Komunikácia v manažmente (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexné poznatky z aplikácie teórie komunikácie v podnikovej praxi, vymedzenie aplikačných možností používania komunikačných foriem a modelov v riadení podniku, ich výhod a nevýhod, možností predikcie a eliminácie komunikačných konfliktov v internej a externej komunikácii, v oblasti výberu a používania komunikačných nástrojov v manažérskych situáciách, z oblasti používania komunikačných taktík, techník a stratégií a z tvorby komunikačných plánov a stratégií podniku ako aj plánov krízovej komunikácie a ich aplikácie.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie o internej a externej podnikovej komunikácii, jej základných znakoch, cieľoch, formách a modeloch v praxi,
• kriticky zhodnotiť aplikačné možnosti jednotlivých komunikačných modelov internej a externej komunikácie podniku,
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť vznik a možnosti riešenia komunikačných konfliktov v internej a externej komunikácii podniku s dopadom na vnútropodnikovú klímu a konkurencieschopnosť podniku,
• navrhnúť, odkomunikovať/prezentovať a obhájiť riešenia a odporúčania zamerané na zvýšenie efektívnosti internej a externej komunikácie podniku,
• vypracovať schému efektívnej vnútropodnikovej komunikácie vrátane krízovej komunikácie.
Zručnosť:
• profesionálne a efektívne využívať zložky verbálnej komunikácie v intenciách požiadaviek manažérskej komunikačnej role v jazykovo a kultúrne homogénnom a interkultúrnom pracovnom prostredí,
• profesionálne a efektívne využívať zložky neverbálnej komunikácie v intenciách požiadaviek manažérskej komunikačnej role v jazykovo a kultúrne homogénnom a interkultúrnom pracovnom prostredí,
• kriticky zhodnotiť možnosti výberu komunikačných nástrojov, taktík, techník a stratégií vo vzťahu ku komunikačnej situácii a podnikovej kultúre a odôvodniť ich výber,
• analyzovať kauzálne súvislosti vzniku komunikačných konfliktov a stanoviť postupy predikcie a limitácie ich vzniku,
• pripraviť podmienky na vykonanie komunikačného auditu a obhájiť postup a vybraté metódy.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvod do predmetu Komunikácia v manažmente.
2. Komunikácia a manažérska komunikácia.
3. Rola, sociálny status a im zodpovedajúce komunikačné vzorce v komunikačnom procese manažéra v podniku.
4. Komunikačné zručnosti a komunikačné kompetencie manažéra.
5. Typy a formy profesionálnej manažérskej komunikácie.
6. Verbálna komunikácia manažéra a jej používanie vo vzťahu k štýlu riadenia.
7. Aktívne počúvanie a načúvanie ako súčasť a podmienka profesionálnej manažérskej komunikácie.
8. Neverbálna komunikácia v profesionálnej manažérskej komunikácii.
9. Komunikačné vzorce pre jednotlivé špecifické formy profesionálnej manažérskej komunikácie.
10. Podporné komunikačné techniky v profesionálnej komunikácii a ich charakteristika.
11. Psychologické bariéry v profesionálnej manažérskej komunikácii.
12. Komunikačný audit.
13. Špecifiká manažérskej komunikácie v multikultúrnom podniku / spoločnosti.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Predmet komunikácie v manažmente.
2. Cvičenie zamerané na pochopenie účinnosti jednotlivých vektorov komunikácie v modelových komunikačných situáciách.
3. Nácvik základných komunikačných vzorcov využívaných vo formálnych a neformálnych komunikačných rolách manažéra.
4. Nácvik komunikačných zručností.
5. Tréning základných foriem manažérskej komunikácie v modelových situáciách.
6. Nácvik základných zložiek verbálnej komunikácie.
7. Tréning aktívneho počúvania v modelových situáciách.
8. Precvičovanie správne vysielať a čítať/dešifrovať signálov neverbálnej komunikácie.
9. Nácvik vybraných komunikačných vzorcov profesionálej manažérskej komunikácie.
10. Nácvik asertívnej manažérskej komunikácie.
11. Nácvik identifikovania komunikačných bariér a šumov v komunikačnom procese.
12. Prípadová štúdia na komunikačný audit.
13. Prípadová štúdia manažérskej komunikácie v multikultúrnom podniku.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
1. BREWSTER, C. et al. (2016). International Human Resource Management. CIPD – Kogan Page, 2016. 522 s. ISBN 978-1843083750.
Doplnková literatúra:
1. MERRIAM-WEBSTR, INC. (2016). The Merriam-Webster dictionary. Sprigfield: Merriam-Webstr, Inc. 939 p. ISBN 978-0-87779-295-6.
2. EMMITT, S., GORSE, C.A. (2009), Construction communication. Oxford: Blackwell Publishing. pp. 34-35. ISBN 978-14-051-4872-6.
3. KEMPEN, R., ENGEL, A., (2017) Measuring intercultural competence. In Interculture Journal, Vol. 16, 2017, No.29. ISSN 2196-9485, p. 39-60.
4. THORSBY, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: University press. ISBN 978-80-7556-036-0.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvod do predmetu Komunikácia v manažmente. Charakteristika jednotlivých prístupov k problematike komunikácie v manažmente. Teória komunikácie a jej aplikačné možnosti v manažmente a vedení ľudí v pracovnom procese. 2. Komunikácia a manažérska komunikácia. Charakteristika jednotlivých vektorov manažérskej komunikácie. Komunikačné toky v organizácii. Komunikačné nástroje v organizácii. Komunikačný efekt. Komunikačné bariéry na strane odosielateľa a na strane príjemcu. Komuniké. 3. Rola, sociálny status a im zodpovedajúce komunikačné vzorce v komunikačnom procese manažéra v podniku. Charakteristika formálnej a neformálnej komunikačnej manažérskej role. Komunikačná rola a prirodzená autorita manažéra v organizácii. Komunikačné modely v manažérskej komunikácii v organizácii vo vzťahu k sociálnemu statusu manažéra. 4. Komunikačné zručnosti a komunikačné kompetencie manažéra, ich podstata a charakteristika. Manažérska komunikácia ako zručnosť. Osobnostné/psychické predpoklady manažéra na manažérsku komunikáciu. Fyzické a fyziologické predpoklady na manažérsku komunikáciu 5. Typy a formy profesionálnej manažérskej komunikácie, ich charakteristika a používanie na jednotlivých komunikačných úrovniach v organizácii. Racionálny a emocionálny prístup v manažérskej komunikácii a ich kombinácia vo vzťahu k vzniknutej komunikačnej situácii. Komunikačný odhad a komunikačný dopad ne/správnej ne/profesionálnej manažérskej komunikácie. 6. Verbálna komunikácia manažéra a jej používanie vo vzťahu k štýlu riadenia. Obsah pojmu verbálna komunikácia. Zložky verbálnej komunikácie a ich charakteristika. Psychická a psychologická podstata jednotlivých zložiek verbálnej komunikácie v profesionálnej manažérskej komunikácii. 7. Aktívne počúvanie a načúvanie ako súčasť a podmienka profesionálnej manažérskej komunikácie. Charakteristika pojmov počúvanie, počutie, aktívne počúvanie a načúvanie. Podstata aktívneho počúvania. Aktívne počúvanie ako proces. Rozdiel medzi aktívnym počúvaním a načúvaním. Objektívne a subjektívne prekážky vyskytujúce sa v jednotlivých etapách aktívneho počúvania a možnosti ich limitovania a eliminovania. 8. Neverbálna komunikácia v profesionálnej manažérskej komunikácii. Obsah pojmu neverbálna komunikácia. Charakteristika jednotlivých neverbálnych signálov. Charakteristika mimiky, výrazov tváre, haptiky, proxemiky, gestikulície a posturiky. Interpretácia obsahu jednotlivých zložiek v neverbálnej komunikácii a ich kultúrna podmienenosť. 9. Komunikačné vzorce pre jednotlivé špecifické formy profesionálnej manažérskej komunikácie. Vymedzenie pojmu komunikačný vzorec. Kultúrne a interkultúrne komunikačné vzorce používané v profesionálnej manažérskej komunikácii. Tvorba komunikačných vzorcov v profesionálnej komunikácii manažéra vo vzťahu k jeho štýlu riadenia. 10. Podporné komunikačné techniky v profesionálnej komunikácii a ich charakteristika. Obsah pojmu asertivita. Charakteristika asertívnej manažérskej komunikácie. Obsah pojmu empatia. Charakteristika empatickej manažérskej komunikácie. Obsah pojmu persuázia. Charakteristika persuazívnej manažérskej komunikácie. 11. Psychologické bariéry v profesionálnej manažérskej komunikácii. Charakteristika jednotlivých psychologických bariér v manažérskej komunikácii. Objektívne a subjektívne psychologické bariéry v manažérskej komunikácii a ich obsah. Komunikačné šumy a ich limitovanie a eliminovanie. Krízová komunikácia. 12. Komunikačný audit. Charakteristika komunikačného auditu a jeho význam v malých a stredných podnikoch. Metódy používané v komunikačnom audite. Výsledky komunikačného auditu v podniku a ich interpretácia v zmysle princípov GDPR. 13. Špecifiká manažérskej komunikácie v multikultúrnom podniku / spoločnosti. Interkultúrne komunikačné vzorce zapracované do podnikovej kultúry. Interkultúrne komunikačné zručnosti manažérov. Interkultúrne komunikačné kompetencie manažérov. Podnikový slang, piktogramy a súbor podnikových giest a komunikačných znakov. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Predmet komunikácie v manažmente. Obsahové vymedzenie jednotlivých pojmov a termínov používaných v teórii komunikácie. Analýza jednotlivých teoretických prístupov v teórii komunikácie z pohľadu manažmentu a manažéra. 2. Cvičenie zamerané na pochopenie účinnosti jednotlivých vektorov komunikácie v modelových komunikačných situáciách. Správne a nesprávne odosielanie správy. Analýza chýb v procese odosielania a prijímania správy v komunikačnom procese. Identifikovanie objektívnych a subjektívnych prekážok v komunikačnom procese v organizácii– modelovanie. 3. Nácvik základných komunikačných vzorcov využívaných vo formálnych a neformálnych komunikačných rolách manažéra. Nácvik manažérskej komunikácie v jednotlivých komunikačných modeloch – lineárnom, interpersonálnom a krížovom. 4. Nácvik komunikačných zručností. Overovanie manažérskych zručností v modelových situáciách. Upevňovanie komunikačných zručností a komunikačných kompetencií v jednotlivých komunikačných vzorcoch používaných v organizácii v komunikácii manažér-zamestnanec a naopak. 5. Tréning základných foriem manažérskej komunikácie v modelových situáciách s cieľom naučiť komunikantov odhadnúť komunikačnú situáciu a komunikačný dopad nimi zvolenej formy komunikácie. Čitateľnosť a nečitateľnosť v profesionálnej manažérskej komunikácii- nácvik regulácie správania, odstránenie prejavov stresu v komunikácii, prezentačné vystupovanie. 6. Nácvik základných zložiek verbálnej komunikácie, hlas a istota v hlase, dynamika rečníckeho prejavu, slovná zásoba a práca s ňou, súlad medzi myslením a rečou. Aplikácia jednotlivých zložiek verbálnej komunikácie v základných formách manažérskej profesionálnej komunikácie – v monológu, rozhovore, rozhovore so skupinou, v diskusii a v polemike. 7. Tréning aktívneho počúvania v modelových situáciách. Odhaľovanie a odstraňovanie objektívnych a subjektívnych prekážok v jednotlivých etapách procesu aktívneho počúvania. Nácvik načúvania ako profesionálnej zručnosti manažéra. 8. Precvičovanie správne vysielať a čítať/dešifrovať signálov neverbálnej komunikácie. Nácvik jednotlivých zložiek neverbálnej komunikácie. Mimika a výraz tváre. Haptika a základné formy haptiky v manažérskej komunikácii – nácvik. Posturika, gestikulácia a proxemika – nácvik dešifrovania obsahov jednotlivých zložiek a ich kombinácií. 9. 9.Nácvik vybraných komunikačných vzorcov profesionálej manažérskej komunikácie. Precvičovanie komunikačných vzorcov vo vzťahu k aplikovaným komunikačným modelom a vo vzťahu k štýlom riadenia. 10. Nácvik asertívnej manažérskej komunikácie. Tréning využívania asertívnych práv v komunikácii. Precvičovanie techník asertívnej komunikácie. Precvičenie empatickej manažérskej komunikácie. Nácvik vyjadrenia empatie a súcitu. Precvičovanie persuazívnej manažérskej komunikácie. Práca s argumentami. Využívanie emócií v persuazívnej manažérskej komunikácii v modelových situáciách. 11. Nácvik identifikovania komunikačných bariér a šumov v komunikačnom procese. Zručnosť predchádzať vzniku komunikačných bariér. Vypracovanie komunikačného plánu na odstránenie rizikových faktorov, ktoré spôsobujú komunikačné bariéry. Vypracovanie a prezentácia komunikačného plánu krízovej komunikácie. 12. Prípadová štúdia na komunikačný audit. Stanovenie plánu a postupov komunikačného auditu v podniku. Stanovenie kritérií na výber, výber a pracovanie s jednotlivými metódami používanými v komunikačnom audite. Vyhodnotenie získaných výsledkov a ich interpretácia. Práca v skupinách. 13. Prípadová štúdia manažérskej komunikácie v multikultúrnom podniku. Špecifiká dorozumievania sa a zdieľania v interkultúrnom komunikačnom prostredí. Tvorba zjednocujúcich vnútropodnikových komunikačných vzorcov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.05.2022