Seminar for Final Thesis 1

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky zo základov vedeckej práce a tvorby odborných prác a oboznámiť ich so základnými požiadavkami kladenými na záverečnú prácu v podmienkach univerzity.
Zámerom je takisto naučiť študentov riešiť odborné a výskumné problémy z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu s využitím dostupných informačných zdrojov, naformulovaťvýskumný zámer záverečnej práce a zovšeobecňovať získané poznatky.
Vedomosti:
o postupe riešenia odborných a výskumných problémov z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu,
o základných dokumentoch upravujúcich vypracovanie záverečnej práce,
o postupoch a požiadavkách na odovzdanie práce, kontrole jej originality, súhlase s jej sprístupnením a obhajobe.
Kompetentnosti:
samostatný a tvorivý prístup k riešeniu ekonomických a manažérskych problémov,
zodpovednosť za dodržiavanie príslušnej legislatívy, interných predpisov,
zodpovednosť za rešpektovanie zaužívaných etických princípov vedeckej práce.
Zručnosti:
formulácia hlavného cieľa a čiastkových cieľov záverečnej práce,
schopnosť získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov,
spracovanie podkladov k záverečnej práci a literárnej rešerše,
prezentácia výsledkov záverečnej práce.

Stručná osnova predmetu

Semináre:
Základné požiadavky kladené na záverečnú prácu v príslušných dokumentoch univerzity. Zadanie záverečnej práce. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí. Literárna rešerš. Internetové informačné pramene (vedecké databázy, štatistické databázy). Vyhľadávanie a využívanie informačných prameňov. Spracovanie literárnej rešerše. Citácie podľa STN ISO 690 a možnosti citovania. Objekt, predmet a ciele záverečnej práce. Systém metód a metodika záverečnej práce. Hodnotenie vedúceho a oponenta záverečnej práce. Metodika obhajoby záverečnej práce. Prezentácia študenta počas obhajoby záverečnej práce.

Odporúčaná literatúra

ADAMS, J.- HAFIZ, T. A. – KHAN, R. R. 2014. Research Methods for Business and SocialScience Students. New Delhi : SAGE Publications India, 2014. ISBN 9788132119814.
BRYNMAN, A. - BELL, E. 2015. Business Research Methods. Oxford : Oxford UniversityPress, 2015. ISBN 978-0-19-966864-9.
GHAURI, P. N. – GRØNHAUG, K. 2005. Research Methods in Business Studies: A PracticalGuide. Harlow : Pearson Education, 2005. ISBN 0273-68156-7.LEE, B. - SAUNDERS, M. 2017. Conducting Case Study Research for Business andManagement Students. London : SAGE Publications, 2017. ISBN 978-1-44627-416-3.
SAUNDERS, M. –LEWIS, P. – THORNHILL, A. 2019. Research methods for business students.Eight edition. Harlow : Pearson, 2019. ISBN 9781292208787.

Sylabus predmetu

Semináre: Základné požiadavky kladené na záverečnú prácu v príslušných dokumentoch univerzity. Zadanie záverečnej práce. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí. Literárna rešerš. Internetové informačné pramene (vedecké databázy, štatistické databázy). Vyhľadávanie a využívanie informačných prameňov. Spracovanie literárnej rešerše. Citácie podľa STN ISO 690 a možnosti citovania. Objekt, predmet a ciele záverečnej práce. Systém metód a metodika záverečnej práce. Hodnotenie vedúceho a oponenta záverečnej práce. Metodika obhajoby záverečnej práce. Prezentácia študenta počas obhajoby záverečnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca – spracovanie projektu záverečnej práce- 35 %
samostatná práca – spracovanie literárnej rešerše k danej téme záverečnej práce - 65 %
Spolu za semester 100 %
Záverečné hodnotenie: zápočet, na získanie zápočtu je potrebné získať aspoň 51%.

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na seminároch (konzultáciách) - 26 hod.
ostatné aktivity – štúdium literatúry, príprava podkladov k záverečnej práci, - 26 hod.
Spolu: 52 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.07.2022

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.07.2022