Produkt a značka

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytovať poznatky z oblasti kvality produktov, zdôrazňuje ich význam v konkurenčnom prostredí trhu, súčasné prístupy podnikov k ich riadeniu, zabezpečovaniu, analýze a zlepšovaniu. Poskytuje ucelený súbor poznatkov/informácií o úlohe produktu o jeho kvalite. Osvojenie si základov marketingu produktov a značiek môže teda byť k prežitiu na trhu kľúčovým. Tento predmet sa zameriava na charakteristiky a klasifikáciu produktov a procesu budovania a riadenia značky z pohľadu marketingového riadenia.
Vedomosti: porozumieť problematike produktu a značky, objasnenie konceptov a stratégií týkajúcich sa riadenia značky
Kompetentnosti: schopnosť pracovať s informáciami o produkte a značke
Zručnosti: schopnosť a zručnosti pri riadení značky z pohľadu racionálneho marketingového riadenia

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1.Produkt charakteristika, úrovne, význam, definície
2 Klasifikácia produktu, produktová hierarchia
3.Produktová politika, faktory determinujúce produktovú politiku, rozhodovanie o produktoch
4. Päť úrovní produktu – užitočnosť, základný produkt, idealizovaný očakávaný produkt ,potenciálny produkt, rozšírenie produktov, nové produkty, proces vývoja nového produktu
5.Vzťah produktu a potreby, produktové stratégie, produktový mix
6.Životný cyklus výrobkov a marketingové stratégie
7. Marketing produktu a marketing služieb
8.Značka identita, hodnota značky
8. Stratégie riadenia značky , postavenie značky v produktovej stratégii
9.Brand positioning (pozícia značky)
10.Chránená obchodná značka , medzinárodná právna ochrana značky
11.Obal – ako piate P – Packaging, etiketa
12.Proces budovania a riadenia značky z pohľadu racionálneho marketingového riadenia
13.Stratégia tvorby značiek
Semináre:
1.Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícii. Rozdelenie zadaní.
2. Klasifikácia produktu, produktová hierarchia - príklady
3.Produktová politika, faktory determinujúce produktovú politiku
4. Proces vývoja nového produktu - prezentácie, príklady
5.Priebežné hodnotenie č. 1.
6. Identita značky vyjadrenie identity značky a jej význam, postavenie značky v produktovej stratégii - príklady, modelové situácie.
7.Pozícia značky - hodnota značky podstata hodnoty značky - príklady
8.Stratégia riadenia značky a jej kľúčové rozhodnutia - aplikácia na praktických príkladoch
9. Vytváranie hodnoty značky prvky značky, integrácia do marketingových programov - príklady
10.Etiketa – súčasť obalu, analýzy, príklady, modelové situácie.
11.Priebežné hodnotenie č. 2.
12.Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie.
13.Odovzdanie a prezentovanie seminárnej práce.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra
1.CHERNATONY, L.: Značka: Od vize k vyšším ziskům, Brno, Computer Press Vydavateľstvo
2009, ISBN 9788025120071
2.KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J. a G. ARMSTRONG: Moderní marketing, Praha: GRADA, Kapitola 5: Produktová strategie a použití značek. 2007.ISBN 978-80-247-1545-2
3.PŘIBOVÁ, M., George Tesar a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. PROFESSIONAL
PUBLISHING,2003, ISBN: 80-86419-38-X
Doplňujúca literatúra
4.KAPFERER, J-N.: The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London and Sterling: Kogan Page Limited
5.HOLT, D.B.: How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Boston: Harvard Business School Publishing,

Sylabus predmetu

Prednášky: 1.Produkt charakteristika, úrovne, význam, definície 2 Klasifikácia produktu, produktová hierarchia 3.Produktová politika, faktory determinujúce produktovú politiku, rozhodovanie o produktoch 4. Päť úrovní produktu – užitočnosť, základný produkt, idealizovaný očakávaný produkt ,potenciálny produkt, rozšírenie produktov, nové produkty, proces vývoja nového produktu 5.Vzťah produktu a potreby, produktové stratégie, produktový mix 6.Životný cyklus výrobkov a marketingové stratégie 7. Marketing produktu a marketing služieb 8.Značka identita, hodnota značky 8. Stratégie riadenia značky , postavenie značky v produktovej stratégii 9.Brand positioning (pozícia značky) 10.Chránená obchodná značka , medzinárodná právna ochrana značky 11.Obal – ako piate P – Packaging, etiketa 12.Proces budovania a riadenia značky z pohľadu racionálneho marketingového riadenia 13.Stratégia tvorby značiek Semináre: 1.Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícii. Rozdelenie zadaní. 2. Klasifikácia produktu, produktová hierarchia - príklady 3.Produktová politika, faktory determinujúce produktovú politiku 4. Proces vývoja nového produktu - prezentácie, príklady 5.Priebežné hodnotenie č. 1. 6. Identita značky vyjadrenie identity značky a jej význam, postavenie značky v produktovej stratégii - príklady, modelové situácie. 7.Pozícia značky - hodnota značky podstata hodnoty značky - príklady 8.Stratégia riadenia značky a jej kľúčové rozhodnutia - aplikácia na praktických príkladoch 9. Vytváranie hodnoty značky prvky značky, integrácia do marketingových programov - príklady 10.Etiketa – súčasť obalu, analýzy, príklady, modelové situácie. 11.Priebežné hodnotenie č. 2. 12.Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie. 13.Odovzdanie a prezentovanie seminárnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Denné štúdium :
Hodnotenie: spolu za semester 100%
Priebežné hodnotenie: 30% (písomná previerka 2x) + prezentácia zadaní 10%
Skúška: 60%
Spolu: cvičenia + skúška - minimálne 51% na hodnotenie dostatočne a zároveň zo skúšky minimálne 51%

Pracovné zaťaženie študenta

130 hodín celkom, z toho:
• 26 hodín účasť na prednáškach
• 13 hodín príprava na prednášky
• 26 hodín príprava na aktívne formy štúdia (cvičenia)
•13 hodín príprava na cvičenia
• 13 hodín príprava na priebežné hodnotenie
• 39 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022