CJ 2 – Všeobecná ruština pre stredne pokročilých I. (7)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: Osvojiť si jazykový systém s dôrazom na časté gramatické javy. Rozvíjať a aktivizovať jazykové poznatky a zručnosti v oblasti gramatiky a všeobecnej lexiky, poukázať na interferenčné javy vyplývajúce zo slovenčiny.
Zručnosti: Rozvíjať komunikatívne zručnosti, rozširovať lexiku a frazeológiu v tematických okruhoch z každodennej reality. Osvojiť si schopnosť argumentovať, vyjadriť súhlas a nesúhlas s rôznymi názormi. Rozvíjať schopnosť plynulej a spontánnej komunikácie v oblasti každodenných tém na primeranej jazykovej úrovni. Viesť k výmene názorov, k argumentácii a konfrontácii v rámci tematických okruhov.
Kompetencie: Využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, byť otvorený voči kultúre cieľového jazyka, budovať si pozitívny postoj ku krajinám a obyvateľom po francúzsky hovoriaceho jazykového priestoru.
Cieľ predmetu: Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom. Je schopný vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave je schopný vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať vedomosti v primeranej forme; je schopný písomne komunikovať na primeranej úrovni.

Stručná osnova predmetu

1. Základná komunikácia, formálny a neformálny prejav
2. Vzdelávanie, školstvo, školy
3. Voľný čas, záľuby
4. Bývanie
5. Návšteva
6. Jedlo, stravovanie
7. Tradičná ruská kuchyňa
8. Sviatky a tradície
9. Kultúra
10. Doprava, druhy dopravy
11. Cestovanie, turizmus
12. V hoteli

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. KVAPIL, R. - DZIVÁKOVÁ, M. - RECHTORÍKOVÁ, G. (2013): Govorite po-russki? III. Bratislava : Ekonóm. ISBN 978-80-225-3815-2
Doplňujúca literatúra:
1. STRELKOVÁ, K. a kol. (2008): Ruské konverzačné cvičenia. Bratislava: Ekonóm. ISBN 978-80-225-2502-2
2. STRELKOVÁ, K. – KRATOCHVÍLA, J. (2007): Vybrané kapitoly z gramatiky ruského jazyka. Bratislava: Ekonóm. ISBN 978-80-225-2328-8

Podmienky na absolvovanie predmetu

Príprava na semináre – 50 %
Záverečná skúška – 50 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín. Z toho:
52 hodín – účasť na seminároch
52 hodín – príprava na semináre
52 hodín – príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

ruština

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022