Hospitality manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je predloženie poznatkov o základných dimenziách profesionality a zákazníckeho servisu v hlavných oblastiach najväčšieho odvetvia služieb na svete. Získanie vedomostí o procesoch riadenia pohostinnosti a segmentov cestovania a cestovného ruchu je predpokladom výkonu riadiacich pozícií v tomto odvetví. Je oboznámený s konceptom a históriou a perspektívami vývoj pohostinského priemyslu a jeho jednotlivých oblastí.

Vedomosti:
o pohostinnosti, cestovaní a cestovnom ruchu,
rôznych segmentoch v hotelierstve,
službách a podnikoch, zariadeniach, ktoré ich samostatne alebo v spolupráci poskytujú pere ich cestujúcim aj miestnym obyvateľom,
o diferencovanosti odbytových stratégií z hľadiska životného cyklu výrobkov, stratégií zameraných na marketingovú komunikáciu a distribúciu.

Zručnosti:
vo vedení podniku, v plánovaní zdrojov, obstarávaní tovarov a organizovaní personálu,
vo vedení účtovníctva, kalkuláciách zdrojov a nákladov, investovaní, marketingu, ako aj komunikačného mixu,
v oblastiach marketingovej spolupráce a demonštrovania prístupov k optimalizácii a modelovaniu procesov podniku, organizácie,
schopnosť pracovať na riadiacich pozíciách verejnej a štátnej správy s dorazom na rezort dopravy a cestovného ruchu.

Kompetentnosti:
spôsobilosť orientovať sa vo všeobecne záväzných predpisoch pojednávajúcich o pohostinstve a cestovnom ruchu,
spôsobilosti analyzovania situácie, podmienok a požiadaviek na pohostinnosť cestovania a cestovný ruch,
spôsobilosť orientovania sa v analýzach a vyhodnocovaní dát potrebných na rozvoj podnikania v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom sektore.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Úvod do predmetu. Obsah. Postupnosť štúdia. Formy štúdia predmetu. Literatúra.
Odvetvia služieb, Príprava na kariéru v odvetví hotelierstva a cestovného ruchu, práca v stravovacom odvetví, občerstvení a cestovnom ruchu.
Reštauračné služby.
Prevádzka reštaurácie.
Nezávislé podnikanie v stravovaní alebo franchising.
Konkurenčné sily v stravovacích služby. Stravovacie služby na mieste.
Problémy, ktorým čelia stravovacie služby.
Ubytovanie: Stretnutie s hosťom a jeho potreby.
Hotel a ubytovanie. Sily formujúce hotelový business.
Konkurencia ubytovacích službách.
Cestovný ruch: ofenzívny charakter podnikania a budovanie centier cestovného ruchu.
Destinácie: Turizmus, Generátory nápadov, programu
Vedenie: Nový spôsob myslenia, plánovanie a organizovanie v hotelierstve

Cvičenia:
Úvodné cvičenie. Požiadavky na splnenie podmienok priebežného hodnotenia.
Príprava na kariéru v odvetví hotelierstva a cestovného ruchu.
Práca v stravovacom odvetví, občerstvení a cestovnom ruchu. Práca na projekte.
Reštauračné služby.
Prevádzka reštaurácie.
Nezávislé podnikanie v stravovaní alebo franchising.
Konkurenčné sily v stravovacích služby. Stravovacie služby na mieste.
Ubytovanie: Stretnutie s hosťom a jeho potreby.
Hotel a ubytovanie. Sily formujúce hotelový business.
Konkurencia v ubytovacích službách. Práca na projekte.
Cestovný ruch: ofenzívny charakter podnikania a budovanie centier cestovného ruchu.
Destinácie: Turizmus, Generátory nápadov, programov.
Vedenie: Nový spôsob myslenia, plánovanie a organizovanie v hotelierstve.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. PATÚŠ, P. 2014. Manažment prevádzky hotela. Dali-BB, 215 s. EAN: 9788081410741, ISBN: 978-80-8141-074-1.
2. LOCHMANNOVÁ, A. 2015. Cestovní ruch. Edícia: 1. Computer Media, 112 s. EAN: 9788074022166, ISBN: 978-80-7402-216-6.
3. KOTÍKOVÁ, H. 2013. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Grada, 208 s. EAN: 9788024746036, ISBN: 978-80-247-4603-6.
4. PATÚŠ, P. 2011. Manažment prevádzky pohostinského zariadenia. Dali-BB, 179 s. EAN: 9788089090846, ISBN: 978-80-89090-84-6.
5. SLÁDEK, G. 2007. Manažment v pohostinstve a hotelierstve. Epos, 720 s. EAN: 9788080577186, ISBN: 978-80-8057-718-6.
6. PATÚŠ, P., GÚČIK,M.2005. Manažment ubytovacej prevádzky hotela. Banská Bystrica: Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu, 2005. Knižnica cestovného ruchu, 8. ISBN 80-88945-81-X.
7. VETRÁKOVÁ, M. 2017. Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu. Bratislava: Wolters Kluwer, Ekonómia. ISBN 978-80-8168-612-2.
8. HRUBALOVÁ, L.2015. Základy hotelierstva. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Europica varietas, č. 42. ISBN 978-80-558-0750-8.
9. KŘÍŽEK, F., NEUFUS J. 2014. Moderní hotelový management: nové trendy a metody v řízení hotelů, aktualizované informace o hotelovém provozu a jeho organizaci, optimalizace provozu s ohledem na ekologii a etiku, praktické příklady a fotografická příloha. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-4835-1.
10. ALLEN, J. 2008. Event Planning: The Ultimate Guide To Successful Meetings, Corporate Events, Fundraising Galas, Conferences, Conventions, Incentives And Other Special Events. Toronto, On, Canada: Wiley, 448 p. ISBN 10: 0470155744, ISBN 13: 9780470155745.
11. BARROWS, C. W., POWERS, T., REYNOLDS, D. R. 2011. Introduction to Management in the Hospitality Industry 10th Edition. Wiley Global Education, 752 p. ISBN-13: 978-0470399743, ISBN-10: 0470399740.
12. SOLOMON, M., HUMLER, H. 2019. The Heart of Hospitality: Great Hotel and Restaurant Leaders Share Their Secrets. SelectBooks; Reprint edition, 192 p. ISBN: 1590794893, ISBN-13: 978-1590794890.
13. THURSTON, R. W., MORRIS, J. (Editor), STEIMAN, S. 2013. Coffee: A Comprehensive Guide to the Bean, the Beverage, and the Industry. Rowman & Littlefield Publishers, 428 p. ISBN: 1442214406, ISBN13: 9781442214408.
Doplňujúca literatúra:
14. HOUŠKA, P. 2013. Průmysl cestovního ruchu v Evropské unii. UJAK Praha, 80 s. EAN: 9788074520365, ISBN: 978-80-7452-036-5.

Sylabus predmetu

Prednášky: Úvod do predmetu. Obsah. Postupnosť štúdia. Formy štúdia predmetu. Literatúra. Odvetvia služieb, Príprava na kariéru v odvetví hotelierstva a cestovného ruchu, práca v stravovacom odvetví, občerstvení a cestovnom ruchu. Reštauračné služby. Prevádzka reštaurácie. Nezávislé podnikanie v stravovaní alebo franchising. Konkurenčné sily v stravovacích služby. Stravovacie služby na mieste. Problémy, ktorým čelia stravovacie služby. Ubytovanie: Stretnutie s hosťom a jeho potreby. Hotel a ubytovanie. Sily formujúce hotelový business. Konkurencia ubytovacích službách. Cestovný ruch: ofenzívny charakter podnikania a budovanie centier cestovného ruchu. Destinácie: Turizmus, Generátory nápadov, programu Vedenie: Nový spôsob myslenia, plánovanie a organizovanie v hotelierstve Cvičenia: Úvodné cvičenie. Požiadavky na splnenie podmienok priebežného hodnotenia. Príprava na kariéru v odvetví hotelierstva a cestovného ruchu. Práca v stravovacom odvetví, občerstvení a cestovnom ruchu. Práca na projekte. Reštauračné služby. Prevádzka reštaurácie. Nezávislé podnikanie v stravovaní alebo franchising. Konkurenčné sily v stravovacích služby. Stravovacie služby na mieste. Ubytovanie: Stretnutie s hosťom a jeho potreby. Hotel a ubytovanie. Sily formujúce hotelový business. Konkurencia v ubytovacích službách. Práca na projekte. Cestovný ruch: ofenzívny charakter podnikania a budovanie centier cestovného ruchu. Destinácie: Turizmus, Generátory nápadov, programov. Vedenie: Nový spôsob myslenia, plánovanie a organizovanie v hotelierstve.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, reporty, písomná práca, priebežné testy, kombinovaná skúška
Priebežné hodnotenie: 40 %
aktivita na cvičeniach a priebežné overovanie vedomostí - 10 %
výsledok semestrálnych testov - 10 %
hodnotenie písomnej semestrálnej práce - 10 %
hodnotenie reportov z 3 zadaných tém z prednášok - 10 %
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky: 60 % (písomný skúškový test a ústna časť skúšky)

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach a cvičeniach - 52 h.
príprava na aktívne formy výučby - 13 h.
vypracovanie raportov z prednášok, príkladov na cvičenia a písomnej semestrálnej práce - projektu - 13 h.
príprava na priebežný semestrálny test - 7 h.
príprava na záverečný skúškový test a ústna skúška - 19 h.
Spolu = 104 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022