Ekonomické aplikácie v MS Office

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexne vedieť využívať široké portfólio matematických, štatistických, finančných, logických funkcií a nástrojov, doplnkov aplikačného programu MS Excel a MS Access pri analýze dát podniku, pri hľadaní riešenia investičných a finančných otázok podniku, optimalizačných úloh a vedieť zostaviť výstupné zostavy scenárov vývoja jednotlivých ukazovateľov.
Kompetentnosť:
• navrhnúť využitie aplikácií MS Office pre podnik,
• relevantne posúdiť dáta pre dátovú analýzu,
• navrhnúť a vybrať vhodné funkcie a doplnky programu MS Excel na výpočet požadovaných ekonomických, finančných, štatistických ukazovateľov a optimalizačných úloh,
• vyhodnotiť a interpretovať vypočítané výsledky a výstupné zostavy,
• uplatniť SQL jazyk pri vytváraní dotazov a poddotazov pri práci s databázou v MS Access.
Zručnosť:
• pripraviť podnikové dáta pre dátovú analýzu v MS Excel,
• vytvoriť analytické výstupy pomocou funkcií a nástrojov MS Excel,
• vykonať dátovú analýzu pomocou širokého spektra funkcií a doplnkov v MS Excel,
• vytvoriť výstupnú zostavu, zhodnotiť a interpretovať vypočítané ekonomické, finančné a štatistické výsledky a ukazovatele,
• vytvárať makrá za účelom automatizácie a zefektívnenia práce v MS Word, MS Excel, MS Access,
• vytvárať dotazy a poddotazy v databáze MS Access pomocou jazyka SQL.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Využitie MS Excel pri analýze podnikania.
2. Finančné funkcie.
3. Investičné projekty.
4. Odpisy.
5. Opisná štatistika.
6. Porovnávanie skupín.
7. Meranie vzťahov medzi premennými pomocou štatistických funkcií.
8. Štatistické funkcie a ich uplatnenie a interpretácia v záverečných prácach.
9. Doplnky a rozšírenia MS Excel.
10. MS Office 365. Kancelársky balík MS Office 365 na báze cloudových služieb.
11. Makrá.
12. Big Data.
13. Databázové spracovanie.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Analytické výstupy a výstupné zostavy.
2. Finančné funkcie.
3. Investičné projekty.
4. Odpisy.
5. Opisné štatistické funkcie v MS Excel.
6. Porovnávanie skupín v MS Excel (štatistické funkcie).
7. Analýza vzájomnej závislosti premenných pomocou štatistických funkcií v MS Excel.
8. Analýza hypotéz, Hľadanie riešenia.
9. Tabuľka údajov.
10. Správca scenárov.
11. Riešiteľ.
12. SQL dotazy v MS Access.
13. SQL poddotazy v MS Access.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír – HAMRANOVÁ, Anna – HANÁK, Róbert – BOLEK, Vladimír. Ekonomické aplikácie v MS Office. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 243 s. ISBN 978-80-225-4574-7.
2. CARLBERG, Conrad. Analýza podnikaní s programem Microsoft Excel. Praha : Softpress, 2004. 544 s. ISBN 8086497585.
3. HANÁK, Róbert. Dátová analýza pre sociálne vedy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 148 s. ISBN 978-80-225-4345-3.
4. HOLUBOVÁ, Irena - KOSEK, Jiří - MINAŘÍK, Karel - NOVÁK, David. Big Data a NoSQL databáze. Praha : Grada, 2015. 288 s., ISBN 978-80-247-5466-6.
5. HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál s.r.o., 2009. 695 s. ISBN 9788073674823.
Doplnková literatúra:
1. CUKIER, Kenneth, MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. Big Data. London : Publishing House: John Murray, 2017. 320 s. ISBN 9781473647206.
2. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Thousand Oaks : SAGE, 2013. ISBN 978-1-4462-4917-8.
3. CHAJDIAK, Jozef. Štatistika v exceli 2007. Bratislava : Statis, 2013. 304 s. ISBN 9788085659740.
4. KOLOMAN Gabriel - KUBINA Milan. Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data. Bratislava : EDIS, 2019 226 s. ISBN 9788055415178.
5. WITTEN, Ian H. – FRANK, Eibe - HALL, Mark A. – PAL, Christopher J. Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Techniques. Burlington : Morgan Kaufmann, 2017. 654 s. ISBN 978-0-12-804291-5.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Využitie MS Excel pri analýze podnikania. Zdrojové súbory pre analýzu dát v MS Excel z jednotlivých oblastí manažmentu podniku. Úloha, význam konštrukcia výstupných zostáv pomocou filtrov, kontingenčných tabuliek, medzisúčtov. Využitie maticových vzorcov – algoritmus zápisu a výpočtu. 2. Finančné funkcie. Typy finančných funkcií, konštrukcia vzorcov a argumentov funkcií pri výpočte obchodnej marže, prirážky, rabatu a kritického bodu výroby. Uplatnenie vybraných finančných funkcií v MS Excel pri výpočte finančných zdrojov podniku. Zápis, argumenty a obmedzenia funkcií zameraných na výpočet finančných zdrojov podniku, splátka istiny, úroku, úveru, úroková miera, súčasná hodnota investície, budúca hodnotu vkladu, počet období, kumulovaný úrok a výška istiny. Funkcie počítajúce s úrokovými sadzbami a s anuitami. 3. Investičné projekty. Uplatnenie vybraných finančných funkcií v MS Excel pri výpočte investícií, analýzy peňažných tokov, metódy hodnotenia investičných projektov. Konštrukcia vzorcov, zápis argumentov finančných funkcií zameraných na investičné projekty a ich obmedzenia. 4. Odpisy. Argumenty, zápis a obmedzenia finančných funkcií zameraných na výpočet účtovných odpisov a daňových odpisov. 5. Opisná štatistika. Štatistické funkcie v MS Excel, konštrukcia vzorcov a argumentov funkcií. Opisná štatistika pomocou analytického nástroja v MS Excel. Ukazovatele polohy a vzájomné vzťahy medzi nimi. Štandardizovanie hodnôt a jeho význam. Frekvenčná analýza, histogram. Interpretácia výsledkov štatistických funkcií. Normalita rozloženia dát, Gaussova krivka. Hypotézy a ich overovanie, štatistická významnosť, populácia a výber, správnosť merania a chyby v meraní, validita, objektivita, reliabilita. 6. Porovnávanie skupín. Štatistické funkcie zamerané na porovnávanie skupín. Porovnávanie skupín pomocou parametrických testov na strednú hodnotu. Vysvetlenie normality ako podmienky na použitie parametrických testov a testy normality dát. Porovnávanie dvoch nezávislých skupín. Porovnávanie troch a viacerých skupín. Výpočet veľkosti rozdielu skupín (effect size) a ich význam a praktická interpretácia. 7. Meranie vzťahov medzi premennými pomocou štatistických funkcií. Štatistické funkcie a analytický nástroj používaný na meranie vzťahov medzi premennými. Grafické zobrazenie závislosti. Numerické meranie vzájomného vzťahu medzi premennými pomocou korelácie a jednoduchej regresie. Interpretovanie hodnôt vypočítaného korelačného koeficientu, výpočet koeficientu determinácie, interpretácia a zapisovanie výsledkov. Vysvetlenie predpokladov regresnej analýzy, závislej a nezávislej premennej. Regresný model pre jednoduchú regresnú analýzu. 8. Štatistické funkcie a ich uplatnenie a interpretácia v záverečných prácach. Základné pojmy súvisiace s prieskumom, výskumom, vedecký výskum, postup a stanovenie výskumných otázok, postup a stanovenie predpokladov. Opis premenných a ich typy, zostavenie dotazníka, opis častých chýb a praktické rady pri zbere dát dotazníkovou formou. 9. Doplnky a rozšírenia MS Excel. Aktivácia doplnkov a rozšírení programu MS Excel. Tvorba a argumenty doplnkov a rozšírení MS Excel - scenáre, hľadanie riešenia, tabuľka údajov, riešiteľ. Demonštrovanie využitia doplnkov MS Excel v manažérskom rozhodovaní. 10. MS Office 365. Kancelársky balík MS Office 365 na báze cloudových služieb. Komparovanie MS Office (desktop) vs. MS Office 365. Open-source alternatívy. Platformy balíka MS Office 365 v rámci jednotlivých inštalácií, skupín a kategórií s prepojením na využitie v podniku. 11. Makrá. Princíp práce, algoritmus zápisu makra a možností zápisu v textovom editore MS Word, tabuľkovom procesore MS Excel a v databázovom aplikačnom programe MS Access. Demonštrovanie ukážky práce bez a s použitím makra. Možnosti úpravy vytvoreného makra a jeho spustenia. Informačná bezpečnosť, zabezpečenie makra, makrovírusy a nástroje ochrany pred infiltráciou. 12. Big Data. Význam údajov v znalostnej spoločnosti, znalostná pyramída, typy údajov z hľadiska ich štruktúry. Vlastnosti Big Data, technologické platformy na spracovanie Big Data. Prínosy technológie Big Data pre podnik. Aktuálny stav v oblasti Big Data na Slovensku. 13. Databázové spracovanie. Transakčné a multidimenzionálne databázy. Základné dátové modely. Jazyk SQL, jeho význam, základné syntaktické konštrukcie, príklady praktického využitia na konkrétnych databázach. Data Mining - ciele, architektúra typického IS pre DM, typy dát vhodné pre DM. Znalosti získané dolovaním. Proces DM. Dolovateľné typy vzťahov, príklady dolovacích úloh. DM ako súčasť strojového učenia. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Analytické výstupy a výstupné zostavy. Tvorba analytických výstupov pomocou funkcií a nástrojov MS Excel - matematické, vyhľadávacie, logické funkcie, filtre, medzisúčty, maticové vzorce. Tvorba vzorca poľa s jedným výsledkom a vzorca poľa s viacerými výsledkami. Práca s rozsiahlymi tabuľkami údajov. 2. Finančné funkcie. Uplatnenie finančných funkcií v MS Excel pri riešení príkladov s ekonomickou problematikou. Aplikovanie finančných funkcií pri výpočte príkladov zameraných na - úrokové sadzby a anuity, umorovací plán, analýzu peňažných tokov, výpočet miery výnosnosti. Funkcie počítajúce s úrokovými sadzbami a s anuitami. Algoritmus finančných funkcií, možnosti ich uplatnenia, charakteristiky, princípy a obmedzenia jednotlivých argumentov finančných funkcii. Ekonomické zhodnotenie a formulácia záverov z výsledkov finančných funkcií. 3. Investičné projekty. Uplatnenie vybraných finančných funkcií v MS Excel pri výpočte príkladov s ekonomickou tematikou zameranou na investície, analýzu peňažných tokov, metódy hodnotenia investičných projektov. Poukázanie na konštrukciu vzorcov, zápis argumentov týchto finančných funkcií a ich obmedzenia. 4. Odpisy. Finančné funkcie zamerané na výpočet odpisov. Využitie finančných funkcií pri riešení príkladov zameraných na výpočet účtovných odpisov a daňových odpisov. Riešenie príkladov zameraných na problematiku výpočtu účtovných a daňových odpisov v MS Excel. 5. Opisné štatistické funkcie v MS Excel. Opisné štatistické funkcie v MS Excel a ich význam pri analýze dát, výpočty, výstupné zostavy. Ukazovatele centrálnej tendencie, variability a vzájomné vzťahy medzi nimi. Použitie analytického nástroja v MS Excel na výpočet štatistických funkcií. Interpretácia výsledkov štatistických funkcií. 6. Porovnávanie skupín v MS Excel (štatistické funkcie). Použitie analytického nástroja v MS Excel na porovnávanie dvoch a viacerých nezávislých skupín. Výpočty veľkosti rozdielu skupín a ich význam, praktická interpretácia a zapisovanie výsledkov. 7. Analýza vzájomnej závislosti premenných pomocou štatistických funkcií v MS Excel. Tvorba grafov na grafické zobrazenie závislosti. Používanie funkcií a analytického nástroja na numerické meranie vzájomného vzťahu medzi premennými. Výpočet korelácie. Interpretácia výšky hodnôt korelačného koeficientu a praktické zapisovanie výsledkov štatistických funkcií. 8. Analýza hypotéz, Hľadanie riešenia. Prehľad nástrojov programu MS Excel pre analýzu hypotéz. Hľadanie riešenia – princíp využitia, zápis a argumenty. Získanie požadovaného výsledku prispôsobením jednej vstupnej hodnoty, spätné riešenie. Uplatnenie nástroja Hľadanie riešenia na analýzu produktivity práce zmenou nákladov, výnosov a počtu pracovníkov, na analýzu výšky indexu bonity pri zmene jednotlivých vstupných ukazovateľov. 9. Tabuľka údajov. Analýza dát pomocou využitia nástroja Tabuľka údajov, zápis argumentov pri zmene jednej alebo dvoch premenných. Riešenie úloh s využitím Tabuľky údajov na rozhodovanie o riešení konkrétnych ekonomických problémov. 10. Správca scenárov. Definovanie rôznych hodnôt vstupných údajov, získanie príslušných výsledkov a následná realizácia analýzy hypotéz prepínaním scenárov, prípadne vytvorením súhrnu alebo kontingenčnej tabuľky scenárov. Riešenie konkrétnych ekonomických úloh pomocou nástroja Správca scenárov. 11. Riešiteľ. Uplatnenie nástroja Riešiteľ na riešenie optimalizačných úloh, nastavenie cieľovej bunky, definovanie skupiny menených buniek, definovanie predpokladov a obmedzení menených buniek. Riešenie konkrétnych optimalizačných úloh pomocou nástroja Riešiteľ. 12. SQL dotazy v MS Access. Dopyty (Dotazy) v programe MS Access a ich význam. Charakteristika jazyka SQL, základné skupiny príkazov jazyka SQL, syntax vybraných príkazov jazyka SQL, tvorba výberových kritérií, syntax agregačných funkcií, spájanie tabuliek, usporiadanie údajov, zoskupenie údajov. Tvorba dotazov v jazyku SQL, porovnanie možných spôsobov tvorby dotazov v MS Access. Riešenie dotazov na príklade konkrétnej databázy. 13. SQL poddotazy v MS Access. Poddotazy ako jeden typ dotazov špecifických pre použitie jazyka SQL v MS ACCESS. Skupina poddotazov s príkazom SQL v bunke Kritériá, skupina s príkazom SQL v bunke Polej. Poddotazy na vyhľadávanie hodnôt hlavného dotazu, viacnásobne vnorené poddotazy. Ďalšie špecifické dotazy: zjednocovací dotaz, odovzdávajúci dotaz, dotaz definujúci údaje, dotaz SQL v programovom kóde jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % priebežná písomná práca, 60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na písomnú priebežnú prácu 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.12.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.12.2022