Medzinárodné podnikanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je nadobudnutie poznatkov z oblasti medzinárodného podnikania s dôrazom na rozvoj internacionalizačných aktivít podniku, rozvoj kritického myslenia a pragmatických zručností pri aplikácii vybraných metód medzinárodného strategického rozhodovania podniku.
Vedomosti:
- poznatky o základných teoretických východiskách medzinárodného podnikania,
- porozumenie princípom rozvíjania podnikateľských aktivít v medzinárodnom prostredí,
- poznatky o postavení a činnosti nadnárodných spoločností,
- porozumenie interkultúrnym rozdielom na úrovni krajín.
Kompetentnosti:
- personálne kompetentnosti rozvíjané prácou v tíme, aktívnou diskusiou a potrebou formulovať
vlastné názory,
- odborná kompetentnosť získaná aplikáciou poznatkov pri riešení reálnych prípadových štúdií,
- intrekultúrne kompetentnosti rozvíjané prostredníctvom hrania rolí.
Zručnosti:
- integrácia poznatkov a ich aplikácia na reálne problémy medzinárodného podnikania,
- rozvoj kritického a variantného myslenia pri riešení úloh medzinárodného rozhodovania,
- percepcia podnikateľských príležitostí a hrozieb v medzinárodnom prostredí,
- tvorba medzinárodných podnikateľských stratégií.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Medzinárodné prostredie – charakteristika, analýza faktorov a trendov.
2. Konkurenčné výhody krajín.
3. Internacionalizácia podnikania.
4. Rozhodovanie o vstupe na zahraničný. Export.
5. Medzinárodný pohyb know-how. Kapitálové vstupy na zahraničný trh.
6. Priame zahraničné investície.
7. Medzinárodné strategické partnerstvá.
8. Medzinárodné stratégie.
9. Organizačné usporiadanie nadnárodných spoločností.
10. Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov.
11. Podnikanie v kontexte rôznych národných kultúr.
12. Medzinárodná podnikateľská etika.
13. Pôsobenie multinacionálnych a transnacionálnych spoločností v SR.
Semináre:
1. Analýza rozdielov v manažérskych prístupoch vo svete.
2. Strategická diagnostika medzinárodného prostredia.
3. Analýza medzinárodných konkurenčných výhod na príklade konkrétnej krajiny.
4. Rozhodovanie o formách vstupu na zahraničný trh. Export – analýza kúpnej zmluvy.
5. Medzinárodný pohyb know-how: franšízing a licencie.
6. Rozbor príčin a procesu realizácie akvizícií a fúzií.
7. Priame zahraničné investovanie vo V4.
8. Mnohostranné strategické aliancie.
9. Semestrálny test.
10. Identifikácia medzinárodnej podnikateľskej stratégie.
11. Výber zamestnancov na zahraničné vyslanie.
12. Kultúrne rozdiely v kľúčových regiónoch sveta.
13. Porušovanie medzinárodnej podnikateľskej etiky – príklady

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HILL, C.W.L., HULT, G.T.M. 2020. Global Business Today. New York : McGraw Hill
Education. ISBN 978-1-260-08837-3
2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. 2021.Inward FDI: Characterizations and Evaluation. In
Encyclopedia. 2021, vol. 1, no. 4, pp. 1027-1037. ISSN 2673-8392
3. BALÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint dva, 2020. ISBN
978-80-89710-51-5
4. FERENČÍKOVÁ, S. a kol. Medzinárodná expanzia firiem. Bratislava : Iura Edition, 2013.
ISBN 978-80-8078-532-1
Doplňujúca literatúra:
5. CASTELLANI, D. a kol. Contemporary Issues in International Business. Cham : Springer,
2018. ISBN 978-3-319-70219-3
6. IKE, L.: International Business: Environments  Operations. London : XLibris, 2017. ISBN
978-1-5245-9754-2

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Medzinárodné prostredie – charakteristika, analýza faktorov a trendov. 2. Konkurenčné výhody krajín. 3. Internacionalizácia podnikania. 4. Rozhodovanie o vstupe na zahraničný. Export. 5. Medzinárodný pohyb know-how. Kapitálové vstupy na zahraničný trh. 6. Priame zahraničné investície. 7. Medzinárodné strategické partnerstvá. 8. Medzinárodné stratégie. 9. Organizačné usporiadanie nadnárodných spoločností. 10. Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov. 11. Podnikanie v kontexte rôznych národných kultúr. 12. Medzinárodná podnikateľská etika. 13. Pôsobenie multinacionálnych a transnacionálnych spoločností v SR. Semináre: 1. Analýza rozdielov v manažérskych prístupoch vo svete. 2. Strategická diagnostika medzinárodného prostredia. 3. Analýza medzinárodných konkurenčných výhod na príklade konkrétnej krajiny. 4. Rozhodovanie o formách vstupu na zahraničný trh. Export – analýza kúpnej zmluvy. 5. Medzinárodný pohyb know-how: franšízing a licencie. 6. Rozbor príčin a procesu realizácie akvizícií a fúzií. 7. Priame zahraničné investovanie vo V4. 8. Mnohostranné strategické aliancie. 9. Semestrálny test. 10. Identifikácia medzinárodnej podnikateľskej stratégie. 11. Výber zamestnancov na zahraničné vyslanie. 12. Kultúrne rozdiely v kľúčových regiónoch sveta. 13. Porušovanie medzinárodnej podnikateľskej etiky – príklady

Podmienky na absolvovanie predmetu

- aktivita na cvičeniach – 10%
- výsledok semestrálneho testu – 30%
- výsledok záverečnej písomnej skúšky – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

- účasť na prednáškach – 26 h
- účasť na cvičeniach – 26 h
- príprava na cvičenia – 26 h
- príprava na semestrálny test – 26 h
Spolu: 104

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.07.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.07.2022