Negociácie v diplomatickej praxi

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je preniesť teoretické poznatky, ktoré študenti nadobudli počas štúdia diplomacie, do praxe. Predmet pomáha rozvíjať komunikačné a negociačné schopnosti, aplikovať poznatky z oblasti protokolu, osvojiť si zručnosti z PR a marketingovej komunikácie, ale aj získať potrebné znalosti v oblasti fundraisingu. Výsledkom predmetu je organizácie Modelovej konferencie FMV. Formát modelovej konferencie sa skladá z negociačných tímov a jedného organizačného tímu. Počas semestra študenti rokujú o témach, ktoré si vopred zvolili. Práve autonómnosť rozhodnutí, ktorá je ponechaná takmer výhradne na študentov, je najcharakteristickejším znakom projektu. Členovia organizačného tímu sa priamo podieľajú na organizácii nielen záverečného plenárneho zasadnutia, ale aj všetkých sprievodných podujatí.
Vedomosť
Študenti si počas štúdia predmetu osvoja znalosti z oblasti negociačných techník, teórie negociácii ako aj príprave modelových konferencií po celom svete.

Kompetentnosť
Absolvent predmetu nadobudne kompetentnosť v oblasti medzinárodných negociácii. Bude schopný podieľať sa na príprave takýchto podujatí, bude vedieť získať finančné aj mediálne partnerstvá. Z negociačných schopností získa zručnosť pri formulácii postojov negociačných strán, bude schopný uplatniť viaceré negociačné techniky s cieľom dosiahnutia určitej dohody. Bude zručný vo vecnej argumentácii, pričom tá vychádza z dôkladného naštudovania predmetnej problematiky, teda témy, o ktorej študenti rokujú.
Zručnosť
Študent absolvovaním predmetu získa:
- Znalosť z oblasti teórie negociácií
- Znalosť negociačných techník ako aj chýb, ktorým je nutné sa vyvarovať
- Kompletný náhľad do problematiky zvolenej témy
- Schopnosť vecne argumentovať a formulovať svoju pozíciu v procese rokovania
- Vedomosť o podávaní projektov a získavaní finančného partnerstva
- Rozšíri si vedomosti a zručnosti v oblasti mediálneho partnerstva a PR
- Naučí sa organizovať medzinárodné podujatie
- Osvojí si protokolárne postupy na najvyššej diplomatickej úrovni

Stručná osnova predmetu

Úvodná spoločná hodina. Práca v jednotlivých sekciách. Diskusia k problematike. Diskusia k téme s cieľom vypracovania prvého draftu. Diskusia o drafte. Diskusia o drafte. Organizovanie okrúhlych stolov s prizvaným odborníkom. Spoločná prednáška pre negociačné tímy. Negociácie v anglickom jazyku. Negociácie v aule v anglickom jazyku a s tlmočníkmi. Zhodnotenie negociácií. Záverečná spoločná hodina. Záverečné rokovania v Aule EUBA.

Odporúčaná literatúra

RUSIŇÁK., P. ml. a kol. 2011. MODELOVÁ KONFERENCIA – praktický negociačný manuál. Bratislava: Ekonóm. ISBN 978-80-225-3261-7.
MATTOŠ, B. 2011. Diplomatický protokol Slovenskej republiky (vybrané aspekty). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
MEERTS, P. 2017. Diplomatic Negotiations: Essence and Evolution. Clingendael Institute 978-9-
461-08781-2
GALLUCCIO, M. 2015. Handbook of International Negotiation. Springer. ISBN 978-3-319-
10687-8
KILMANN R. – THOMAS, K. 2008. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Profile and Interpretive Report.
KISSINGER, H. 1969. The Vietnam Negotiations. In Foreign Affairs, 47: 1.
FISHER, R., URY, W. 1981. Getting to Yes: Negotiationg Agreement without Giving. In Boston: Hougton Mifflin Company. ISBN 0395317576.

Sylabus predmetu

1. Úvodná spoločná hodina – predstavenie projektu modelovej konferencie, voľba predsedu, stručné predstavenie tém sekcií, finálne rozdelenie do tímov a rozdelenie funkcií v rámci modelovej konferencie. 2. Práca v jednotlivých sekciách – organizačné veci, stručné uvedenie do témy a spôsobu práce negociačných tímov. Určenie predsedu a tajomníka sekcie, predstavenie ich práce a rozdelenie funkcií v rámci negociačnej sekcie. 3. Diskusia k problematike. Predsedovia pripravia doma prvý draft. Negociačné tímy pripravia prvé stanovisko svojich štátov Navrhovanie odborníkov na okrúhle stoly. 4. Diskusia k téme s cieľom vypracovania prvého draftu a stanoviskám negociačných tímov. Navrhovanie odborníkov na okrúhle stoly. 5. Diskusia o drafte. Následne predsedovia a tajomníci v spolupráci s delegáciami pracujú na drafte. 6. Diskusia o drafte. Následne predsedovia a tajomníci v spolupráci s delegáciami pracujú na drafte. 7. Organizovanie okrúhlych stolov s prizvaným odborníkom formou diskusie. 8. Spoločná prednáška pre negociačné tímy: oboznámenie sa s rokovacím poriadkom a používaním diplomatického rokovacieho anglického jazyka. 9. Negociácie v anglickom jazyku – príprava na negociácie v aule. Precvičenie si spôsobu rokovania, podávania slova, mikrofónu atď. Zapracovanie odhlasovaných zmien – vypracovanie druhého draftu. 10. Negociácie v aule v anglickom jazyku a s tlmočníkmi. 11. Zhodnotenie negociácií, zapracovanie pripomienok do draftu a stanovísk, delegácie doma vypracujú druhé stanoviská. 12. Záverečná spoločná hodina – organizačný tím informuje o stave príprav, zhodnotenie semestra a práce na draftoch. Predsedovia predstavia stav práce a výmena skúsenosti. 13. Záverečné rokovania v Aule EUBA.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečná známka je založená na priebežnej kontrole štúdia počas výučbovej časti semestra a praktickej skúške nasledovne: 40% celkového hodnotenia predmetu pozostáva z priebežnej aktivity počas štúdia. Záverečné hodnotenie je vo forme usporiadania tzv. Modelovej konferencie na pôde Ekonomickej univerzity (60% celkového hodnotenia predmetu).

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na seminároch 52 h, príprava na semináre 13 h, príprava konferencie 39 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022