Direct Marketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom je oboznámiť študentov s formami priameho marketingu a využitie jeho vlastností pre interaktívne vzťahy s cieľovým publikom. Internet a digitálna komunikácia ako nevyhnutná súčasť komunikačného programu.
Vedomosti:
Porozumieť problematike priameho marketingu, jeho implementácie v konkrétnych podmienkach a pochopiť zmeny v komunikačnom manažmente zodpovedajúce správaniu spotrebiteľa s digitálnymi znalosťami.
Kompetentnosti:
Schopnosť využiť informačné zdroje, kriticky vyhodnotiť situáciu, spracovať návrh stratégie foriem priameho marketingu a digitálneho komunikačného mixu pre konkrétnu firmu.
Zručnosti:
Posudzovanie záverov analýz získaných z informačných zdrojov. Zvyšovanie komunikačných zručností, prijímanie kritických stanovísk, tvorivosť pri formulovaní zvláštností tvorby kampane priameho marketingu na trhu spotrebiteľskom a trhu organizácií.

Stručná osnova predmetu

Semináre:
1. Úvodný seminár, oboznámenie s podmienkami, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícii. Rozdelenie zadaní.
2. Charakteristika priameho marketingu ako interaktívneho systému formovania priamych vzťahov a individualizácie ponuky.
3. Ciele priameho marketingu.
4. Klasické a moderné média priameho marketingu.
5. Proces plánovania a realizácie akcií , príklady, modelové situácie.
6. Priebežné hodnotenie č.1 - písomná previerka.
7. Priame médiá.
8. Masové médiá – príklady.
9. Základné formy priameho marketingu.
10. Aplikácia druhov priameho marketingu na praktickom príklade.
11. Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka.
12. Prezentovanie zadaní.
13. Zhrnutie, opravné priebežné hodnotenie. Odovzdanie projektu.

Odporúčaná literatúra

1. ABRAHAM, V. – JERIN, J. (2019). An Empirical Study on Direct Marketing As the Most Effective Form of Marketing in the Digitalized Marketing Environment. In: INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCIENCE & MANAGEMENT, Vol. 6, Issue 1, p. 18-24. ISSN: 2349-5197. DOI: 10.5281/zenodo.2536255.
2. TEAHAN, M. H. (2015). Direct and Digital Marketing Guide for Developing and Least Developed Countries. Bern: UPU, 2015. ISBN 978-92-95025-70-7.
3. ADEKUNLE, R.: Direct Marketing: Tips for Building an Effective Direct Marketing Campaign. Amazon Digital Services, 2020. ISBN 979-85-6430-957-8.

Sylabus predmetu

Semináre: 1. Úvodný seminár, oboznámenie s podmienkami, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícii. Rozdelenie zadaní. 2. Charakteristika priameho marketingu ako interaktívneho systému formovania priamych vzťahov a individualizácie ponuky. 3. Ciele priameho marketingu. 4. Klasické a moderné média priameho marketingu. 5. Proces plánovania a realizácie akcií , príklady, modelové situácie. 6. Priebežné hodnotenie č.1 - písomná previerka. 7. Priame médiá. 8. Masové médiá – príklady. 9. Základné formy priameho marketingu. 10. Aplikácia druhov priameho marketingu na praktickom príklade. 11. Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka. 12. Prezentovanie zadaní. 13. Zhrnutie, opravné priebežné hodnotenie. Odovzdanie projektu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Semestrálne zadanie.
Skúška.
semestrálne zadanie - 30 %,
aktivita - 10 %,
skúška – 60 %.

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové študijné zaťaženie: 78 hod.
účasť na prednáškach = 26 hod.
príprava na prednášky = 26 hod.
príprava na skúšku =26 hod.
Spolu = 78 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.07.2022

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.07.2022