Spotrebiteľské teórie a reálie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je na základe spotrebiteľských teórií vytvárať efektívne ekonomické a marketingové stratégie uplatniteľné v súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí

Vedomosti: spotrebiteľské teórie, spotrebiteľská politika, ochrana práv spotrebiteľov, inštitucionálne zabezpečenie ochrany spotrebiteľov v SR a EU, udržateľná spotreba a meranie spokojnosti spotrebiteľov

Kompetentnosti: Študenti budú profitovať z hĺbkových diskusií a praktických riešení, ktoré vyplývajú zo vzdelávania pomocou metód využívajúcich prípadové štúdie. Pomocou aplikovaných vyučovacích metód študenti získajú kompetencie v oblasti spotrebiteľských teórií a reálií, ktoré budú môcť uplatniť v ich budúcej profesijnej kariére.

Zručnosti: Študenti získajú zručností nazerania na javy, veci, udalosti, príklady dobrej praxe v oblasti spotrebiteľských práv a spotrebiteľskej ochrany či už na úrovni SR, EÚ, resp. v širšom kontexte. Tieto sú odrazom narastajúceho povedomia spotrebiteľskej verejnosti , ale aj pochopenia miesta spotrebiteľských teórií a reálií v podnikaní. Rovnako študenti získajú skúsenosti z uplatňovania týchto princípov do praxe na makroúrovni, mezoúrovni a mikroúrovni, ako aj možnosti integrácie medzi tromi úrovňami a prienikom spotrebiteľskej ochrany a ekonomiky v novom globalizovanom prostredí.

Stručná osnova predmetu

Semináre:
1.Úvod do predmetu. Predstavenie filozofie spracovávania prípadovej štúdie a podmienok získania hodnotenia.
2.Komparácia spotrebiteľských organizácií , ich pôsobnosť. Výber konkrétneho subjektu pre prezentovanie pozitívnych a negatívnych skúsenosti.
3.Predstavenie výberu podnikateľského subjektu v súvislosti s ktorým bude realizovaná prípadová štúdia.
4.Priebežné prezentovanie základných poznatkov, diskusia, postrehy z pléna
5.Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Komparácia právnej ochrany spotrebiteľa EÚ a SR v teórií a v praxi
6.Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna, koncepcia 4 C, starostlivosť o zákazníka
7.Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Trendy v spotrebe a udržateľná spotreba
8.Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna.
9.Práca v teréne - vyhodnotenie získaných postrehov, ich prezentovanie . Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Spotrebiteľsko-občianska sieť
10.Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna Rozpory spotrebiteľských teórií a reálií
11.Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Vzdelávanie spotrebiteľov
12.Vyhodnotenie plnenia kritérií
13.Vyhodnotenie plnenia kritérií a ukončenie hodnotením semestrálneho zadania.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
SOLOMON, M. R. et. al. (2019). Consumer Behaviour. A European Perspective. London: Pearson Education Limited, 2019. ISBN 978-1292245423.
DZUROVÁ, M. a kol. (2007). Spotrebiteľské teórie a reálie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 293 s. ISBN 978-80-225-2327-1
LANTOS, G. P. (2010). Consumer Behavior in Action. Real-life Applications for Marketing Managers. New York: Routledge, 2010. 648 p. ISBN 9781317473848.

Doplňujúca literatúra:
REYNOLDS, T. J. – OLSON, J. C. (2001). Understanding Consumer Decision Making: A Means End Approach to Marketing and Advertising Strategy. Routledge, 2001. 466 p. ISBN 978-0805817317.
SRBOVÁ, A. - VOJTKO, V. (2011). Spotřebitelské teorie a reálie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2011. 146 s. ISBN 978-80-7394-266-3.

Sylabus predmetu

Semináre: Úvod do predmetu. Predstavenie filozofie spracovávania prípadovej štúdie a podmienok získania hodnotenia. Komparácia spotrebiteľských organizácií , ich pôsobnosť. Výber konkrétneho subjektu pre prezentovanie pozitívnych a negatívnych skúsenosti. Predstavenie výberu podnikateľského subjektu v súvislosti s ktorým bude realizovaná prípadová štúdia. Priebežné prezentovanie základných poznatkov, diskusia, postrehy z pléna Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Komparácia právnej ochrany spotrebiteľa EÚ a SR v teórií a v praxi Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna, koncepcia 4 C, starostlivosť o zákazníka Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Trendy v spotrebe a udržateľná spotreba Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Práca v teréne - vyhodnotenie získaných postrehov, ich prezentovanie . Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Spotrebiteľsko-občianska sieť Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna Rozpory spotrebiteľských teórií a reálií Priebežné prezentovanie poznatkov, diskusia, postrehy z pléna. Vzdelávanie spotrebiteľov Vyhodnotenie plnenia kritérií Vyhodnotenie plnenia kritérií a ukončenie hodnotením semestrálneho zadania.

Podmienky na absolvovanie predmetu

zadanie, priebežný test
ústna skúška
priebežné testy - 20 %
prezentácia zadaní - 20 %
ústna skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na cvičeniach = 26 hod.
spracovanie zadania = 13 hod.
príprava na priebežné hodnotenie = 13 hod.
príprava na skúšku =26 hod.
Spolu = 78 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022