Platobný styk

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je nadobudnutie komplexných poznatkov o obsahu a mechanizme použitia moderných i štandardných nástrojov platobného styku a schopnosti ich adekvátneho využitia v praxi.

Vedomosti:
orientácia v európskom a slovenskom bankovom systéme,
poznatky o obsahu a náležitostiach moderných a štandardných nástrojov platobného styku,
porozumenie princípom zúčtovania platieb,
porozumenie platobným rizikám a spôsobom ich zabezpečenia.

Zručnosti:
aplikácia teoretických poznatkov pri rozhodovaní o výbere platobnej podmienky,
osvojenie si mechanizmu použitia jednotlivých nástrojov platobného styku,
schopnosť adekvátneho využitia jednotlivých platobných nástrojov v rámci obchodného prípadu.

Kompetentnosti:
personálne kompetentnosti rozvíjané samostatnou analýzou vybraných problémov platobného styku a formuláciou vlastných riešení,
odborná kompetentnosť získaná aplikáciou poznatkov pri riešení reálnych obchodných prípadov,
technické kompetentnosti rozvíjané spoznávaním technologickej stránky fungovania jednotlivých nástrojov platobného styku

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Vznik a vývoj peňazí.
Európska menová únia a bankový systém.
Hotovostný a bezhotovostný platobný styk.
Úhrada, inkaso, platobné karty.
Elektronické bankovníctvo, elektronické peniaze.
Platobné systémy.
Zmenka.
Šek.
Dokumentárny akreditív.
Dokumentárne inkaso.
Zabezpečovacie nástroje v platobnom styku.
Rozhodovanie o výbere platobnej podmienky.
Obchodné a platobné vzťahy v slovenskom maloobchode.

Samoštúdium:
Úvod do platobného styku.
Zlato verzus kryptomeny.
Bankový systém SR.
Ochranné prvky bankoviek a mincí.
Bežný účet a mechanizmus použitia platobnej karty.
Elektronické peniaze verzus digitálna mena.
Príprava na semestrálny test.
Posúdenie zmenky.
Použitie šeku.
Obchodný prípad s použitím dokumentárneho akreditívu.
Obchodný prípad s použitím dokumentárneho inkasa.
Banková záruka v praxi.
Príklad rozhodovania o výbere platobnej podmienky.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
MAJERČÁKOVÁ, D. 2018. Peniaze a bankovníctvo. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-972-5.
MUSA, H. 2017. Medzinárodné financie. Bratislava: Wolters Kluwer., 2017. 248 s. ISBN 978-800-8168-6481.

Doplňujúca literatúra:
JÍLEK, J. 2013. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk. Praha: Grada, 2013. 664 s. ISBN 978-88-0247-3893-2.
MANN, R. J. 2020. Payment Systems and Other Financial Transactions. New York: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-1-5438-0451-5.
GORKA, J. 2017. Transforming Payment Systems in Europe. Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 978-1-3497-1251-9.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Vznik a vývoj peňazí. Európska menová únia a bankový systém. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk. Úhrada, inkaso, platobné karty. Elektronické bankovníctvo, elektronické peniaze. Platobné systémy. Zmenka. Šek. Dokumentárny akreditív. Dokumentárne inkaso. Zabezpečovacie nástroje v platobnom styku. Rozhodovanie o výbere platobnej podmienky. Obchodné a platobné vzťahy v slovenskom maloobchode. Samoštúdium: Úvod do platobného styku. Zlato verzus kryptomeny. Bankový systém SR. Ochranné prvky bankoviek a mincí. Bežný účet a mechanizmus použitia platobnej karty. Elektronické peniaze verzus digitálna mena. Príprava na semestrálny test. Posúdenie zmenky. Použitie šeku. Obchodný prípad s použitím dokumentárneho akreditívu. Obchodný prípad s použitím dokumentárneho inkasa. Banková záruka v praxi. Príklad rozhodovania o výbere platobnej podmienky.

Podmienky na absolvovanie predmetu

aktivita na konzultáciách – 20%
výsledok semestrálneho testu – 20%
výsledok záverečnej písomnej skúšky – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách – 20 h
samoštúdium – 32 h
príprava na semestrálny test – 13 h
príprava na skúšku – 39 h
Spolu: 104 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022