácií. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 219 s. ISBN 978-80-225-4587-7.
2. MAJDÚCHOVÁ, Helena a kol. Neziskové organizácie. Bratislava : Sprint, 2009. 176 s. ISBN 978-80-89393-12-1.
3. ŠVIDROŇOVÁ, Mária. Mimovládne neziskové organizácie – nositelia inovácií verejných služieb. Banská Bystrica : UMB, 2016. 131 s. ISBN 978-80-557-1101-0.
4. BOUKAL, Petr. – VAVROVÁ, Hana a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha : Oeconomica, 2007. 89 s. ISBN 978-80-245-1293-8.
5. Kolektív: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava : Centrum prevencie a riešenia konfliktov, 2000. 307 s. ISBN 80-968095-3-9.
6. MCCURLEY, S. – LYNCH, R.: Manažment dobrovoľníkov. Ako zmobilizovať všetky zdroje komunity. SAIA – SCTS: Bratislava 2000. Originál: Volunteer Management. Mobilizing all the Resources of the Community.
Doplnková literatúra:
1. TAJTÁKOVÁ, Mária – NOVÁ, Jana – BEDŘICH, Ladislav. Marketing neziskových organizacií, športu a kultúry. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 196 s. ISBN 9788081684074.
2. BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha : Grada Publishing, 2013. 264 s. ISBN 9788024744872.
3. ŠEDIVÝ, Marek - MEDLÍKOVÁ, Olga. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha : Grada Publishing, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4040-9.
4. DRUCKER, Peter F. The five most important questions you will ever ask about your nonprofit organization. San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1993. 64 s. ISBN 978-1555425951.
5. HAMMACK, David. C. – YOUNG, Dennis. Nonprofit Organizations in a Market Economy. Jossey-Bass Publishers: San Francisco : Jossey-Bass, 1993. 445 s. ISBN 978-1555425401.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Neziskové organizácie (NO) a ich postavenie v trhovej ekonomike. Znaky, ciele a funkcie NO. Pestoffov model postavenia NO v národne ekonomike. 2. Typológia neziskových organizácií. Vzťahy NO so štátom, mestom, podnikateľskými subjektami a inými neziskovými organizáciami. 3. Právna úprava neziskových organizácií-1. časť: nadácie; nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (založenie a vznik, majetok a hospodárenie s majetkom, zakladacia listina, orgány, zrušenie a zánik). 4. Právna úprava neziskových organizácií-2. časť: občianske združenie, neinvestičný fond (založenie a vznik, majetok a hospodárenie s majetkom, zakladacia listina, orgány, zrušenie a zánik). Hospodárenie cirkví, náboženských spoločností a politických strán a hnutí. 5. Organizačné formy neziskových organizácií (maloštrukturovaná skupina okolo charizmatického lídra, organizácia s vymedzenou misiou, registrovaná organizácia, profesionálna organizácia, organizácia s vertikálnym a horizontálnym vetvením.). 6. Postavenie správnej rady v NO. Úlohy správnej rady v NO. Výkonné a riadiace funkcie. 7. Manažment neziskových organizácií – základy a štruktúry manažmentu, argumenty a nevyhnutnosť manažérskeho myslenia v NO. 8. Strategický manažment NO. Faktory ovplyvňujúce proces strategického riadenia, fázy procesu strategického riadenia, výhody a nevýhody strategického riadenia NO. 9. Podstata personálneho manažmentu NO. Personálny manažment profesionálnych zamestnancov NO. 10. Dobrovoľnícky manažment v NO: zmapovanie potrieb a plánovanie dobrovoľníckeho programu, riadenie dobrovoľníkov, hodnotenie a odmeňovanie dobrovoľníkov, meranie efektívnosti dobrovoľníckeho programu, hodnota dobrovoľníckej práce. 11. Štruktúra finančných zdrojov NO. Samofinancovanie NO. Výhody a nevýhody samofinancovania. Získavanie finančných prostriedkov fundraisingom. Fundraisingový projekt. 12. Marketing NO. Východiská a osobitosti marketingu NO, marketingové plánovanie. Marketingový výskum. Marketingový mix NO a jeho špecifiká. 13. Meranie výkonnosti NO. Daňové aspekty NO (zákon o dani z príjmu, majetkové dane, daň z pridanej hodnoty) a účtovné aspekty NO ( špecifiká účtovania NO, účtovné sústavy). Tematické vymedzenie cvičení: 1. Zoznámenie študentov s podmienkami na získanie zápočtu, rozdelenie seminárnych prác. Postavenie NO v trhovej ekonomike a príčiny vzniku NO. 2. Identifikácia základných rozdielov medzi neziskovými organizáciami a podnikateľskými subjektami. Téma na diskusiu: Úloha NO v procesoch riešenia migrácia a jej dopadov na Európske hospodárstvo, podstata azylového systému v SR. Svetová chudoba, podstata, kritéria a riešenie z pohľadu NO. 3. Typológia NZO, NZO a ich vzťahy so spoločnosťou ( so štátom, samosprávou, podnikateľmi a inými NZO) na prípadových štúdiách. Téma na diskusiu: Úloha NO pri ochrane životného prostredia a dopady na ekonomiku štátu, mesta, lokality a kvalitu života obyvateľstva; developerské projekty. 4. Založenie a hospodárenie s majetkom nadácie a neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešnej služby. Téma na diskusiu: Význam pôsobenia NO pri podpore rozvoja športu, zákon o športe, financovanie športu z eurofondov, grantov, dotácii, sponzorstva. 5. Založenie a hospodárenie s majetkom občianskeho združenia a neinvestičného fondu. Téma na diskusiu: Úloha NO pri ochrane svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku, podpora z eurofondov, granty, dotácie, sponzorstvo. 6. Manažment NZO. Personálny a dobrovoľnícky manažment . Formy náboru dobrovoľníkov a prípadová štúdia dobrovoľníckeho programu. Zákon o dobrovoľníckej službe. Pracovno-právne vzťahy s dobrovoľníkom. Téma na diskusiu: Postavenie NO pri riešení ekonomických dopadov starnutia populácie na hospodárstvo, zamestnanosť a spoločnosť, úloha NO pri riešení problémov ľudí so špecifickými potrebami, zdravotná starostlivosť, opatera. 7. Strategický manažment – prípadová štúdia strategického plánu NO. Aplikácia strategických metód plánovania v NO. SWOT analýza NO. Téma na diskusiu: Pôsobenie NO pri riešení problematiky etnických skupín v spoločnosti, previazanosť na ekonomiku štátu, mesta, lokality. 8. Získavanie finančných prostriedkov z interných zdrojov. Podnikanie NO – predpoklady a tvorba podnikateľského zámeru NO. Téma na diskusiu: Vplyv NO pri vytváraní verejnej mienky vo vzťahu k lavicovému a pravicovému extrémizmu, dopady na súčasnú spoločnosť, previazanosť na ekonomiku. Prezentácia seminárnej práce – projektu. 9. Získavanie finančných prostriedkov z fundraisingu. Štruktúra a tvorba fundraisingového projektu. Osobnosť fundraisora. Téma na diskusiu: Etický kódex neziskových organizácií. Prezentácia seminárnej práce – projektu. 10. Organizačné formy NZO. Prípadová štúdia. Téma na diskusiu: Úloha NO pri formovaní verejnej mienky a jej vplyvu na odhaľovanie korupcie. Korupcia a jej vplyv na ekonomiku štátu, mesta, lokality. Prezentácia seminárnej práce – projektu 11. Semestrálna písomka. Úlohy správnej rady v NZO – prípadová štúdia. Téma na diskusiu: Úloha NO pri ochrane spotrebiteľa, originalite a kvalite tovaru. Prezentácia seminárnej práce – projektu. 12. Daňové a účtovné aspekty NO. Stanovenie základu dane pre daň z príjmu, položky ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane NO. Téma na diskusiu: Úloha NO pri riešení problémov rodovej rovnosti. 13. Metódy hodnotenia efektívnosti NO, praktická realizácia finančno-ekonomickej analýzy NO. na príklade konkrétnej NO.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % priebežná práca počas semestra (spracovanie témy na diskusiu, projektu seminárnej práce, semestrálna písomka) 60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022