CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne, plynule a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
2. Trendy vývoja ekonomiky v hispanofónnych krajinách
3. Manažment firmy
4. Príjmy a výdavky firmy
5. Rozpočet firmy
6. Dotácie na rozvoj podnikania
7. Daňový systém
8. Bankový systém
9. Bankové produkty
10. Zahraničný obchod
11. Zahraničné investície
12. Logistika a doprava

Odporúčaná literatúra

Povinná:
Prada de, M., Marcé, P. Entorno empresarial. Edelsa 2014
Odporúčaná:
Spišiaková, M., Varela Cano, D.P., Tužinská, S. Pavliková, Ž. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2. Tribun EU s.r.o, 2020
Kol.autorov Lingea, Lexicon 7 Španielsky ekonomický slovník. ISBN: 978-80-7508-576-4
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % aktivita na seminároch
10 % domáce zadania
70 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

78h
26h účasť na seminároch
26h príprava na seminár
26h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022