CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely

Stručná osnova predmetu

1. Stres v práci
2. Socializovať sa
3. Nezáväzná spoločenská konverzácia (small talk)
4. Sektor obchodu
5. Číslovky
6. Marketing
7. Marketingová kampaň
8. Marketing mix
9. Financie
10. Telefonovanie
11. Pracovné stretnutia
12. Prípadová štúdia

Odporúčaná literatúra

ROS, Lourdes. Perspektive Deutsch, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+, Kursbuch mit Audio-CD, Klett, ISBN 978-3-12-675348-7
ROS, Lourdes. Perspektive Deutsch, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+, Übungsbuch, Klett, ISBN 978-3-12-675347-0
KUNOVSKÁ, Ingrid - MRÁZOVÁ, Mária - KUCHAROVÁ, Jana. Teória, cvičenia a texty k nemeckej gramatike. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4253-1

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch - 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 10%
Výsledky kombinovanej skúšky - 70%

Pracovné zaťaženie študenta

26 hod - účasť na seminári
26 hod - príprava na seminár
26 hod- príprava na písomnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2022