Seminár k záverečnej práci 1

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými požiadavkami kladenými na záverečnú prácu v podmienkach univerzity. Naučiť študentov riešiť odborné a výskumné problémy z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu s využitím vedeckých publikácií a primárnych a sekundárnych údajov. Pomôcť študentom naformulovať výskumný zámer záverečnej práce a spracovať literárnu rešerš k téme práce. Vedomosti: • o postupe riešenia záverečnej práce, • o základných dokumentoch upravujúcich vypracovanie záverečnej práce, o postupoch a požiadavkách na odovzdanie práce, kontrole jej originality, súhlase s jej sprístupnením a obhajobe. Zručnosti: • formulácia hlavného cieľa a čiastkových cieľov záverečnej práce • schopnosť získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, • spracovanie podkladov k záverečnej práci a literárnej rešerše, • prezentácia výsledkov záverečnej práce. Kompetentnosti: • samostatný a tvorivý prístup k riešeniu ekonomických problémov, • zodpovednosť za dodržiavanie príslušnej legislatívy, interných predpisov, • zodpovednosť za rešpektovanie zaužívaných etických princípov vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie: Základné požiadavky kladené na záverečnú prácu v príslušných dokumentoch univerzity. Zadanie záverečnej práce. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí. Literárna rešerš. Internetové informačné pramene. Vedecké databázy, štatistické databázy. Vyhľadávanie a využívanie informačných prameňov. Spracovanie literárnej rešerše. Citácie podľa STN ISO 690 a možnosti citovania. Objekt, predmet a ciele záverečnej práce. Systém metód a metodika záverečnej práce. Recenzný posudok. Obhajoba semestrálnej práce. Prezentácia semestrálnej práce. Samoštúdium: Štúdium literatúry. Príprava podkladov k záverečnej práci. Príprava podkladov domácich zadaní. Príprava podkladov príprav na cvičenia. Spracovanie literárnej rešerše. Príprava na prezentovanie domáceho zadania. Príprava na písomný test.

Odporúčaná literatúra

Interná smernica č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. Dostupné na: https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2021/is_8_2021.pdf
2. KATUŠČÁK, D. 2013. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2013. ISBN 978-80-89132-45-4. 3. MEŠKO, D. – FINDRA, J. - KATUŠČÁK, D. 2013. Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická príručka. Martin : Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9. 4. SAUNDERS, M. –LEWIS, P. – THORNHILL, A. 2019. Research methods for business students. Eight edition. Harlow : Pearson, 2019. ISBN 9781292208787. Doplňujúca literatúra: 5. ADAMS, J.- HAFIZ, T. A. – KHAN, R. R. 2014. Research Methods for Business and Social Science Students. New Delhi : SAGE Publications India, 2014. ISBN 9788132119814. 6. BRYNMAN, A. - BELL, E. 2015. Business Research Methods. Oxford : Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-966864-9. 7. GHAURI, P. N. – GRØNHAUG, K. 2005. Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Harlow : Pearson Education, 2005. ISBN 0273-68156-7. 8. LEE, B. - SAUNDERS, M. 2017. Conducting Case Study Research for Business and Management Students. London : SAGE Publications, 2017. ISBN 978-1-44627-416-3.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Základné požiadavky kladené na záverečnú prácu v príslušných dokumentoch univerzity. Zadanie záverečnej práce. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí. Literárna rešerš. Internetové informačné pramene. Vedecké databázy, štatistické databázy. Vyhľadávanie a využívanie informačných prameňov. Spracovanie literárnej rešerše. Citácie podľa STN ISO 690 a možnosti citovania. Objekt, predmet a ciele záverečnej práce. Systém metód a metodika záverečnej práce. Recenzný posudok. Obhajoba semestrálnej práce. Prezentácia semestrálnej práce. Samoštúdium: Štúdium literatúry. Príprava podkladov k záverečnej práci. Príprava podkladov domácich zadaní. Príprava podkladov príprav na cvičenia. Spracovanie literárnej rešerše. Príprava na prezentovanie domáceho zadania. Príprava na písomný test.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca – spracovanie podkladov k záverečnej práci - 15% • samostatná práca – spracovanie literárnej rešerše - 40% • príprava na písomný test – 45%

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách - 10 hod. • ostatné aktivity – samoštúdium, štúdium literatúry, príprava podkladov k záverečnej práci, domácich zadaní a príkladov, príprava na konzultácie, spracovanie literárnej rešerše a príprava na písomný test - 42 hod. Spolu: 52 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 04.08.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 04.08.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022