CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Základné typy španielskych obchodných spoločností
2. Španielske firmy na Slovensku
3. Obchodná komunikácia
4. Obchodný list
5. Manažérstvo ľudských zdrojov
6. Náborový proces
7. Pracovný trh, nezamestnanosť
8. Pracovný trh v Španielsku a hispanofónnych krajinách
9. Marketing
10. Výrobky a svetové značky
11. Prieskum trhu
12. Internetový predaj

Odporúčaná literatúra

Povinná:
de Prada, M., Bovet, M. & Marcé, P. Entorno empresarial. Edelsa, 2014
Odporúčaná:
Spišiaková, M., Varela Cano, D.P., Tužinská, S., Pavliková, Ž. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2. Tribun EU s.r.o, 2020
Etapas plus. C1. VVAA (2019). Etapas Plus. C1. Edinumen
Kol. autorov Lingea, Lexicon 7 Španielsky ekonomický slovník. ISBN: 978-80-7508-576-4
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % aktivita na seminároch
20 % domáce zadania
60 % záverečný písomný test

Pracovné zaťaženie študenta

78h
26h účasť na seminároch
26h príprava na seminár
26h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022