Spotrebiteľské teórie a reálie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je na základe spotrebiteľských teórií vytvárať efektívne ekonomické a marketingové stratégie uplatniteľné v súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí

Vedomosti: spotrebiteľské teórie, spotrebiteľská politika, ochrana práv spotrebiteľov, inštitucionálne zabezpečenie ochrany spotrebiteľov v SR a EU, udržateľná spotreba a meranie spokojnosti spotrebiteľov

Kompetentnosti: Študenti budú profitovať z hĺbkových diskusií a praktických riešení, ktoré vyplývajú zo vzdelávania pomocou metód využívajúcich prípadové štúdie. Pomocou aplikovaných vyučovacích metód študenti získajú kompetencie v oblasti spotrebiteľských teórií a reálií, ktoré budú môcť uplatniť v ich budúcej profesijnej kariére.

Zručnosti: Študenti získajú zručností nazerania na javy, veci, udalosti, príklady dobrej praxe v oblasti spotrebiteľských práv a spotrebiteľskej ochrany či už na úrovni SR, EÚ, resp. v širšom kontexte. Tieto sú odrazom narastajúceho povedomia spotrebiteľskej verejnosti , ale aj pochopenia miesta spotrebiteľských teórií a reálií v podnikaní. Rovnako študenti získajú skúsenosti z uplatňovania týchto princípov do praxe na makroúrovni, mezoúrovni a mikroúrovni, ako aj možnosti integrácie medzi tromi úrovňami a prienikom spotrebiteľskej ochrany a ekonomiky v novom globalizovanom prostredí.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Spotrebiteľ a spotrebiteľské teórie – význam, princípy, ciele, parametre, modely a nástroje.
Spotrebiteľské organizácie – právna pomoc spotrebiteľom, európske spotrebiteľské centrum
Ochrana spotrebiteľa v EÚ
Spotrebiteľský marketing, koncepcia 4 C, starostlivosť o zákazníka
Trendy v spotrebe a udržateľná spotreba
Meranie spokojnosti zákazníka.
Prednáška odborníka z praxe
Práca v teréne
Spotrebiteľsko-občianska sieť
Rozpory spotrebiteľských teórií a reálií
Vzdelávanie spotrebiteľov
Sumarizácia poznatkov, zhrnutie podstatných odporúčaní pre podnikovú prax

Samoštúdium:
Komparácia spotrebiteľských organizácií , ich pôsobnosť.
Výber konkrétneho subjektu pre prezentovanie pozitívnych a negatívnych skúsenosti.
Príprava na priebežné prezentovanie základných poznatkov.
Komparácia právnej ochrany spotrebiteľa EÚ a SR v teórií a v praxi.
Koncepcia 4 C, starostlivosť o zákazníka.
Trendy v spotrebe a udržateľná spotreba
Práca v teréne - vyhodnotenie získaných postrehov. Spotrebiteľsko-občianska sieť
Rozpory spotrebiteľských teórií a reálií.
Vzdelávanie spotrebiteľov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
SOLOMON, M. R. et. al. (2019). Consumer Behaviour. A European Perspective. London: Pearson Education Limited, 2019. ISBN 978-1292245423.
DZUROVÁ, M. a kol. (2007). Spotrebiteľské teórie a reálie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 293 s. ISBN 978-80-225-2327-1
LANTOS, G. P. (2010). Consumer Behavior in Action. Real-life Applications for Marketing Managers. New York: Routledge, 2010. 648 p. ISBN 9781317473848.

Doplňujúca literatúra:
REYNOLDS, T. J. – OLSON, J. C. (2001). Understanding Consumer Decision Making: A Means End Approach to Marketing and Advertising Strategy. Routledge, 2001. 466 p. ISBN 978-0805817317.
SRBOVÁ, A. - VOJTKO, V. (2011). Spotřebitelské teorie a reálie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2011. 146 s. ISBN 978-80-7394-266-3

Sylabus predmetu

Konzultácie: Spotrebiteľ a spotrebiteľské teórie – význam, princípy, ciele, parametre, modely a nástroje. Spotrebiteľské organizácie – právna pomoc spotrebiteľom, európske spotrebiteľské centrum Ochrana spotrebiteľa v EÚ Spotrebiteľský marketing, koncepcia 4 C, starostlivosť o zákazníka Trendy v spotrebe a udržateľná spotreba Meranie spokojnosti zákazníka. Prednáška odborníka z praxe Práca v teréne Spotrebiteľsko-občianska sieť Rozpory spotrebiteľských teórií a reálií Vzdelávanie spotrebiteľov Sumarizácia poznatkov, zhrnutie podstatných odporúčaní pre podnikovú prax Samoštúdium: Komparácia spotrebiteľských organizácií , ich pôsobnosť. Výber konkrétneho subjektu pre prezentovanie pozitívnych a negatívnych skúsenosti. Príprava na priebežné prezentovanie základných poznatkov. Komparácia právnej ochrany spotrebiteľa EÚ a SR v teórií a v praxi. Koncepcia 4 C, starostlivosť o zákazníka. Trendy v spotrebe a udržateľná spotreba Práca v teréne - vyhodnotenie získaných postrehov. Spotrebiteľsko-občianska sieť Rozpory spotrebiteľských teórií a reálií. Vzdelávanie spotrebiteľov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

zadanie, priebežný test
ústna skúška
priebežné testy - 20 %
prezentácia zadaní - 20 %
ústna skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách = 10 hod.
samoštúdium = 16 hod.
príprava zadania = 13 hod.
príprava na priebežné hodnotenie = 13 hod.
príprava na skúšku =26 hod.
Spolu = 78 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022