Hospodárska informatika I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní:
A. Rozlišovať typy podnikových IS (informačných systémov), ich funkcionalitu a trendy vo vývoji IS, ktoré sú založené na vhodných metódach a architektúre.
B. Rozlišovať rôzne typy organizačných štruktúr, rozdiely medzi funkčným a procesným riadením podniku.
C. Používať rozličné diagramové a tabuľkové techniky, ktoré slúžia na znázorňovanie architektúry podniku. Osobitá pozornosť sa venuje technikám na znázorňovanie priebehu podnikových procesov.
D. Rozlišovať rozličné typy aplikácií používaných v podnikových informačných systémoch.
E. Ovládať zásady písania odborných referátov a iných serióznych odborných prác tak, aby boli tieto práce zostavené z hodnoverných zdrojov, mali systematickú štruktúru a relevantný obsah. Odborný referát sa vypracováva v skupinkách, vďaka čomu sa študenti rozvíjajú v tímovej spolupráci a zároveň si osvojujú základné princípy písania záverečných prác.
F. Používať softvér Drawio, ktorý je k dispozícii zadarmo on-line. Tento softvér sa používa na tvorbu diagramov a precvičovanie jednotlivých diagramových techník. S týmto softvérom sa pracuje na seminároch. Pri niektorých tabuľkových technikách sa využíva MS Excel.

Stručná osnova predmetu

1. Definícia podniku. Klasifikácia podnikov. Rozličné typy organizačnej štruktúry podniku. Zásady zostavovania organizačných diagramov.
2. Funkčné riadenie podniku. Hierarchický diagram funkcií. Relačná matica. Diagram funkčných závislostí – jeho globálna úroveň a čiastkové úrovne.
3. Procesné riadenie podniku. Podnikové procesy a ich základné charakteristiky. Procesná mapa. Klasifikácia procesov – hlavné, riadiace a podporné, interné a externé procesy.
4. Diagramové a tabuľkové techniky na modelovanie podnikových procesov: vývojové diagramy, BPMN diagramy, RACI matice, rozhodovacie tabuľky.
5. Podniková architektúra. Model podstatného okolia podniku a vzájomná nadväznosť jednotlivých diagramov, ktoré dohromady vytvárajú ucelený a súvislý model podnikovej architektúry.
6. Informačný systém a jeho základné charakteristiky. Údaj a informácia. Vlastnosti informácií. Funkcie informačného systému. Klasifikácia podsystémov informačného systému so zameraním na výrobný podnik.
7. Globálna architektúra informačného systému – strategická, taktická a operatívna úroveň riadenia. Executive Information System. Management Information System. Systémy na podporu rozhodovania. Expertné systémy. Elektronická výmena údajov (Electronic Data Interchange), kancelárske aplikácie (Office Information System).
8. Čiastkové architektúry informačného sytému – aplikačná, softvérová, dátová/informačná a technologická architektúra. Cloud Computing a jeho typy.
9. História informačných systémov na území Slovenska.
10. Životný cyklus informačných systémov – tradičné a agilné prístupy. Vodopádový, inkrementálny a evolučný model. SCRUM, extrémne programovanie a Adaptive Software Development.
11. Rozličné typy podnikových aplikácií a možnosti ich využitia. ERP, ERP II, CRM, SCM,
12. Rozličné typy podnikových aplikácií a možnosti ich využitia. APS, MES, koncept CIM, BI.
13. Systémová integrácia. Spôsoby integrácie pri malom počte aplikácií. Komplexné riešenia pri zložitých systémoch. Virtuálny podnik a jeho charakteristické znaky.

Odporúčaná literatúra

JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 2. [aktualizované] vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2018. 185 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-970233-7-9.
Basl, J. – Blažíček, R. Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti – 3., aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2012, ISBN 9788024743073

Podmienky na absolvovanie predmetu

Cvičenia: 40% semestrálna práca (rozsiahly referát vypracovávaný v skupinkách na aktuálne odborné témy súvisiace s hospodárskou informatikou). Semestrálnou prácou sa overuje dosiahnutá úroveň výsledkov vzdelávania C., E., F.
Skúška: 60% vedomostný on-line test s využitím testovacej aplikácie, ktorým sa overuje dosiahnutá úroveň výsledkov vzdelávania A., B., C., D.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 182 h (z toho účasť na prednáškach: 26 h, účasť na seminároch: 26h, príprava na skúšku: 65 h, spracovanie semestrálneho projektu: 65 h).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022