Metodika akademickej práce

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• Študent si osvojí základné princípy akademickej práce, kreovanie metodického postupu (výskumný dizajn), aplikáciu vybraných logických a empirických metód. Súčasťou poznania sú postupy vykonania literárnej rešerše, správnosť citovania a formulovania rozširujúcich odkazov ako aj dodržiavanie zásad vedeckej čistoty a etiky. V uvedenom kontexte sú študentovi sprostredkované rôzne administratívne nástroje, ktorými môžu akademickú prácu zjednodušiť a prezentovať v prehľadnejšej forme.
Zručnosti:
• schopnosť identifikovať rozhodujúce zdroje dát pri spracovaní literárnej rešerše, v závislosti od typu spracovávaného textu, rozsahu a hĺbky argumentácie;
• schopnosť indukcie a dedukcie pri interpretácii, analýze a syntéze poznania;
• schopnosť aplikovať vybrané podporné nástroje softvérových produktov, ktorými sa dotvára formálny vzhľad dokumentov a prezentuje sumarizované poznanie.
Kompetentnosť:
• dokáže rozoznávať typy zdrojov informácií a kriticky filtrovať pochybné informačné zdroje (fake news, fake journals);
• dokáže rozlišovať a vhodným spôsobom nasadzovať vybrané logické a empirické metódy pri transformácií dát na poznatky;
• dokáže pripraviť analytické podklady k vybranej problematike – formou a obsahom zodpovedajúcim požiadavkách zadávateľa, resp. publika.

Stručná osnova predmetu

1. Vymedzenie základných pojmov a odlišností – akademická práca verzus vedecká práca. Vysvetlenie niektorých párových pojmov – veda a prax; výskum a vývoj; téza a hypotéza; kvalitatívny a kvantitatívny výskum; základný a aplikovaný výskum. Hlavné typy akademických prác.
2. Vznik teórie a jej význam pre ekonómiu a manažmentu – vymedzenie pojmu teória; kvalitatívne kritériá teórie; základné zložky teórie; ďalšie aspekty teórie. Ako pracovať s teóriou? Hlavné teoretické smery v ekonómii a manažmente.
3. Úvod do štatistiky, základné popisné štatistiky 1. Dáta a premenné – základné pojmy; premenné a jej typy; dátová matica. Nominálne premenné – štatistický popis nominálnych premenných; tabuľka početnosti pre nominálne premenné; graf pre nominálne premenné; mutabilita nominálnych premenných.
4. Úvod do štatistiky, základné popisné štatistiky 2. Ordinálne premenné – štatistický popis ordinálnych premenných; tabuľka početnosti pre ordinálne premenné; krabičkový graf. Kardinálne premenné – štatistický popis kardinálnych premenných; aritmetický priemer; histogram; miery absolútnej variability; miery relatívnej variability.
5. Základy zovšeobecňovania v štatistike – úvod do logiky výberového skúmania; výberové skúmanie; typy výberových postupov; parametre základného a výberového súboru; normálne rozdelenie; model štandardizovaného normálneho rozdelenia. Teória štatistického odhadu.
6. Ako urobiť dobrú literárnu rešerš? Aktivity pred realizáciou literárnej rešerše. Aktivity počas literárnej rešerše. Aktivity po skončení literárnej rešerše. Formulácia výskumnej otázky.
7. Štatistické testovanie – analógia testovania a súdny proces (možnosti rozhodnutia, typy chýb, formulácia hypotéz, zovšeobecnenie rozhodnutia); analytické postupy – základné úlohy, t-testy, korelácie.
8. Ako spracovať a formálne upraviť akademickú prácu? Interná smernica č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach. Citovanie – spôsoby zaznamenávania citácií. Dobré a zlé príklady citačnej praxe.
9. Ako pripraviť podklady pre abstrakt? Základné náležitosti abstraktu. Formy abstraktov podľa typu akademického výstupu. Dobré a zlé príklady praxe.
10. MS Word – štýly v dokumentoch.
11. MS Word – sekcie a referencie v dokumentoch.
12. MS Word - úprava rozsiahleho dokumentu.
13. MS Word - citácie a bibliografia, revízia dokumentu.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Interná smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, vrátane všetkých príloh. (https://euba.sk/student/zaverecne-prace).
2. GONDA, Vladimír. Metodika vedeckej práce. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 252 s. ISBN 978-80-225-2797-2.
3. OCHRANA, František. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2019. 148 s. ISBN 978-80-2464-200-0.
4. BENČO, Jozef. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : IRIS, 2001. 196 s. ISBN 978-80-8901-827-7.
5. JURKOVIČ, Marek – ČAVOJOVÁ, Vladimíra – BREZINA, Ivan. Prečo ľudia veria nezmyslom. Bratislava : Premedia 2019. 312 s. ISBN 978-80-8159-757-2.
6. MARKOŠ, Ján. Sila rozumu v bláznivej dobe. Manuál kritického myslenia. Bratislava : N Press, 2019. 255 s. ISBN 978-80-9992-501-5.
Doplnková literatúra:
1. BEITHE, Michael – MARKOVIČ, Peter. Methoden und Methodik der Forschung in den Wirtschaftswissenschaften. Bratislava : KARTPRINT, 2017. 213 s. ISBN 978-80-89553-49-5.
2. GOURNELOS, Ted. Doing Academic Research: A Practical Guide to Research Methods and Analysis. London : Routledge, 2019. 208 s. ISBN 978-0367207939.
3. HENDL, Jan – REMR, Jiří. Metody výzkumu a evaluace. Praha : Portál, s.r.o, 2017. 376 s. ISBN 978-80-262-1192-1.
4. KÁBA, Bohumil – SVATOŠOVÁ, Libuše. Statistické nástroje ekonomického výzkumu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 176 s. ISBN 978-80-7380-359-9.
5. KORNMEIER, Martin. Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten. Heidelberg : Physica-Verlag, 2007. 225 s. ISBN 978-3-7908-1918-2.
6. NOVOTNÁ, Hedvika – ŠPAČEK, Ondřej – ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ, Magdaléna. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019. ISBN 978-80-7571-025-3.
7. PAIER, Dietmar. Quantitative Sozialforschung – Eine Einführung. Wien : Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2010. 190 s. ISBN 978-3-7089-0630-0.
8. SCHWEIKER, William – WITTE, John – WELKER, Michael – PICKARD, Stephen. The Impact of Academic Research: on Character Formation, Ethical Education, and the Communication of Values in Late Modern Pluralistic Societies. Berlin : Evangelische Verlagsanstalt, 2021. 280 s. ISBN 978-3374068036.
9. WALLIMAN, Nicholas. Research Methods: The Basics. 2nd edition. London : Routledge, 2017. 246 s. ISBN 978-1138693999.

Sylabus predmetu

1. Vymedzenie základných pojmov a odlišností – akademická práca verzus vedecká práca. Vysvetlenie niektorých párových pojmov – veda a prax; výskum a vývoj; téza a hypotéza; kvalitatívny a kvantitatívny výskum; základný a aplikovaný výskum. Hlavné typy akademických prác. 2. Vznik teórie a jej význam pre ekonómiu a manažmentu – vymedzenie pojmu teória; kvalitatívne kritériá teórie; základné zložky teórie; ďalšie aspekty teórie. Ako pracovať s teóriou? Hlavné teoretické smery v ekonómii a manažmente. 3. Úvod do štatistiky, základné popisné štatistiky 1. Dáta a premenné – základné pojmy; premenné a jej typy; dátová matica. Nominálne premenné – štatistický popis nominálnych premenných; tabuľka početnosti pre nominálne premenné; graf pre nominálne premenné; mutabilita nominálnych premenných. 4. Úvod do štatistiky, základné popisné štatistiky 2. Ordinálne premenné – štatistický popis ordinálnych premenných; tabuľka početnosti pre ordinálne premenné; krabičkový graf. Kardinálne premenné – štatistický popis kardinálnych premenných; aritmetický priemer; histogram; miery absolútnej variability; miery relatívnej variability. 5. Základy zovšeobecňovania v štatistike – úvod do logiky výberového skúmania; výberové skúmanie; typy výberových postupov; parametre základného a výberového súboru; normálne rozdelenie; model štandardizovaného normálneho rozdelenia. Teória štatistického odhadu. 6. Ako urobiť dobrú literárnu rešerš? Aktivity pred realizáciou literárnej rešerše. Aktivity počas literárnej rešerše. Aktivity po skončení literárnej rešerše. Formulácia výskumnej otázky. 7. Štatistické testovanie – analógia testovania a súdny proces (možnosti rozhodnutia, typy chýb, formulácia hypotéz, zovšeobecnenie rozhodnutia); analytické postupy – základné úlohy, t-testy, korelácie. 8. Ako spracovať a formálne upraviť akademickú prácu? Interná smernica č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach. Citovanie – spôsoby zaznamenávania citácií. Dobré a zlé príklady citačnej praxe. 9. Ako pripraviť podklady pre abstrakt? Základné náležitosti abstraktu. Formy abstraktov podľa typu akademického výstupu. Dobré a zlé príklady praxe. 10. MS Word – štýly v dokumentoch. Práca s rozsiahlym dokumentom v prostredí MS Word - štýly (vytvorenie nového štýlu, úprava štýlu, prepojenie číslovania na štýl, šablóna). Štýly nadpisov, štýly textu, štýly pre ostatné objekty v dokumente. 11. MS Word – sekcie a referencie v dokumentoch. Práca s rozsiahlym dokumentom v prostredí MS Word - vytváranie sekcií v dokumente, práca so sekciami dokumentu, rôzne nastavenia v sekciách. Referencie v dokumente – využívanie popisov a krížových odkazov v dokumente, poznámky pod čiarou. 12. MS Word - úprava rozsiahleho dokumentu. Úprava rozsiahleho dokumentu podľa pokynov v smernici EU. Práca s referenciami – tvorba obsahu (vkladanie, úprava, aktualizácia), zoznamu obrázkov, grafov a tabuliek. 13. MS Word - citácie a bibliografia, revízia dokumentu. Práca s citáciami a bibliografiou v prostredí MS Word. Revízia a posudzovanie dokumentu - korektúra, komentáre, sledovanie zmien, porovnanie dokumentov, zabezpečenie dokumentu. Tvorba citácií v prostredí Google Scholar.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % spracovanie písomného projektu na zadanú tému, 60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

78 hodín; účasť na prednáškach 26 hodín; spracovanie písomného projektu 26 hodín; príprava na skúšku 26 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022