Prípadové štúdie v medzinárodnom podnikaní

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- o metóde prípadovej štúdie,
- pochopenie kľúčových trendov internacionalizácie a globalizácie podnikateľského prostredia a princípov fungovania medzinárodného podnikania na praktických príkladoch z reálneho sveta
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zužitkovať best practices pri riešení špecifických problémov
- vyhodnocovať konkrétne situácie, rozpoznať príležitosti na zahraničných trhoch a účinne reagovať
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- analytické myslenie v oblasti makroekonomických, ako aj mikroekonomických problémov
- kritické zhodnotenie argumentov pre a proti implementácii opatrenia alebo rozhodnutia fungovanie v rámci riešenia problémov medzinárodného podnikania,
- schopnosť generovať vlastný názor v kontexte cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) a obhájiť si ho v rámci interakcie v tíme.

Stručná osnova predmetu

- oboznámiť študentov s metodikou prípadových štúdií, ich výhod a rizík, potrebe kritického myslenia
- získať prehľad o spektre problémových aspektov reálnych tém alebo firemných problémov a reagovať vlastným, faktami podloženými postojmi.
- získať základy interakcie pri analytických a rozhodovacích procesov v medzinárodnom podnikaní
- naučiť študenta nie automaticky a náhodne vyhľadať jediný a správny výsledok v podnikateľskej situácii, ale naučiť základom procesu kritického myslenia

Odporúčaná literatúra

BALÁŽ, Peter - Stanislav ZÁBOJNÍK - Elena KAŠŤÁKOVÁ, et al. Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint2, 2019, 304 s. Economics. ISBN 978-80-89710-51-5.
ZÁBOJNÍK, Stanislav a Denisa ČIDEROVÁ. Medzinárodný obchod - repetitórium. Žilina: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2020, 181 s. ISBN 978-80-554-1722-6.
ZÁBOJNÍK, Stanislav. Vybrané problémy medzinárodného obchodu a medzinárodného podnikania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015, 166 s. ISBN 978-80-225-4133-6.
HILL, Ch. International Business. Competing in the Global Marketplace. McGraw-Hill Education Ltd. ISBN: 91805748121-29744088, 2020.
ZÁBOJNÍK, Stanislav - Denisa ČIDEROVÁ - Daniel KRAJČÍK. Competitiveness in International Business. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 298 s. ISBN 978-80-7676-006-6.
Online zdroje:
TJONG,Erick et al..2020.Digitalization and the Use of Technology in the Electricity Sector. Online Doing Business Case Studies;no. 1 Washington, D.C. : World Bank Group. Dostupné na: http://documents.worldbank.org/curated/en/585901592343461602/Digitalization-and-the-Use-of-Technology-in-the-Electricity-Sector
prípadové štúdie z databázy IESE Business School preložené do slovenského jazyka
vlastné prípadové štúdie autorov

Sylabus predmetu

1. Úvod do predmetu, metodika prípadových štúdií. Podmienky a štruktúra prípadových štúdií, výučba v zahraničí 2. Prípadová štúdia formou: Efekty globalizácie. 3. Prípadová štúdia: Je iPhone exportovaný z Číny čínsky? Význam pridanej hodnoty v exporte. 4. Prípadová štúdia: Menový dumping a vplyv na exportnú výkonnosť firiem 5. Prípadová štúdia: Efektivita investičných stimulov (Samsung) 6. Prípadová štúdia: Vstup Telefonica na zahraničné trhy 7. Prípadová štúdia: Deregulácia a liberalizácia veľkoobchodu a maloobchodu na indickom trhu 8. Prípadová štúdia: Reštrikcie v zahraničnom obchode a ich efekt na domácich výrobcov 9. Prípadová štúdia: Využitie teórie hier v hospodárskej politike a firemnej stratégii 10. Prípadová štúdia: Morgan Stanley 11. Prípadová štúdia: Alibaba 12. Prípadová štúdia: Nestlé v strednej a východnej Európe 13. Prípadová štúdia: Digitalizácia a využívanie technológií v elektrotechnike

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % aktívna účasť v rámci seminárov
20 % Individuálne a skupinové zadania
60 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celková študijná záťaž: 104 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 28 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 50 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022