Účtovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je naučiť študentov využívať informácie z účtovných závierok, pochopiť ekonomické faktory, ktoré ich môžu ovplyvniť a aplikovať účtovné zásady pri ich zostavovaní. Študenti by si mali osvojiť aj znalosti potrebné pre zostavenie účtovnej závierky Študenti získajú poznatky o štruktúre a vzájomných väzbách súčastí účtovných závierok zostavených v súlade rôznymi rámcami pre vedenie účtovníctva. Na základe ukazovateľov zistených z jednotlivých súčastí účtovnej závierke budú študenti schopní charakterizovať a následne prezentovať finančnú situáciu účtovnej jednotky, posúdiť jej finančnú stabilitu a získané informácie využiť pri ekonomických rozhodnutiach.
Vedomosť – získať znalosti na zostavenie účtovnej závierky; zručnosť – určiť finančné ukazovatele; kompetentnosť – posúdiť finančnú stabilitu účtovnej jednotky

Stručná osnova predmetu

Účtovná závierka aj jej využitie v praxi významných svetových spoločností a v SR. Faktory ovplyvňujúce účtovnú závierku. Legislatívny rámec účtovníctva a jeho vplyv na porovnateľnosť účtovných údajov. Finančné analýza a stavebné prvky účtovnej závierky (majetok, záväzky, vlastné imanie, náklady, výnosy, peňažné toky). Oceňovanie majetku a záväzkov. Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavovanie. Účtovné zobrazenie vybraných transakcií, udalostí a iných okolností.

Odporúčaná literatúra

Základná:
1. Šlosárová, A. - Blahušiaková, M. 2020. Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISBN 978-80-571-01666-6
2. Juhászová, Z. a kol. 2021. Účtovníctvo. Bratislava : Wolters Kluwer SR
3. Užík, J. - Sigetová, K. - Užíková, L. (2023). Účtovníctvo zbierka príkladov. Bratislava : SKCÚ
Odporúčaná (aktuálne právne normy pre oblasť účtovníctva v SR):
1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Opatrenie Ministerstva financií č. 23054/2002 –92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
3. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov

Sylabus predmetu

1. Účtovníctvo ako zdroj informácií o účtovných jednotkách. Účtovné informácie pre investorov: účtovná závierka vybraných spoločností kótovaných na burze (New York Stock Exchange) a analýza rozsahu prezentovaných informácií. Register účtovných závierok Slovenskej republiky. 2. Účtovné predpisy a ich význam pre zabezpečenie porovnateľnosti účtovných informácií. Rámcová právna úprava účtovníctva v SR. 3. Ekonomické a neekonomické faktory ovplyvňujúce údaje v účtovníctve. Vymedzenie obsah a klasifikácie majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov. 4. Účtovné prípady, ich vplyv na finančnú situáciu a finančnú výkonnosť účtovnej jednotky 5. Účtovná dokumentácia, účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné sústavy a účtovné knihy. 6. Oceňovanie majetku a záväzkov a jeho význam na ukazovatele finančnej analýzy. Historické ceny, súčasná hodnota a reálna hodnota. Využívanie odhadov v účtovníctve. 7. Účtovné zobrazenia obstarania zdrojov financovania z vkladov vlastníkov, úverov a pôžičiek. 8. Účtovné zobrazenia obstarania majetku a jeho využitia vo výrobe, predaji či poskytovaní služieb. 9. Účtovné zobrazenie zmeny hodnoty majetku a záväzkov. 10. Vplyv variantného zobrazenia vybraných transakcií, udalostí a iných okolností na ekonomické výsledky podnikov. Účtovné zásady, princípy a metódy. 11. Účtovná závierka, jej súčasti a možnosti využitia. Rámcové vymedzenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Overovanie účtovnej závierky audítorom. 12. Zostavenie výkazov účtovnej závierky 13. Nadväznosť účtovníctva a daňovej sústavy.

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
54 hodín príprava na skúšku
z toho 24 hodín príprava na príklady (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
z toho 30 hodín príprava na zostavenie a analýzu účtovnej závierky vybraného subjektu (40 % z hodnotenia výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.10.2023

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.10.2023