Podnikové hospodárstvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na podnik a jeho hospodársku činnosť prostredníctvom vymedzenia jeho transformačného procesu s osobitým zreteľom na analýzu podnikových produkčných faktorov, podnikových činností a hodnotových vzťahov.
Kompetentnosť:
• kriticky zhodnotiť priebeh a špecifiká podnikového transformačného procesu v jednotlivých typoch podnikov podľa charakteru predmetu ich činnosti,
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť využitie podnikových produkčných faktorov s dopadom na hodnotové procesy podniku,
• navrhnúť riešenia a obhájiť závery alebo odporúčania na zvýšenie efektívnosti podnikových činností,
Zručnosť:
• vykonať základné podnikové analýzy v oblasti ľudských zdrojov s osobitným zreteľom na sledovanie ukazovateľov účinnosti práce
• realizovať výpočty smerujúce k vyhodnoteniu využívania neobežného a obežného majetku podniku a vyhodnotiť dosiahnuté výsledky
• vykonať základné podnikové analýzy v oblasti podnikových činností,
• vykonať základné podnikové analýzy v oblasti hodnotových procesov.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Podnikový transformačný proces.
2. Ľudské zdroje podniku.
3. Odmeňovanie pracovníkov.
4. Produktivita práce.
5. Majetok podniku.
6. Vyraďovanie neobežného majetku.
7. Obežný majetok.
8. Náklady podniku.
9. Náklady v priebehu transformačného procesu podniku.
10. Nákup materiálových vstupov.
11. Produkčná činnosť podniku.
12. Predaj produktov, podstata a úlohy predaja, prieskum trhu.
13. Finančné hospodárstvo podniku, jeho podstata úlohy.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Klasifikácia produkčných faktorov.
2. Stanovenie potreby pracovníkov.
3. Výpočet, predpoklady zavedenia, výhody a nevýhody časovej, úkolovej a podielovej mzdy.
4. Stanovenie produktivity práce.
5. Oceňovanie a odpisovanie majetku podľa zákona o dani z príjmu, podľa zákona o účtovníctve.
6. Statická a dynamická štruktúra obežného majetku.
8. Vplyv využitia kapacitných nákladov na celkové náklady.
9. Analýza nulového bodu a jej využitie v manažérskom rozhodovaní.
10. Bilancovanie potrieb nákupu.
11. Semestrálna kontrola vedomostí.
12. Dynamika obratu.
13. Výpočet ukazovateľov rentability, a likvidity.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MAJDÚCHOVÁ, Helena – RYBÁROVÁ, Daniela. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 272 s. ISBN 9788057100355.
2. MAJDÚCHOVÁ, Helena a kol. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 304 s. ISBN 9788081688041.
3. MAJDÚCHOVÁ, Helena a kol. Podnikové hospodárstvo. Príklady a prípadové štúdie. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-8168-017-5.
4. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 5. prepracované a doplnené vydanie. Praha : C. H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 9788074002748.
5. SCHIERENBECK, Henner - WÖHLE, Claudia B. Grundzüge der Betriebswirtschatslehre. Übungsbuch. 19. Auflage. München : Oldenbourg. 2016. 826 s. ISBN 978-3486587739.
6. SYNEK, Miloslav a kol. Manažérska ekonomika. 5. dopracované vydanie. Praha : C.H.BECK, 2011. 471 s. ISBN 9788024734941.
Doplnková literatúra:
1. WÖHE, Günter - KISLINGEROVA, Eva. Úvod do podnikového hospodářství. Praha : C.H.Beck, 2007. 928 s. ISBN 8071798972.
2. BARTH, Klaus. Betriebswirtschaftslehre des Handels. 1. Auflage. Wiesbaden : Gabler Verlag, 1988. 358 s. ISBN 978-3-409-13326-5.
3. BECKER, Fred G. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. 6th edition. Berlin : Springer; 2006. 277 s. ISBN 978-3-540-28213-6.
4. MAJTÁN, Štefan. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint2, 2014. 323 s. ISBN 9788089710058.
5. BAYE, Michael - PRINCE, Jeffrey T. Managerial Economics & Business Strategy (Mcgraw-hill Series Economics). New York : McGraw-Hill Education, 2017. 548 s. ISBN 978-1259251382.
6. GAJDOVÁ, Denisa - KRIŽAN, Martin. Enterprise and Business Economics. Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-433-0.
7. TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra – JELÍNKOVÁ, Eva. Podniková ekonomika – klíčové oblasti. Praha : Grada Publishing, 2018. 256 s. ISBN 9788027106899.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Podnikový transformačný proces. Gutenbergov prístup merateľnej hodnoty, prvky, fázy a sféry transformačného procesu. Porterov prístup k primárnym a prierezovým podnikovým činnostiam. Význam jednotlivých činností v pre vybrané predmety podnikania. Väzby medzi činnosťami podnikového transformačného procesu: hodnotové, hmotné a informačné; horizontálne a vertikálne. Podnikové produkčné faktory podľa G. Wöheho. Klasifikácia a kombinácia podnikových produkčných faktorov. 2. Ľudské zdroje podniku. Výber pracovníkov ako faktor vplývajúci na výsledok práce. Tvorba optimálnych pracovných podmienok a podnikové sociálne služby, ich vplyv na výkon pracovníka. 3. Odmeňovanie pracovníkov. Širšie a užšie súvislosti tvorby mzdových prostriedkov. Vybrané časti pracovno-právnych predpisov. Princípy odmeňovania. Formy miezd, výhody, nevýhody, štruktúra mzdy. 4. Produktivita práce, podstata a ukazovatele účinnosti práce, faktory rastu produktivity práce. Analytický rozklad produktivity práce, hodnotenie vzťahov produktivity práce s vybranými podnikovými ukazovateľmi. 5. Majetok podniku, podstata a klasifikácia majetku. Neobežný majetok, klasifikácia, oceňovanie pre daňové a účtovné účely, obstarávanie, odpisovanie a vplyv odpisov na hospodárske výsledky podniku, odpisová politika podniku. 6. Vyraďovanie neobežného majetku, vplyv zostatkovej ceny na výsledok hospodárenia. Využívanie neobežného majetku, ukazovatele využitia. 7. Obežný majetok podstata, štruktúra, kolobeh a obrat. Normovanie obežného majetku a využitie normatívov pre ekonomické rozhodovanie. Ukazovatele využitia obežného majetku. 8. Náklady podniku, podstata, rozmery časového a vecného rozlíšenia nákladov, výdavkov, výnosov a príjmov. Náklady na vstupe do transformačného procesu a význam pre manažérske rozhodovanie. 9. Náklady v priebehu transformačného procesu podniku. Vymedzenie položiek kalkulačného vzorca a význam tohto členenia nákladov pre ekonomické rozhodovanie. Náklady na výstupe transformačného procesu, prístupy a klasifikácia a využitie. Možnosti využitia analýzy nulového bodu pre ekonomické rozhodovanie. Význam, možnosti a prostriedky znižovania nákladov podniku. 10. Nákup materiálových vstupov. Organizácia, marketing a plánovanie nákupu materiálových vstupov. Riadenie zásob materiálových vstupov. Hodnotenie úrovne riadenia zásob. 11. Produkčná činnosť podniku, produkčný proces a jeho členenie, plánovanie výroby a výrobných kapacít. Produkčný proces nevýrobného podniku. Inovácie a tvorba produktu. 12. Predaj produktov, podstata a úlohy predaja, prieskum trhu. Produktová, kontraktačná, komunikačná a distribučná politika podniku. 13. Finančné hospodárstvo podniku, jeho podstata úlohy. Finančné ciele, evidovanie a riadenie štruktúry finančných zdrojov a produktívneho využívania majetku podniku. Informácie získavané z účtovnej závierky. Peňažné toky podniku. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Klasifikácia produkčných faktorov. Kombinácia produkčných faktorov výrobného a nevýrobného podniku. 2. Stanovenie potreby pracovníkov metódou normohodín, metódou noriem obsluhy a obsluhovaných miest vo väzbe na rozhodovanie o opatreniach smerujúcich k racionalizácii počtu pracovníkov. 3. Výpočet, predpoklady zavedenia, výhody a nevýhody časovej, úkolovej a podielovej mzdy. Doplnkové formy miezd. Cena práce. 4. Stanovenie produktivity práce a posúdenie tohto ukazovateľa vo väzbe na ukazovatele účinnosti majetku a vybavenosti pracovníkov majetkom, podniková nerovnováha, opatrenia smerujúce k dodržaniu žiadúcich proporcií medzi týmito podnikovými ukazovateľmi. 5. Oceňovanie a odpisovanie majetku podľa zákona o dani z príjmu, podľa zákona o účtovníctve, posúdenie nadlimitnej zložky a jej vplyv na základ dane. Kritériá výberu odpisových metód vo väzbe na ciele odpisovej politiky podniku. Kalkulačné odpisy a ich význam. 6. Statická a dynamická štruktúra obežného majetku. Normovanie obežného majetku: normatív výrobných zásob, nedokončenej výroby a hotových výrobkov. 7. Výpočet a hodnotenie ukazovateľov využitia neobežného a obežného majetku. Manažment obežného majetku. 8. Vplyv využitia kapacitných nákladov na celkové náklady. Koeficient reakcie, interpretácia jeho hodnoty. Rozhodovanie o zvýšení objemu produkcie vo väzbe ma ukazovatele efektívnosti vynakladania nákladov. 9. Analýza nulového bodu a jej využitie v manažérskom rozhodovaní. 10. Bilancovanie potrieb nákupu. Plánovanie, stanovenie a rozhodovanie o veľkosti dodávok. Určenie signálnej hladiny zásob. 11. Semestrálna kontrola vedomostí. Výpočet výrobnej kapacity a vplyv jej využitia na výsledky hospodárenia podniku. 12. Dynamika obratu. Metódy tvorby ceny : nákladová, dopytovo orientovaná a konkurenčne orientovaná. Cenová elasticita. Voľba komunikačného mixu. Cesty predaja. 13. Výpočet ukazovateľov rentability, a likvidity. Výpočet cash flow prostredníctvom priamej a nepriamej metódy.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
pracovné zaťaženie študenta: 156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.12.2021

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.12.2021