CJ 2 - Odborná nemčina pre stredne pokročilých I. (9)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: Rozvíjanie a osvojovanie si gramatických pravidiel a slovnej zásoby k daným témam. Rozvoj vedomostí o jazyku ako systéme. Osvojenie si poznatkov o cieľových krajinách a ľuďoch, ktorí v nich žijú.
Jazykové zručnosti: Rozvíjať schopnosť plynulej a spontánnej komunikácie v oblasti každodenných tém na dobrej jazykovej úrovni, schopnosť analyzovať jednoduchý odborný text.
Rozvíjať a kultivovať plynulú komunikáciu v rámci všeobecného jazyka, v oblasti populárno-vedeckých tém. Nácvik komunikatívnych stratégií pomocou tvorivých metodických postupov (skupinová a tandemová práca, nácvik modelových situácií, prezentácia pred plénom, kvalitná diskusia, práca s cudzojazyčnou tlačou). Prepojiť všeobecný jazyk s jazykom odborným.
Jazykové kompetencie: Využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, byť otvorený voči kultúre cieľového jazyka, budovať si pozitívny postoj ku krajinám a obyvateľom nemecky hovoriaceho jazykového priestoru, akceptovať postoje príslušníkov cieľovej jazykovej kultúry.

Stručná osnova predmetu

Stručná osnova predmetu:
- Vedomosti.
- Schopnosti, zručnosti a voľnočasové aktivity.
- Inteligencia a hudba – porozumenie odborného textu.
- Moje silné a slabé stránky.
- Formulovanie vlastných životných cieľov, postojov a vedomostí, ktoré chcem dosiahnuť.
- Jazykové a počítačové zručnosti.
- Spôsoby učenia sa.
- Zdravý životný štýl.
- Návšteva u lekára. Komunikácia doktor - pacient.
- Alternatívne liečebné metódy.
- Psychické choroby, vyhorenie, smiech ako liek.
- Pocity, emócie - pochopenie pocitov iných.

Odporúčaná literatúra

MITTELPUNKT neu B2 Kursbuch, Ernst Klett, ISBN 978-3-12-676652-4
MITTELPUNKT neu B2 Arbeitsbuch, Ernst Klett, ISBN 978-3-12-676653-1
KUNOVSKÁ, I., MRÁZOVÁ, M., KUCHAROVÁ, J.: Teória, cvičenia a texty k nemeckej gramatike. Bratislava: Ekonóm, 2016, 195 s., ISBN 978-80-225-4253-1
Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu - Kursbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-0
Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu – Arbeitsbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-7

Podmienky na absolvovanie predmetu

Príprava na semináre - 30%
Výsledky písomnej skúšky - 70%

Pracovné zaťaženie študenta

26 hod - účasť na seminári
16 hod - príprava na semináre
36 hod - príprava na písomnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.12.2021

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.12.2021