Psychológia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Predmet poskytuje teoretické vedomosti v oblasti aplikovaných psychologických disciplín: psychológie osobnosti, psychológie práce, sociálnej psychológie a psychológie riadenia a vedenia ľudí. Všetky tieto disciplíny tvoria základ manažérskych a podnikateľských kompetencií a zručností.
Kompetentnosť:
• porozumieť ľudskému správaniu a identifikovať neštandardné správanie zamestnanca v pracovnom procese,
• efektívne využívať poznatky o typoch osobnosti jednotlivca pri výbere zamestnancov, rozmiestňovaní zamestnancov v podniku, plánovaní vzdelávacích potrieb, kariérneho rastu zamestnancov a pod.,
• zhodnotiť voľbu a účel použitia psychologických metód v podniku,
• navrhnúť riešenie rôznych foriem šikanovania v pracovnej skupine.
Zručnosť:
• diagnostika psychologických stavov ľudí pôsobiacich v pracovnom procese,
• prevencia negatívnych psychických stavov v pracovnom procese,
• vypracovanie režimu práce a odpočinku a úpravy pracovného prostredia v súlade s podporou duševného zdravia zamestnancov.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvod do predmetu psychológie.
2. Metódy psychológie a ich aplikácia v praxi.
3. Psychológia osobnosti.
4. Osobnosť manažéra.
5. Pracovná a podnikateľská činnosť z psychologického hľadiska.
6. Psychológia pracovného prostredia.
7. Psychológia výkonu a výkonnosti.
8. Psychologické nástroje zvyšovania pracovnej motivácie.
9. Psychologické fenomény v pracovnej skupine.
10. Šikanovanie v pracovnej skupine.
11. Psychické poruchy vznikajúce v pracovnom procese.
12. Psychické stavy vznikajúce v pracovnom procese.
13. Psychohygiena v pracovnom procese.
Tematické vymedzenie seminárov:
1. Vznik a rozvoj psychológie v nadväznosti na rozvoj manažmentu.
2. Voľba a použitie psychologických metód.
3. Štruktúra osobnosti.
4. Osobnostný profil manažéra.
5. Psychológia práce.
6. Psychologické účinky na výkon plynúce z pracovného prostredia.
7. Pracovný výkon a jeho priame a nepriame ukazovatele.
8. Motivačný profil zamestnanca/manažéra a jeho využitie v praxi.
9. Význam medziľudských vzťahov na pracovisku.
10. Negatívne psychické javy v pracovnej skupine.
11. Duševné zdravie a jeho význam (výsledky prieskumu, aktuálne prebiehajúce kampane).
12. Zdroje, prejavy psychických stavov a ich vplyv na výkon zamestnancov a manažérov.
13. Psychická rovnováha.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia pre manažérov a podnikateľov. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 260 s. ISBN978-80-7552-175-0.
2. MATKOVČÍKOVÁ, Natália - SZARKOVÁ, Miroslava. The Occurrence of anxiety disorders amongst managers working in the field of personnel marketing. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 2454-1028, 2016, roč. 13, č. 1, s. 88-97 online.
3. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Syndróm vyhorenia ako príčina vzniku pracovných úrazov. In Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : právne a psychologické aspekty. - Praha : Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-241-7, s. 85-92. APVV-15-006.
4. ŘÍČAN, Pavol. Psychologie osobnosti. 6. doplněné vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80247-3133-9
5. KOLLÁRIK, Teodor. Sociálna psychológia práce. 2.vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. 192 s. ISBN 978-80-223-2782-1.
Doplnková literatúra:
1. MATKOVČÍKOVÁ, Natália - SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita. Mental Health and Occupational Health and Safety in Human Resource Management in the Stage of the Industrial Revolution 4.0 and Development Trends. Reviewers: Kristína Králiková, Zdenka Macková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 138 s. ISBN 978-80-7556-085-8.
2. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Motivational orientation of young talented managers. In Societas et Res Publica : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí. - [Trnava] : [Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied]. 2013. ISSN 1338-6530, 2013, vol. 2, no. 1, p. 183-189.
3. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Psychological effect of stressfull workplace on the performance of the employees. In Studia Społeczne : social studies. - Warszawa : Wydawnictvo Wyższej Szkoły Menedżerskej w Warszawie, 2015. ISSN 2449-9714, 2015, roč. 12, č. 1, s. 143-146 online. VEGA 1/0053/12.
4. ARNOLD, John - RANDALL, Ray. Work psychology: understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. ISBN 9780273711216.
5. LUTGEN-SANDVIK, P. - TRACY, S. J., - ALBERTS, J. K. Burned by bullying in the American workplace: Prevalence, perception, degree, and impact (str. 854). Journal of Management Studies. 2007. ISSN 44(6), 837– 862.
6. SULS, J.; DAVID, J. P; HARVEY, J. H. Personality and Coping: Three Generations of Research. Journal of Personality. 1996. ISSN 64(4) , 711-735.
7. BIRON, C. - BURKE, R.J. Creating Healthy Workplaces - Stress Reduction, Improved Well-being, and Organizational Effectiveness. London, Routledge, 2014. 384 s. ISBN 9781317158530.
8. LETOVANCOVÁ, Eva. Psychológia v manažmente. 4. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.164 s. ISBN 978-80-223-3791-5.
9. PRAŠKO, Ján a kol. Chronická únava: Zvládání chronického únavového syndromu. Praha : Portál, 2006. 240 s. ISBN 978-80-7367-139-5.
10. KOLLÁRIK, Teodor, LISÁ, Elena, HENNELOVÁ Katarína. Manažéri a motivačné typy osobnosti. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV. Zborník z konferencie: Sociálne procesy a osobnosť 2008.
11. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha : Portál, s.r.o. 2001. ISBN 80-7178-744-4.
12. KEBZA, Vladimír - ŠOLCOVÁ, Iva. Syndrom vyhoření. 2 vydanie. Praha: Státní zdravotní ústav. 2003. ISBN 80-7071-231-7.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvod do predmetu psychológie. 2. Metódy psychológie a ich aplikácia v praxi. 3. Psychológia osobnosti. 4. Osobnosť manažéra. 5. Pracovná a podnikateľská činnosť z psychologického hľadiska. 6. Psychológia pracovného prostredia. 7. Psychológia výkonu a výkonnosti. 8. Psychologické nástroje zvyšovania pracovnej motivácie. 9. Psychologické fenomény v pracovnej skupine. 10. Šikanovanie v pracovnej skupine. 11. Psychické poruchy vznikajúce v pracovnom procese. 12. Psychické stavy vznikajúce v pracovnom procese. 13. Psychohygiena v pracovnom procese. Tematické vymedzenie seminárov: 1. Vznik a rozvoj psychológie v nadväznosti na rozvoj manažmentu. Aplikované psychologické disciplíny tvoriace podstatu manažérskych a podnikateľských kompetencií a zručností. Hlavné psychologické smery (Experimentálna psychológia, Psychotechnika, Psychoanalýza, Behaviorizmus) a ich využitie v súčasnej praxi manažmentu. 2. Voľba a použitie psychologických metód. Najznámejšie psychologické experimenty. Online psychologické dotazníky. Prezentácia psychodiagnostických testov. Ukážky projektívnych metód. Aplikácia metód psychológie v praxi manažmentu a marketingu. 3. Štruktúra osobnosti. Päť-faktorový model osobnosti Big Five a jeho využitie v praxi. Základné typológie osobnosti. Najstaršia Hippokratova typológia osobnosti. Štyri typy temperamentu. Dimenzie introverzia-extroverzia. Dimenzie stabilita-labilita. Jungova typológia osobnosti. Administrácia testu osobnosti podľa typológie Myers–Briggs s následným vyhodnotením. 4. Osobnostný profil manažéra. Psychické a psychologické vlastnosti manažéra. Schopnosti manažéra. Zručnosti manažéra. Psychické procesy manažéra. Psychické stavy manažéra v pracovnom procese. Prezentácia výsledkov výskumu význam osobnostných charakteristík manažérov v praxi. 5. Psychológia práce. Analýza pracovnej činnosti a jej metódy. Psychologický profesiogram, obsah a jeho štruktúra. Význam profesiografie a profesiogramu v riadení podniku. Funkciografia a tvorba funkciografu. Psychická pracovná spôsobilosť. Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti. Odchýlky v psychickej pracovnej spôsobilosti. 6. Psychologické účinky na výkon plynúce z pracovného prostredia. Aktuálne trendy v úprave pracovného prostredia. Osvetlenie pracoviska. Psychologický účinok využitia farieb v pracovnom prostredí. Hluk na pracovisku. Mikroklimatické podmienky na pracovisku. Elektrosmog a jeho účinky. 7. Pracovný výkon a jeho priame a nepriame ukazovatele. Zmeny resp. kolísanie pracovného výkonu počas pracovnej zmeny. Biorytmus zamestnancov v pracovnom procese. Zmennosť v pracovnom procese. Flexibilný pracovný čas ako faktor súvisiaci s výkonnosťou zamestnancov v pracovnom procese. 8. Motivačný profil zamestnanca/manažéra a jeho využitie v praxi. Motivačné typy osobnosti. Psychologické nástroje zvyšovania pracovnej motivácie. Motivačné programy. Motivácia zamestnancov rôznych generácií. 9. Význam medziľudských vzťahov na pracovisku. Pracovná skupina vs. tím. Budovanie tímu. Synergický efekt a jeho význam. Psychologické fenomény v pracovnej skupine (fenomén skupinového tlaku, skupinovej súdržnosti). Ukážka sociálneho experimentu. Sociálno-psychologická atmosféra v pracovnej skupine. 10. Negatívne psychické javy v pracovnej skupine. Šikanovanie vo forme mobbingu, bossingu. Sexuálne obťažovanie. Kyberšikana. Osobnosť agresora. Dôsledky šikanovania pre zamestnanca a podnik. Antimobingová a antidiskriminačná legislatíva. Možnosti riešenia šikanovania na pracovisku. Kazuistiky. 11. Duševné zdravie a jeho význam (výsledky prieskumu, aktuálne prebiehajúce kampane). Najčastejšie psychické poruchy v pracovnom procese a ich prejavy. Depresia. Úzkostné poruchy. Fóbie. Korporátni psychopati. Kazuistiky. Liečba psychických porúch. 12. Zdroje, prejavy psychických stavov a ich vplyv na výkon zamestnancov a manažérov. Únava v pracovnom procese. Stres v pracovnom procese. Dôsledky stresu pre podnik, zamestnancov i manažérov. Syndróm vyhorenia a syndróm chronickej únavy. Kazuistiky. 13. Psychická rovnováha. Work-life balance. Nástroje prevencie negatívnych psychických stavov v pracovnom procese. Antistresový program v podniku a jeho praktické využitie. Nácvik relaxačných techník: technika Mindfulness, Autogénny tréning.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % seminárna práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, spracovanie seminárnej práce 26 h, príprava na záverečnú skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022