Public relations

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je efektívne aplikovať nástroje Public Relations v konkrétnych situáciách v prepojení s obchodnými cieľmi podniku. Prioritou sú funkcie PR: informačná funkcia, kontaktná, riadiaca, funkcia imidžu, harmonizačná, funkcia podpory predaja, stabilizačná funkcia a funkcia kontinuity.

Vedomosti:
Na úrovni vedomostí a porozumenia študent získa znalosti v oblasti vývoja PR, bude poznať hlavné prístupy a modely v oblasti PR Bude poznať aj nástroje požívane v marketingovej komunikácii v oblasti PR.

Kompetentnosti:
Na základe získaných poznatkov bude študent schopný aplikovať jednotlivé nástroje PR, stratégie v oblasti PR a hodnotiť PR.

Zručnosti:
Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent schopný plánovať a riadiť proces marketingovej komunikácie v oblasti PR, bude vedieť úspešne prispôsobovať marketingovú komunikáciu v rôznych oblastiach hospodárskeho prostredia

Stručná osnova predmetu

Cvičenia
Teórie a vývoj PR,
Riešenie prípadových štúdií
Jednotlivé formy a spôsoby komunikácie.
Vzťahy podniku s okolím, konkrétne príklady a ciele
Plánovanie a riadenie komunikácie - stratégie a taktiky,
Hodnotenie PR,
Nástroje PR 1
Nástroje PR 2
Jednotlivé oblasti PR a ich príklady
Koncept získavania dôvery verejnosti, verejná mienka.
Legislatívny rámec a etika v PR, neetické a manipulatívne praktiky v PR
Záujmové skupiny, lobing v spoločnosti, charita.
Písomná previerka a hodnotenie semestrálnych zadaní

Odporúčaná literatúra

HEJLOVÁ, D.: Public relations. Praha : Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5022-4
MYERS C.. 2021. Public Relations: History Theory, Practice, And Profession (1 ed.). Routledge/Taylor & Francis Group. ISBN 9781138491403
BOWEN S. A.; Martin T. R.; Rawlins B.. 2019. An Overview of the Public Relations Function. Business Expert Press, ISBN: 9781949443660
ERDEMIR, A. Reputation Management Techniques in Public Relations. IGI Global, 2018, 430 p. ISBN: 1522536205
FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. Management Press, Albatros Media a.s., 2017, 212 s. ISBN: 8072613898

Sylabus predmetu

Cvičenia Teórie a vývoj PR, Riešenie prípadových štúdií Jednotlivé formy a spôsoby komunikácie. Vzťahy podniku s okolím, konkrétne príklady a ciele Plánovanie a riadenie komunikácie - stratégie a taktiky, Hodnotenie PR, Nástroje PR 1 Nástroje PR 2 Jednotlivé oblasti PR a ich príklady Koncept získavania dôvery verejnosti, verejná mienka. Legislatívny rámec a etika v PR, neetické a manipulatívne praktiky v PR Záujmové skupiny, lobing v spoločnosti, charita. Písomná previerka a hodnotenie semestrálnych zadaní

Podmienky na absolvovanie predmetu

Denné štúdium :
Hodnotenie: spolu za semester 100%
Priebežné hodnotenie: 40% (písomná previerka – 20%, semestrálne zadanie – 20%)
Skúška: 60%
Spolu: cvičenia + skúška - minimálne 51% na hodnotenie dostatočne a zároveň zo skúšky minimálne 51%

Pracovné zaťaženie študenta

26 h. - príprava na semináre
26 h. - účasť na seminároch
26 h. - príprava na skúšky
Celková študijná záťaž: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022