Nákup a predaj

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je identifikovať aktivity súvisiace s nákupom a predajom, vychádzajúc zo základnej terminológie, cez vymedzenie nástrojov, všeobecne aplikovaných metód nákupu a predaja a predajných techník.
Vedomosti: porozumieť problematike nákupu a predaja, jej významu, vývoju a implementácii v konkrétnych podmienkach, porozumieť problematike aplikovania marketingových prístupov v oblasti nákupu a predaja, plánov obchodných činností.
Kompetentnosti: schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a
syntetizovať s orientáciou na tvorbu koncepcie nákupu a predaja, schopnosť predikovať scenáre
ďalšieho vývoja.
Zručnosti: schopnosť aplikovať inštrumentárium nákupu a predaja na konkrétnom príklade, kriticky vyhodnotiť situáciu, formulovať kritériá pre analýzu súčasného stavu, formulovať ciele stratégie nákupu a predaja.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Teoretické základy nákupu, nákup v organizačnej štruktúre podniku
2. Rozdelenie úloh, zodpovedností a právomocí v rámci úrovní nákupných činností, charakteristika organizácie nákupu v podniku
3. Činnosti a kritériá organizácie nákupu
4. Interpodnikové vzťahy v oblasti nákupu a predaja
5. Marketingové chápanie nákupu. Strategický aspekt marketingu nákupu.
6. Ciele organizácie nákupu, faktory ovplyvňujúce nákupný proces, operatívny aspekt marketingu nákupu.
7. Špecifikácia nákupných činností. Nákup cez internet. Mobilné nakupovanie.
8. Postavenie predajných činností v podniku , prehľad činností predaja v podniku , riziká predaja.
9. Obchodný personál , prognózovanie predaja a riadenie sektora predaja
10. Modifikácia nákupných a predajných činností podniku vplyvom krízovej situácie
11. Stratégie na stabilizáciu podnikovej krízy. Analýza portfólia produktov, analýza portfólia zákazníkov
12. Nové trendy v podnikových činnostiach - podpora dátovej transparentnosti, digitalizácia
13. Nové trendy v obchodovaní na internete
Semináre:
1. Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícií.
2. Miera centralizácie a decentralizácie rozhodovania v nákupe, formy centralizácií a decentralizácií.
3. Nákup v organizačnej štruktúre podniku.
4. Rizika nákupu: príklady, modelované situácie.
5. Interpodnikové vzťahy v oblasti podniku nákupu a predaja. Analýza základných vzťahov siete interpodnikovej spolupráce, analýza vzťahov zákazník dodávateľ.
6. Priebežné hodnotenie č. 1 - písomná previerka v 5. týždni.
7. Marketingové chápanie nákupu. – procesy, analýza potrieb, klasifikácia nákupov, analýza a voľba trhu nákupu, vizualizácia portfólia nákupu, diagnostika situácie, plán nákupu.
8. Riziká predaja, príklady, modelované situácie.
9. Obchodný personál, jeho poslanie, úlohy.
10. Prognózovanie predaja, tvorba akčného plánu, tvorba strategického plánu, tvorba operatívneho plánu.
11. Riadenie sektora predaja. Marketing predaja. Príklady, modelové situácie.
12. Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka v 11. týždni. Analýza portfólia produktov a analýza portfólia zákazníkov. Analýzy, príklady, modelové situácie.
13. Odovzdanie a prezentovanie seminárnej práce.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra
1. KITA, J.. 2017. Nákup a predaj – základné obchodné funkcie výrobného podniku, Bratislava: Iura Edition,216 s. ISBN 978-80-8078-380-8.
2. KITA, J. a kolektív: Nákup a predaj – praktikum.2012.150 s. ISBN 978-80-225-3506-9.
Doplňujúca literatúra:
3. KITA,J. a kol. Plánovanie predaja na trhu výrobnej sféry. 201 s.
4. ORESKÝ, M.. Riadenie vzťahov so zákazníkmi : odporúčania, praktické postupy, príklady, prehľadné schémy a tabuľky. Bratislava: Verlag Dashofer, 2006. 76 s.
5. ORESKÝ, M.. Nákup v podniku:( vybrané problémy). Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. 133 s. ISBN 978-80-225-3164-1.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Teoretické základy nákupu, nákup v organizačnej štruktúre podniku 2. Rozdelenie úloh, zodpovedností a právomocí v rámci úrovní nákupných činností, charakteristika organizácie nákupu v podniku 3. Činnosti a kritériá organizácie nákupu 4. Interpodnikové vzťahy v oblasti nákupu a predaja 5. Marketingové chápanie nákupu. Strategický aspekt marketingu nákupu. 6. Ciele organizácie nákupu, faktory ovplyvňujúce nákupný proces, operatívny aspekt marketingu nákupu. 7. Špecifikácia nákupných činností. Nákup cez internet. Mobilné nakupovanie. 8. Postavenie predajných činností v podniku , prehľad činností predaja v podniku , riziká predaja. 9. Obchodný personál , prognózovanie predaja a riadenie sektora predaja 10. Modifikácia nákupných a predajných činností podniku vplyvom krízovej situácie 11. Stratégie na stabilizáciu podnikovej krízy. Analýza portfólia produktov, analýza portfólia zákazníkov 12. Nové trendy v podnikových činnostiach - podpora dátovej transparentnosti, digitalizácia 13. Nové trendy v obchodovaní na internete Semináre: 1. Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícií. 2. Miera centralizácie a decentralizácie rozhodovania v nákupe, formy centralizácií a decentralizácií. 3. Nákup v organizačnej štruktúre podniku. 4. Rizika nákupu: príklady, modelované situácie. 5. Interpodnikové vzťahy v oblasti podniku nákupu a predaja. Analýza základných vzťahov siete interpodnikovej spolupráce, analýza vzťahov zákazník dodávateľ. 6. Priebežné hodnotenie č. 1 - písomná previerka v 5. týždni. 7. Marketingové chápanie nákupu. – procesy, analýza potrieb, klasifikácia nákupov, analýza a voľba trhu nákupu, vizualizácia portfólia nákupu, diagnostika situácie, plán nákupu. 8. Riziká predaja, príklady, modelované situácie. 9. Obchodný personál, jeho poslanie, úlohy. 10. Prognózovanie predaja, tvorba akčného plánu, tvorba strategického plánu, tvorba operatívneho plánu. 11. Riadenie sektora predaja. Marketing predaja. Príklady, modelové situácie. 12. Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka v 11. týždni. Analýza portfólia produktov a analýza portfólia zákazníkov. Analýzy, príklady, modelové situácie. 13. Odovzdanie a prezentovanie seminárnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Hodnotenie: spolu za semester 100%
Priebežné hodnotenie: 30% (písomná previerka 2x) + prezentácia zadaní 10%
Skúška: 60%
Spolu: cvičenia + skúška - minimálne 51% na hodnotenie dostatočne a zároveň zo skúšky
minimálne 51%

Pracovné zaťaženie študenta

• 26 hodín účasť na prednáškach
• 26 hodín príprava na prednášky
• 26 hodín účasť na aktívnych formách štúdia (cvičenia)
• 26 hodín príprava na aktívne formy štúdia (cvičenia)
• 26 hodín príprava na priebežné hodnotenie
• 52 hodín príprava na skúšku
Spolu: 182 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022