Odborná prax

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným cieľom predmetu je zabezpečiť prepojenie teoretickej a praktickej časti štúdia a súčasne umožniť študentom, aby si už počas štúdia mohli riešiť svoje budúce zamestnanie tak, aby mali možnosť preukázať zamestnávateľom aspoň čiastočné praktické skúsenosti.

Stručná osnova predmetu

Prepojenie štúdia a hospodárskej praxe, pričom študent má možnosť získať praktické skúsenosti súvisiace s témou záverečnej práce.

Odporúčaná literatúra

žiadna

Sylabus predmetu

Prepojenie štúdia a hospodárskej praxe, pričom študent má možnosť získať praktické skúsenosti súvisiace s témou záverečnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

V súlade so zameraním odboru absolvuje študent prax, ktorá musí byť v ekonomickej oblasti. Pravidlá pre uznávanie praxe študentov PHF EU sú vypracované v súlade so Študijným poriadkom EU v Bratislave. Miesto praxe, dojednanie praxe, dohodu o praxi, odmenu za prácu počas praxe, podmienky praxe, a pod. si dohodnú študenti individuálne. Realizovať prax sa odporúča v podobe preddiplomovej praxe zameranej na rozpracovanie diplomovej práce, získanie podkladov, konzultácie s odborníkmi, a pod. – 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022