Odborná komunikácia v cudzom jazyku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je prostredníctvom aktívnej komunikácie so študentami upevniť ich konverzačné spôsobilosti a odbornú terminológiu v cudzom jazyku z oblasti marketingu, maloobchodu a zahraničného obchodu.
Vedomosti: Aktívne osvojenie si odbornej terminológie používanej v oblasti podnikového obchodu a marketingu v cudzom jazyku. Vedieť viesť odborný dialóg s predstaviteľmi podnikovo hospodárskej praxe v cudzom jazyku. Prehĺbenie a upevnenie získaných vedomostí a ich aktívne využívanie v obchodnej praxi.
Kompetentnosti: Spôsobilosť viesť obchodné rokovania v cudzom jazyku s využitím aktívnej znalosti terminológie. Kompetentnosť aktívne využívať odbornú slovnú zásobu v cudzom jazyku. Schopnosť aktívne v logickej štruktúre prezentovať výsledky semestrálnych prác.
Zručnosti: Poznanie a prehĺbenie komunikačnej znalosti v danej oblasti. Spôsobilosť viesť odborný dialóg s predstaviteľmi podnikovohospodárskej praxe v cudzom jazyku. Schopnosť komunikovať s potenciálnymi zahraničnými pracovnými partnermi, prípadne zamestnávateľmi.

Stručná osnova predmetu

Semináre:
Odborná komunikácia a riešenie prípadových štúdií počas seminárov s aktívnou participáciou študentov, či už individuálne, prípadne ako súčasť tímovej práce na témy:
Marketing,
Marketingový mix,
Segmentácia trhu,
Spotrebiteľské správanie,
Reklama,
Podpora predaja,
Komunikačné stratégie,
Zahraničný obchod,
Platobný styk
Logistika.
Prezentácia projektov študentov k vybraným témam.
Prezentácia projektov študentov k vybraným témam.
Prezentácia projektov študentov k vybraným témam.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
FARRAL, C. LINDSLEY, M.: Proffesional English in Use: Marketing. Cambridge University Press. 2008. ISBN 978-5217-026-90
CERAMELLA, N. – LEE, E.: Cambridge English for the Media. Student's Book with Audio CD. Cambridge University Press. 2008. ISBN 9780521724579

Doplňujúca literatúra:
EMMERSON, P.: Business English Handbook. Advanced. MacMillan. 2007. ISBN 978-1405-0860-59

Sylabus predmetu

Semináre: Odborná komunikácia a riešenie prípadových štúdií počas seminárov s aktívnou participáciou študentov, či už individuálne, prípadne ako súčasť tímovej práce na témy: Marketing, Marketingový mix, Segmentácia trhu, Spotrebiteľské správanie, Reklama, Podpora predaja, Komunikačné stratégie, Zahraničný obchod, Platobný styk Logistika. Prezentácia projektov študentov k vybraným témam. Prezentácia projektov študentov k vybraným témam. Prezentácia projektov študentov k vybraným témam.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Projekt, aktívna účasť na seminároch
aktívna účasť na seminároch 40%
prezentácia projektu: 60%
Hodnotenie: spolu za semester 100%
Spolu: semináre + skúška - minimálne 51 % na hodnotenie postačujúce a zároveň minimálne 51 % skúšky

Pracovné zaťaženie študenta

práca a účasť na seminároch – 39 hod.
príprava na cvičenia, spracovanie projektu– 39 hod.
Spolu: 78 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022