Účtovníctvo a dane fyzických osôb

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom vzdelávania je nadobudnúť vedomosti z oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb a zručnosti a kompetentnosti pri vedení účtovných záznamov ako aj daňovej evidencie preukazujúcich výšku zdaniteľných príjmov a daňovo uznateľných výdavkov.
Absolvovaním predmetu študenti získajú:
vedomosť – porozumieť osobitostiam vedenia účtovných záznamov počas bežného účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ, osvojenie si legislatívnych podmienok a pravidiel, ktoré upravujú zdaňovanie príjmov fyzických osôb,
zručnosť – určiť a aplikovať účtovné postupy pri vedení účtovníctva fyzickej osoby podnikateľa, vedenie daňovej evidencie,
kompetentnosť – identifikácia jednotlivých druhov zdaniteľných príjmov, posúdenie daňovej uznateľnosti výdavkov pri jednotlivých druhoch príjmoch, stanovenie základu dane a osobitného základu dane fyzickej osoby, zostavenie daňového priznania fyzickej osoby.

Stručná osnova predmetu

Identifikácia povinností fyzických osôb podnikateľov pri začatí podnikania. Analýza možností preukazovania a uplatňovania výdavkov fyzických osôb pre potreby zistenia základu dane z príjmov (vedenie účtovníctva, daňová evidencia, stanovenie výšky výdavkov percentom z dosiahnutých zdaniteľných príjmov). Osobitosti vedenia účtovných záznamov v sústave jednoduchého účtovníctva: právna úprava, predmet, účtovné knihy. Metodika účtovania v peňažnom denníku a v ostatných účtovných knihách. Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva: Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch. Dane ako predmet účtovania. Charakteristika daní, základné pojmy a klasifikácia daní. Sústava daní v SR. Čiastkové základy dane, osobitný základ dane. Identifikácia jednotlivých druhov príjmov: príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu a príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu. Identifikácia príjmov zo závislej činnosti. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu. Identifikácia príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov. Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Odporúčaná literatúra

1. Právne predpisy upravujúce oblasť účtovníctva a daní.
2. Príklady a podklady v elektronickej podobe poskytované prostredníctvom e-learningového portálu.
3. Štúdie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch a články v odborných časopisoch.

Sylabus predmetu

1. Účtovné a daňové povinnosti podnikateľov FO pri začatí podnikania. Účtovníctvo podnikateľov FO. 2. Sústava jednoduchého účtovníctva - predmet, osobitosti, právna úprava. Sústava jednoduchého účtovníctva – účtovné knihy. Metodika účtovania v peňažnom denníku a ostatných účtovných knihách. 3. Majetok a záväzky podnikateľov FO: dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, zásoby - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie v jednoduchom účtovníctve. 4. Majetok a záväzky podnikateľov FO: dlhodobý finančný majetok, krátkodobý finančný majetok, pohľadávky a záväzky - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie v jednoduchom účtovníctve. 5. Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva. Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva. Súčasti účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva: Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch. 6. Dane ako predmet účtovania. Charakteristika daní, základné pojmy, klasifikácia daní. Daňová sústava SR. Daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb (Typ A, Typ B). 7. Daň z príjmov FO – predmet dane, základ dane, čiastkové základy dane, osobitný základ dane. Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. 8. Daň z príjmov FO –príjmy zo závislej činnosti, príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane. Nezdaniteľné časti základu dane. 9. Daň z príjmov FO – osobitný základ dane z kapitálového majetku, ostatné príjmy, príjmy oslobodené od dane. Základ dane, sadzba dane. 10. Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane. Položky upravujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami. 11. Analýza vybraných druhov daňových výdavkov a ich zobrazenie v jednoduchom účtovníctve. Vyberanie a platenie daní. 12. Majetkové dane. Povinnosti podnikateľa FO pri zmene sústavy účtovníctva a pri skončení podnikania. 13. Súhrnný príklad na vedenie účtovníctva a zostavenie daňového priznania FO, ktorá dosahuje kombináciu rôznych príjmov. Záverečné opakovanie a zhrnutie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežné písomné práce (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
41 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežné písomné práce (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
41 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022