Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov (v a.j.)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Tento predmet poskytuje analýzu ekonomických vzťahov medzi krajinami a pokrýva otázky medzinárodného obchodu. Predmet sa tiež zaoberá teóriou a politikou medzinárodného obchodu. Skúmajú sa dôležité témy, ako napríklad dôvody existencie medzinárodného obchodu a aký vplyv má medzinárodný obchod na blahobyt. Preskúmaním významných historických udalostí, ako bola Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia a konferencia v Bretton Woods v roku 1944, študenti získajú teoretické a praktické nástroje na interpretáciu takýchto udalostí. Na konci kurzu študenti budú schopní aplikovať teóriu a praktické nástroje na analýzu medzinárodných ekonomických vzťahov, a to hlavne medzinárodného obchodu.
Hlavné vzdelávacie výstupy z hľadiska vedomostí:
• pochopiť základnú terminológiu, princípy fungovania procesov a javov a podstatu faktov z oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, vrátane medzinárodného obchodu
• schopnosť pomenovať základné trendy v súčasnej svetovej ekonomike z uhla pohľadu medzinárodného obchodu,
• osvojenie si osobitostí a špecifík jednotlivých teoretických konceptov, oboznámenie sa s historickými súvislosťami formovania teórií medzinárodného obchodu, pochopenie kľúčových téz súčasnej výmeny tovarov a služieb.
Výstupy vzdelávania v oblasti nadobudnutia zručností:
• Absolvent počas štúdia získa teoretické poznatky, ktoré mu umožnia kritický a efektívne analyzovať súčasné trendy v medzinárodnom obchode,
• Rozvije schopnosť logického a abstraktného rozmýšľania, čo prispeje k celkovému rozvoju analytického myslenia.
Výstupy vzdelávania v oblasti nadobudnutia kompetencií:
• bude schopný kriticky myslieť, abstrahovať relevantné fakty v problematike medzinárodných ekonomických vzťahov,
• pochopenie špecifík medzinárodného obchodu v rámci medzinárodných ekonomických vzťahov, schopnosť identifikovať kľúčové znaky a trendy v medzinárodných hospodárskych vzťahoch a určiť špecifiká ich vývoja.

Stručná osnova predmetu

Úvod do teórií medzinárodných hospodárskych vzťahov. Prehľad teórií, merkantilizmus a teória absolútnych výhod. Teória komparatívnych výhod. Heckscherova-Ohlinova teoréma. Rozšírenia HOT. Holandska choroba. Prínosy J.M. Keynesa do teórie medzinárodného obchodu. Linderova teória dopytu. Teórie produktu a inovácií. Protekcionizmus v medzinárodnom obchode. Teorie periférneho hospodárstva. Prínos P. Krugmana do teórií medzinárodných hospodárskych vzťahov. Záver k teóriám medzinárodných hospodárskych vzťahov.

Odporúčaná literatúra

Krugman, P.R. – Obstfeld, O. – Melitz, M.J. (2012): International economics : theory & policy. 9th ed. Boston: Pearson, 2012.
Appleyard, D.R. – Field, A.J. (2014): International Economics. 8th ed. New York: McGraw Hill, 2014.
Samuelson, P. – Nordhaus, W. D. (2006). Ekonomics. McGraw Hill, 2006.

Sylabus predmetu

1. Úvod do teórií medzinárodných hospodárskych vzťahov. Podstata medzinárodných hospodárskych vzťahov. Dôvody existencie medzinárodného obchodu. Súčasné trendy MHV. 2. Prehľad teórií, merkantilizmus a teória absolútnych výhod. Teórie strany ponuky a dopytu. Piliere súčasných teórií medzinárodného obchodu. Merkantilizmus. Teória absolútnych výhod. 3. Teória komparatívnych výhod. Predpoklady teórie komparatívnych výhod. Podstata a grafické znázornenie. Rozšírenie TKV a praktické implikácie. 4. Heckscherova-Ohlinova teoréma. Predpoklady neklasických teórií. Podstata a grafické znázornenie. Leontiefov paradox a iné testy HOT. 5. Rozšírenia HOT. Rozširujúce teorémy a ich grafické znázornenie. Prepojenie teorém s reáliami vo svetovom hospodárstve. 6. Holandska choroba. Princípy a grafické zobrazenie. Prevencia a riešenie dopadov. 7. Prínosy J.M. Keynesa do teórie medzinárodného obchodu. Keynesovský multiplikator. Model rovnováhy. Dôchodkový vyrovnávací účinok. 8. Linderova teória dopytu. Vnútroodvetvový obchod. Podstata Linderovej hypotézy a jej kritika. 9. Teórie produktu a inovácií. Teória imitačnej medzery. Teória medzinárodného životného cyklu výrobku. Model lietajúcich husi. Implikácie v reálnom svetovom hospodárstve. 10. Protekcionizmus v medzinárodnom obchode. Clo a subvencia, ich grafické znázornenie. Ochrana novovznikajúceho priemyslu a iné argumenty v prospech protekcionizmu. 11. Teorie periférneho hospodárstva. Singer-Prebischová teoréma. Teórie závislosti. Teória nerovnej výmeny. Veľká hospodárska kríza a vzorce medzinárodného obchodu. 12. Prínos P. Krugmana do teórií medzinárodných hospodárskych vzťahov. Hlavné prínosy. Nová teória obchodu. Nová hospodárska geografia. 13. Záver k teóriám medzinárodných hospodárskych vzťahov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečné hodnotenie je založené na priebežnej kontrole štúdia počas výučbovej časti semestra a písomnej skúške nasledovne: 40% celkového hodnotenia predmetu pozostáva z priebežnej kontroly počas štúdia (vypracovanie domácich úloh). Záverečné hodnotenie je vo forme písomnej skúšky (60% celkového hodnotenia predmetu).

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na prednáškach 22 h, účasť na seminároch 22 h, príprava na semináre 44 h, príprava na písomku 15 h, príprava na skúšku 53 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 30.09.2023

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 30.09.2023