Komunikácia v manažmente

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexné poznatky z aplikácie teórie komunikácie v podnikovej praxi, vymedzenie aplikačných možností používania komunikačných foriem a modelov v riadení podniku, ich výhod a nevýhod, možností predikcie a eliminácie komunikačných konfliktov v internej a externej komunikácii, v oblasti výberu a používania komunikačných nástrojov v manažérskych situáciách, z oblasti používania komunikačných taktík, techník a stratégií a z tvorby komunikačných plánov a stratégií podniku ako aj plánov krízovej komunikácie a ich aplikácie.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie o internej a externej podnikovej komunikácii, jej základných znakoch, cieľoch, formách a modeloch v praxi,
• kriticky zhodnotiť aplikačné možnosti jednotlivých komunikačných modelov internej a externej komunikácie podniku,
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť vznik a možnosti riešenia komunikačných konfliktov v internej a externej komunikácii podniku s dopadom na vnútropodnikovú klímu a konkurencieschopnosť podniku,
• navrhnúť, odkomunikovať/prezentovať a obhájiť riešenia a odporúčania zamerané na zvýšenie efektívnosti internej a externej komunikácie podniku,
• vypracovať schému efektívnej vnútropodnikovej komunikácie vrátane krízovej komunikácie.
Zručnosť:
• profesionálne a efektívne využívať zložky verbálnej komunikácie v intenciách požiadaviek manažérskej komunikačnej role v jazykovo a kultúrne homogénnom a interkultúrnom pracovnom prostredí,
• profesionálne a efektívne využívať zložky neverbálnej komunikácie v intenciách požiadaviek manažérskej komunikačnej role v jazykovo a kultúrne homogénnom a interkultúrnom pracovnom prostredí,
• kriticky zhodnotiť možnosti výberu komunikačných nástrojov, taktík, techník a stratégií vo vzťahu ku komunikačnej situácii a podnikovej kultúre a odôvodniť ich výber,
• analyzovať kauzálne súvislosti vzniku komunikačných konfliktov a stanoviť postupy predikcie a limitácie ich vzniku,
• pripraviť podmienky na vykonanie komunikačného auditu a obhájiť postup a vybraté metódy.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvod do predmetu Komunikácia v manažmente.
2. Komunikácia a manažérska komunikácia.
3. Rola, sociálny status a im zodpovedajúce komunikačné vzorce v komunikačnom procese manažéra v podniku.
4. Komunikačné zručnosti a komunikačné kompetencie manažéra.
5. Typy a formy profesionálnej manažérskej komunikácie.
6. Verbálna komunikácia manažéra a jej používanie vo vzťahu k štýlu riadenia.
7. Aktívne počúvanie a načúvanie ako súčasť a podmienka profesionálnej manažérskej komunikácie.
8. Neverbálna komunikácia v profesionálnej manažérskej komunikácii.
9. Komunikačné vzorce pre jednotlivé špecifické formy profesionálnej manažérskej komunikácie.
10. Podporné komunikačné techniky v profesionálnej komunikácii a ich charakteristika.
11. Psychologické bariéry v profesionálnej manažérskej komunikácii.
12. Komunikačný audit.
13. Špecifiká manažérskej komunikácie v multikultúrnom podniku / spoločnosti.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Predmet komunikácie v manažmente.
2. Cvičenie zamerané na pochopenie účinnosti jednotlivých vektorov komunikácie v modelových komunikačných situáciách.
3. Nácvik základných komunikačných vzorcov využívaných vo formálnych a neformálnych komunikačných rolách manažéra.
4. Nácvik komunikačných zručností.
5. Tréning základných foriem manažérskej komunikácie v modelových situáciách.
6. Nácvik základných zložiek verbálnej komunikácie.
7. Tréning aktívneho počúvania v modelových situáciách.
8. Precvičovanie správne vysielať a čítať/dešifrovať signálov neverbálnej komunikácie.
9. Nácvik vybraných komunikačných vzorcov profesionálej manažérskej komunikácie.
10. Nácvik asertívnej manažérskej komunikácie.
11. Nácvik identifikovania komunikačných bariér a šumov v komunikačnom procese.
12. Prípadová štúdia na komunikačný audit.
13. Prípadová štúdia manažérskej komunikácie v multikultúrnom podniku.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SZARKOVÁ Miroslava. Komunikácia v manažmente. Praha : Vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2018. 240 s. ISBN 978-80-7598-184-4.
2. SZARKOVÁ, Miroslava. Komunikačné nástroje v systéme riadenia podniku. Bratislava: Vydavateľstvo: EKONÓM, 2008. 100 s. ISBN 978-80-225-2525-1.
3. SZARKOVÁ, Miroslava – BELÁŇOVÁ, Benita – MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia v malých a stredných podnikoch SR. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.u., 2018. 99 s. ISBN 978-80-7556-036-0.
4. VOŘÍŠEK, Karel - VYSEKALOVÁ, Jitka. Jak být presvědčivý a nestratit se v davu. Praha : Grada Publishing, 2015. 224 s. ISBN 978-80-247-5385-0.
5. BREWSTER, Chris et al. International Human Resource Management. London : CIPD – Kogan Page, 2016. 522 s. ISBN 978-1843083750.
6. TEGZE, Oldřich. Neverbální komunikace. Praha : Computer Press, 2003. 482 s. ISBN 80-7226-429-X.
Doplnková literatúra:
1. ADAIR, John. Efektívní komunikace. Praha : Alfa Publishing, 2004. 176 s. ISBN 80-86851-10-9.
2. ALASKO, Carl. Emoční ballast: Zbavte se nevedomé manipulacie. Praha : Portál, s.r.o., 2015. 208 s. ISBN 978-80-262-0783–2.
3. CARNEGIE, Dale. Pět nejdůležitejších dovedností při jednání s lidmi. Praha : Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., 2010. 232 s. ISBN 978-80-7306-418-1.
4. ERNEKER, Jaroslav. Řízení a komunikační dovednosti. České Budějovice: VŠERS, 2005. 98 s. ISBN 80-86708-13-6.
5. MERRIAM-WEBSTER, INC. The Merriam-Webster dictionary. Sprigfield : Merriam-Webster, Inc., 2016. 939 pp. ISBN 978-0-87779-295-6.
6. BORG, James. Umění přesvedčivé komunikace. Praha : Grada Publishing a.s., 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-1971.
7. DeVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Praha : Grada Publishing, 2008. 512 s. ISBN 978-80-247-2018-0.
8. EMMITT, Stephen - GORSE, Christopher A. (2009), Construction communication. Oxford : Blackwell Publishing, 2009. 224 pp. ISBN 978-14-051-4872-6.
9. KEMPEN, Regina - ENGEL, Anna. Measuring intercultural competence. In Interculture Journal, Vol. 16, 2017, No. 29. ISSN 2196-9485, p. 39-60.
10. THORSBY, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge : University Press, 2001. 228 pp. ISBN 978-0521586399.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvod do predmetu Komunikácia v manažmente. Charakteristika jednotlivých prístupov k problematike komunikácie v manažmente. Teória komunikácie a jej aplikačné možnosti v manažmente a vedení ľudí v pracovnom procese. 2. Komunikácia a manažérska komunikácia. Charakteristika jednotlivých vektorov manažérskej komunikácie. Komunikačné toky v organizácii. Komunikačné nástroje v organizácii. Komunikačný efekt. Komunikačné bariéry na strane odosielateľa a na strane príjemcu. Komuniké. 3. Rola, sociálny status a im zodpovedajúce komunikačné vzorce v komunikačnom procese manažéra v podniku. Charakteristika formálnej a neformálnej komunikačnej manažérskej role. Komunikačná rola a prirodzená autorita manažéra v organizácii. Komunikačné modely v manažérskej komunikácii v organizácii vo vzťahu k sociálnemu statusu manažéra. 4. Komunikačné zručnosti a komunikačné kompetencie manažéra, ich podstata a charakteristika. Manažérska komunikácia ako zručnosť. Osobnostné/psychické predpoklady manažéra na manažérsku komunikáciu. Fyzické a fyziologické predpoklady na manažérsku komunikáciu 5. Typy a formy profesionálnej manažérskej komunikácie, ich charakteristika a používanie na jednotlivých komunikačných úrovniach v organizácii. Racionálny a emocionálny prístup v manažérskej komunikácii a ich kombinácia vo vzťahu k vzniknutej komunikačnej situácii. Komunikačný odhad a komunikačný dopad ne/správnej ne/profesionálnej manažérskej komunikácie. 6. Verbálna komunikácia manažéra a jej používanie vo vzťahu k štýlu riadenia. Obsah pojmu verbálna komunikácia. Zložky verbálnej komunikácie a ich charakteristika. Psychická a psychologická podstata jednotlivých zložiek verbálnej komunikácie v profesionálnej manažérskej komunikácii. 7. Aktívne počúvanie a načúvanie ako súčasť a podmienka profesionálnej manažérskej komunikácie. Charakteristika pojmov počúvanie, počutie, aktívne počúvanie a načúvanie. Podstata aktívneho počúvania. Aktívne počúvanie ako proces. Rozdiel medzi aktívnym počúvaním a načúvaním. Objektívne a subjektívne prekážky vyskytujúce sa v jednotlivých etapách aktívneho počúvania a možnosti ich limitovania a eliminovania. 8. Neverbálna komunikácia v profesionálnej manažérskej komunikácii. Obsah pojmu neverbálna komunikácia. Charakteristika jednotlivých neverbálnych signálov. Charakteristika mimiky, výrazov tváre, haptiky, proxemiky, gestikulície a posturiky. Interpretácia obsahu jednotlivých zložiek v neverbálnej komunikácii a ich kultúrna podmienenosť. 9. Komunikačné vzorce pre jednotlivé špecifické formy profesionálnej manažérskej komunikácie. Vymedzenie pojmu komunikačný vzorec. Kultúrne a interkultúrne komunikačné vzorce používané v profesionálnej manažérskej komunikácii. Tvorba komunikačných vzorcov v profesionálnej komunikácii manažéra vo vzťahu k jeho štýlu riadenia. 10. Podporné komunikačné techniky v profesionálnej komunikácii a ich charakteristika. Obsah pojmu asertivita. Charakteristika asertívnej manažérskej komunikácie. Obsah pojmu empatia. Charakteristika empatickej manažérskej komunikácie. Obsah pojmu persuázia. Charakteristika persuazívnej manažérskej komunikácie. 11. Psychologické bariéry v profesionálnej manažérskej komunikácii. Charakteristika jednotlivých psychologických bariér v manažérskej komunikácii. Objektívne a subjektívne psychologické bariéry v manažérskej komunikácii a ich obsah. Komunikačné šumy a ich limitovanie a eliminovanie. Krízová komunikácia. 12. Komunikačný audit. Charakteristika komunikačného auditu a jeho význam v malých a stredných podnikoch. Metódy používané v komunikačnom audite. Výsledky komunikačného auditu v podniku a ich interpretácia v zmysle princípov GDPR. 13. Špecifiká manažérskej komunikácie v multikultúrnom podniku / spoločnosti. Interkultúrne komunikačné vzorce zapracované do podnikovej kultúry. Interkultúrne komunikačné zručnosti manažérov. Interkultúrne komunikačné kompetencie manažérov. Podnikový slang, piktogramy a súbor podnikových giest a komunikačných znakov. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Predmet komunikácie v manažmente. Obsahové vymedzenie jednotlivých pojmov a termínov používaných v teórii komunikácie. Analýza jednotlivých teoretických prístupov v teórii komunikácie z pohľadu manažmentu a manažéra. 2. Cvičenie zamerané na pochopenie účinnosti jednotlivých vektorov komunikácie v modelových komunikačných situáciách. Správne a nesprávne odosielanie správy. Analýza chýb v procese odosielania a prijímania správy v komunikačnom procese. Identifikovanie objektívnych a subjektívnych prekážok v komunikačnom procese v organizácii– modelovanie. 3. Nácvik základných komunikačných vzorcov využívaných vo formálnych a neformálnych komunikačných rolách manažéra. Nácvik manažérskej komunikácie v jednotlivých komunikačných modeloch – lineárnom, interpersonálnom a krížovom. 4. Nácvik komunikačných zručností. Overovanie manažérskych zručností v modelových situáciách. Upevňovanie komunikačných zručností a komunikačných kompetencií v jednotlivých komunikačných vzorcoch používaných v organizácii v komunikácii manažér-zamestnanec a naopak. 5. Tréning základných foriem manažérskej komunikácie v modelových situáciách s cieľom naučiť komunikantov odhadnúť komunikačnú situáciu a komunikačný dopad nimi zvolenej formy komunikácie. Čitateľnosť a nečitateľnosť v profesionálnej manažérskej komunikácii- nácvik regulácie správania, odstránenie prejavov stresu v komunikácii, prezentačné vystupovanie. 6. Nácvik základných zložiek verbálnej komunikácie, hlas a istota v hlase, dynamika rečníckeho prejavu, slovná zásoba a práca s ňou, súlad medzi myslením a rečou. Aplikácia jednotlivých zložiek verbálnej komunikácie v základných formách manažérskej profesionálnej komunikácie – v monológu, rozhovore, rozhovore so skupinou, v diskusii a v polemike. 7. Tréning aktívneho počúvania v modelových situáciách. Odhaľovanie a odstraňovanie objektívnych a subjektívnych prekážok v jednotlivých etapách procesu aktívneho počúvania. Nácvik načúvania ako profesionálnej zručnosti manažéra. 8. Precvičovanie správne vysielať a čítať/dešifrovať signálov neverbálnej komunikácie. Nácvik jednotlivých zložiek neverbálnej komunikácie. Mimika a výraz tváre. Haptika a základné formy haptiky v manažérskej komunikácii – nácvik. Posturika, gestikulácia a proxemika – nácvik dešifrovania obsahov jednotlivých zložiek a ich kombinácií. 9. 9.Nácvik vybraných komunikačných vzorcov profesionálej manažérskej komunikácie. Precvičovanie komunikačných vzorcov vo vzťahu k aplikovaným komunikačným modelom a vo vzťahu k štýlom riadenia. 10. Nácvik asertívnej manažérskej komunikácie. Tréning využívania asertívnych práv v komunikácii. Precvičovanie techník asertívnej komunikácie. Precvičenie empatickej manažérskej komunikácie. Nácvik vyjadrenia empatie a súcitu. Precvičovanie persuazívnej manažérskej komunikácie. Práca s argumentami. Využívanie emócií v persuazívnej manažérskej komunikácii v modelových situáciách. 11. Nácvik identifikovania komunikačných bariér a šumov v komunikačnom procese. Zručnosť predchádzať vzniku komunikačných bariér. Vypracovanie komunikačného plánu na odstránenie rizikových faktorov, ktoré spôsobujú komunikačné bariéry. Vypracovanie a prezentácia komunikačného plánu krízovej komunikácie. 12. Prípadová štúdia na komunikačný audit. Stanovenie plánu a postupov komunikačného auditu v podniku. Stanovenie kritérií na výber, výber a pracovanie s jednotlivými metódami používanými v komunikačnom audite. Vyhodnotenie získaných výsledkov a ich interpretácia. Práca v skupinách. 13. Prípadová štúdia manažérskej komunikácie v multikultúrnom podniku. Špecifiká dorozumievania sa a zdieľania v interkultúrnom komunikačnom prostredí. Tvorba zjednocujúcich vnútropodnikových komunikačných vzorcov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022