Telovýchovné aktivity 1 (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Kompenzácia duševného zaťaženia, vplyv na telesný, funkčný a pohybový rozvoj. Prevencia
civilizačných ochorení, metabolického syndrómu a ochorení spôsobených sedavým spôsobom
života. Formovanie trvalého vzťahu k športu, získanie vedomostí o správnej výžive a životospráve.
Zlepšenie základných pohybových zručností, zlepšenie typologických parametrov.

Stručná osnova predmetu

Podľa jednotlivých pohybových aktivít: aerobik, basketbal, bedminton, bodywork, fitball, aerobik,
florbal, futbal, futsal, intervalový tréning, joga, kondičný beh, kondičná kulturistika, letné kurzy,
moderný tanec, pilates, plávanie, relax strečing, step aerobik, stolný tenis, tabata, teoretické
prednášky, tenis, turistika, volejbal, zimné kurzy.

Odporúčaná literatúra

1. Moravec, R., Kampmiller, T a J. Sedláček, 1996. Eurofit. Telesný rozvoj a pohybová
výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre
telesnú výchovu a šport. ISBN 80-967487-1-8.
2. Clarková, N., 2000. Sportovní výživa. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4655-5.
3. Moravec, R., Kampmiller, T., Šimonek, J. a kol., 2004. Teória a didaktika športu. Bratislava:
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISBN 80-89075-22-3.
4. Peráček P., Argaj, G., Holienka, M. a kol., 2003. Športové hry. Bratislava: PEEM. ISBN
80-88901-77-4.
5. Macejková, Y. a kol., 2005. Didaktika plávania. Bratislava: ICM Agency. ISBN
80-969268-3-7.
6. Kovaříková, K., 2017. Aerobik a fitnes. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3649-8

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné testy
zápočet
testy – somatometrické, motorické a funkčné

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 17.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022

Dátum schválenia: 17.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022