Payment Systems

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je nadobudnutie komplexných poznatkov o obsahu a mechanizme použitia moderných i štandardných nástrojov platobného styku a schopnosti ich adekvátneho využitia v praxi.
Vedomosti:
orientácia v európskom a slovenskom bankovom systéme,
poznatky o obsahu a náležitostiach moderných a štandardných nástrojov platobného styku,
porozumenie princípom zúčtovania platieb,
porozumenie platobným rizikám a spôsobom ich zabezpečenia.
Zručnosti:
aplikácia teoretických poznatkov pri rozhodovaní o výbere platobnej podmienky,
osvojenie si mechanizmu použitia jednotlivých nástrojov platobného styku,
schopnosť adekvátneho využitia jednotlivých platobných nástrojov v rámci obchodného prípadu.
Kompetentnosti:
personálne kompetentnosti rozvíjané samostatnou analýzou vybraných problémov platobného styku a formuláciou vlastných riešení,
odborná kompetentnosť získaná aplikáciou poznatkov pri riešení reálnych obchodných prípadov,
technické kompetentnosti rozvíjané spoznávaním technologickej stránky fungovania jednotlivých nástrojov platobného styku.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Vznik a vývoj peňazí.
2. Európska menová únia a bankový systém.
3. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk.
4. Úhrada, inkaso, platobné karty.
5. Elektronické bankovníctvo, elektronické peniaze.
6. Platobné systémy.
7. Zmenka.
8. Šek.
9. Dokumentárny akreditív.
10. Dokumentárne inkaso.
11. Zabezpečovacie nástroje v platobnom styku.
12. Rozhodovanie o výbere platobnej podmienky.
13. Obchodné a platobné vzťahy v slovenskom maloobchode.
Cvičenia:
1. Úvod do platobného styku.
2. Zlato verzus kryptomeny.
3. Bankový systém SR.
4. Ochranné prvky bankoviek a mincí.
5. Bežný účet a mechanizmus použitia platobnej karty.
6. Elektronické peniaze verzus digitálna mena.
7. Semestrálny test.
8. Posúdenie zmenky.
9. Použitie šeku.
10. Obchodný prípad s použitím dokumentárneho akreditívu.
11. Obchodný prípad s použitím dokumentárneho inkasa.
12. Banková záruka v praxi.
13. Príklad rozhodovania o výbere platobnej podmienky.

Odporúčaná literatúra

MANN, R. J. 2020. Payment Systems and Other Financial Transactions. New York: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-1-5438-0451-5
GORKA, J. 2017. Transforming Payment Systems in Europe. Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 978-1-3497-1251-9
FRATIANNI, M., VON HAGEN, J.: The European Monetary System and European Monetary Union. Oxon: Routledge, 2019. ISBN 978-0-367-29186-0

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Vznik a vývoj peňazí. 2. Európska menová únia a bankový systém. 3. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk. 4. Úhrada, inkaso, platobné karty. 5. Elektronické bankovníctvo, elektronické peniaze. 6. Platobné systémy. 7. Zmenka. 8. Šek. 9. Dokumentárny akreditív. 10. Dokumentárne inkaso. 11. Zabezpečovacie nástroje v platobnom styku. 12. Rozhodovanie o výbere platobnej podmienky. 13. Obchodné a platobné vzťahy v slovenskom maloobchode. Cvičenia: 1. Úvod do platobného styku. 2. Zlato verzus kryptomeny. 3. Bankový systém SR. 4. Ochranné prvky bankoviek a mincí. 5. Bežný účet a mechanizmus použitia platobnej karty. 6. Elektronické peniaze verzus digitálna mena. 7. Semestrálny test. 8. Posúdenie zmenky. 9. Použitie šeku. 10. Obchodný prípad s použitím dokumentárneho akreditívu. 11. Obchodný prípad s použitím dokumentárneho inkasa. 12. Banková záruka v praxi. 13. Príklad rozhodovania o výbere platobnej podmienky.

Podmienky na absolvovanie predmetu

aktivita na cvičeniach – 20 %
výsledok semestrálneho testu – 20 %
výsledok záverečnej písomnej skúšky – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové študijné zaťaženie:
účasť na prednáškach – 26 h
účasť na cvičeniach – 26 h
príprava na cvičenia – 13 h
príprava na semestrálny test – 13 h
príprava na skúšku – 26 h
Spolu: 104 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.07.2022

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.07.2022