Štatistické metódy I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní predmetu budú študenti schopní robiť základné štatistické analýzy založené na deskriptívnych štatistikách a induktívnych úsudkoch a výsledky z týchto analýz budú schopní správne interpretovať. Študenti získajú:
Vedomosti
− Získajú vedomosti o opisných charakteristikách štatistického súboru, prostredníctvom ktorých budú schopní opísať vlastnosti súboru.
− Získajú poznatky o teoretických rozdeleniach štatistických premenných, o princípoch štatistickej indukcie a o realizácii konkrétnych induktívnych úsudkoch, ktoré sú špecifikované v sylabe tohto predmetu.
− Oboznámia sa s princípom jednofaktorovej analýzy rozptylu a získajú vedomosti pre overenie predpokladov jej použitia.
Zručnosti
− Študenti budú schopní realizovať výpočty k predmetným štatistickým postupom (opisná štatistika, štatistická indukcia) jednak vlastným výpočtom, ako aj s využitím štatistického softvéru (napr. SAS, Statgraphics).
− Študenti sa naučia adekvátne interpretovať výsledky z predmetných štatistických analýz.
Kompetencie
− Študenti budú schopní uvedené vedomosti a zručnosti vhodne využiť pri riešení praktických úloh z hospodárskej praxe.

Stručná osnova predmetu

Predmet Štatistické metódy I poskytuje študentom základné poznatky z dvoch okruhov štatistiky, a to opisná štatistiky a štatistická indukcia. Tieto poznatky sú nevyhnutné pre základnú analýzu štatistického súboru a pre induktívne úsudky o základnom súbore na základe poznatkov z výberového súboru. Na tomto predmete študenti získajú poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné pre pochopenie ďalších štatistických (ale aj všeobecne kvantitatívnych) metód a postupov.

Odporúčaná literatúra

Labudová, V., Pacáková, V., Sipková, Ľ., Šoltés, E., Vojtková, M. (2021). Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov. Bratislava: Iura Edition.
Šoltés, E. a kol. (2018). Štatistické metódy pre ekonómov – zbierka príkladov. Bratislava: Iura Edition.
Marek, L. a kol. (2007). Statistika pro ekonomy. Praha: Kamil Mařík – Professional Publishing.
Marek, L. a kol. (2015). Statistika v příkladech (2. vyd.). Praha: Kamil Mařík – Professional Publishing.
Johnson, R. A., Bhattacharyya, G. K. (2019). Statistics: principles and methods. John Wiley & Sons.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná o najnovšie odborné tituly.

Sylabus predmetu

Osnova: 1. Základné štatistické pojmy. 2. Prezentácia štatistických údajov. 3. Popisné štatistiky (miery polohy, miery variability). 4. Popisné štatistiky (miery šikmosti, miery špicatosti). 5. Rozdelenia pravdepodobnosti. Výberové rozdelenia. Centrálna limitná veta. 6. Základné pojmy štatistickej indukcie. Techniky náhodného výberu. Bodové odhady a ich vlastnosti. 7. Všeobecný princíp intervalových odhadov. Intervaly spoľahlivosti pre parametre jedného základného súboru. 8. Všeobecný princíp testovania štatistických hypotéz. Testy hypotéz o zhode parametra základného súboru s konštantou. 9. Induktívne úsudky o parametroch dvoch základných súborov. 10. Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA). 11. Predpoklady použitia analýzy rozptylu. 12. Testy dobrej zhody. 13. Zhrnutie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % dve priebežné písomné práce
70 % písomná skúška (30 % teoretická časť, 40 % praktická časť)

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 208 h
účasť na prednáškach 26 h,
účasť na cvičeniach 26 h,
príprava na cvičenia 52 h,
príprava na priebežné písomky 52 h,
príprava na skúšku 52 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022