Product and Brand

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytovať poznatky z oblasti kvality produktov, zdôrazňuje ich význam v konkurenčnom prostredí trhu, súčasné prístupy podnikov k ich riadeniu, zabezpečovaniu, analýze a zlepšovaniu. Poskytuje ucelený súbor poznatkov/informácií o úlohe produktu o jeho kvalite. Osvojenie si základov marketingu produktov a značiek môže teda byť k prežitiu na trhu kľúčovým. Tento predmet sa zameriava na charakteristiky a klasifikáciu produktov a procesu budovania a riadenia značky z pohľadu marketingového riadenia.
Vedomosti: porozumieť problematike produktu a značky, objasnenie konceptov a stratégií týkajúcich sa riadenia značky
Kompetentnosti: schopnosť pracovať s informáciami o produkte a značke
Zručnosti: schopnosť a zručnosti pri riadení značky z pohľadu racionálneho marketingového riadenia

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1.Produkt charakteristika, úrovne, význam, definície
2 Klasifikácia produktu, produktová hierarchia
3.Produktová politika, faktory determinujúce produktovú politiku, rozhodovanie o produktoch
4. Päť úrovní produktu – užitočnosť, základný produkt, idealizovaný očakávaný produkt ,potenciálny produkt, rozšírenie produktov, nové produkty, proces vývoja nového produktu
5.Vzťah produktu a potreby, produktové stratégie, produktový mix
6.Životný cyklus výrobkov a marketingové stratégie
7. Marketing produktu a marketing služieb
8.Značka identita, hodnota značky
8. Stratégie riadenia značky , postavenie značky v produktovej stratégii
9.Brand positioning (pozícia značky)
10.Chránená obchodná značka , medzinárodná právna ochrana značky
11.Obal – ako piate P – Packaging, etiketa
12.Proces budovania a riadenia značky z pohľadu racionálneho marketingového riadenia
13.Stratégia tvorby značiek
Semináre:
1.Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícii. Rozdelenie zadaní.
2. Klasifikácia produktu, produktová hierarchia - príklady
3.Produktová politika, faktory determinujúce produktovú politiku
4. Proces vývoja nového produktu - prezentácie, príklady
5.Priebežné hodnotenie č. 1.
6. Identita značky vyjadrenie identity značky a jej význam, postavenie značky v produktovej stratégii - príklady, modelové situácie.
7.Pozícia značky - hodnota značky podstata hodnoty značky - príklady
8.Stratégia riadenia značky a jej kľúčové rozhodnutia - aplikácia na praktických príkladoch
9. Vytváranie hodnoty značky prvky značky, integrácia do marketingových programov - príklady
10.Etiketa – súčasť obalu, analýzy, príklady, modelové situácie.
11.Priebežné hodnotenie č. 2.
12.Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie.
13.Odovzdanie a prezentovanie seminárnej práce.

Odporúčaná literatúra

KAPFERER, J-N.: The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand
Equity Long Term. London and Sterling: Kogan Page Limited
HOLT, D.B.: How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding.Boston: Harvard Business School Publishing.
STARK, J. :Product Lifecycle Management (Volume 1): 21st Century Paradigmfor Product Realisation, Springer International Publishing, 2020, ISBN:978-3-030-28863-1,978-3-030-28864-8
RIES, L. Publisher: The 22 immutable laws of branding: how to build a product or service into aworld-class brand, 2002, HarperBusiness, ISBN: 0060085185.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Produkt charakteristika, úrovne, význam, definície 2. Klasifikácia produktu, produktová hierarchia 3. Produktová politika, faktory determinujúce produktovú politiku, rozhodovanie o produktoch 4. Päť úrovní produktu – užitočnosť, základný produkt, idealizovaný očakávaný produkt, potenciálny produkt, rozšírenie produktov, nové produkty, proces vývoja nového produktu 5.Vzťah produktu a potreby, produktové stratégie, produktový mix 6. Životný cyklus výrobkov a marketingové stratégie 7. Marketing produktu a marketing služieb 8. Značka identita, hodnota značky. Stratégie riadenia značky , postavenie značky v produktovej stratégii 9. Brand positioning (pozícia značky) 10. Chránená obchodná značka , medzinárodná právna ochrana značky 11. Obal – ako piate P – Packaging, etiketa 12. Proces budovania a riadenia značky z pohľadu racionálneho marketingového riadenia 13. Stratégia tvorby značiek Semináre: 1.Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícii. Rozdelenie zadaní. 2. Klasifikácia produktu, produktová hierarchia - príklady 3. Produktová politika, faktory determinujúce produktovú politiku 4. Proces vývoja nového produktu - prezentácie, príklady 5. Priebežné hodnotenie č. 1. 6. Identita značky vyjadrenie identity značky a jej význam, postavenie značky v produktovej stratégii - príklady, modelové situácie. 7. Pozícia značky - hodnota značky podstata hodnoty značky - príklady 8. Stratégia riadenia značky a jej kľúčové rozhodnutia - aplikácia na praktických príkladoch 9. Vytváranie hodnoty značky prvky značky, integrácia do marketingových programov - príklady 10. Etiketa – súčasť obalu, analýzy, príklady, modelové situácie. 11. Priebežné hodnotenie č. 2. 12. Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie. 13. Odovzdanie a prezentovanie seminárnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Denné štúdium:
hodnotenie: spolu za semester 100%
priebežné hodnotenie: 40%
· vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce - 15 %
· výsledok semestrálneho testu - 15 %
· aktivita na cvičeniach/seminároch - 10 %.
Skúška - 60 %.
Spolu: cvičenia + skúška - minimálne 51% na hodnotenie dostatočne a zároveň zo skúšky minimálne 51%.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie (v hodinách):
• 26 hodín účasť na prednáškach,
•13 príprava na prednášky,
• 26 h účasť na cvičeniach,
• 13 hodín príprava na aktívne formy štúdia (cvičenia),
•13 hodín príprava na priebežné hodnotenie
• 39 hodín príprava na skúšku.
Celkom: 130 hodín.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022