Imidž v teórii a v praxi

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je podnietiť študentov k aplikovaniu teoretických východísk marketingu vo väzbe na teóriu imidža s ich ďalšou nadväznosťou v zmysle multidisciplinárnych väzieb. Oboznámenie s tvorbou a analýzou imidža v podnikovohospodárskej, ale aj spoločenskej praxi s dôrazom na úspešnosť v globalizujúcom prostredí EÚ.
Vedomosti: porozumieť problematike uplatňovania teórie imidža v konkrétnej podnikovohospodárskej, ale aj spoločenskej praxi s dôrazom na prepojenie komplexu optimálneho marketingového mixu. Zručnosti: schopnosť aplikovať marketingové inštrumentárium a výskumné inštrumentárium na konkrétnom príklade s dopadom na goodwill, resp. badwill. Kriticky vyhodnotiť situáciu, navrhnúť riešenia marketingových problémov v rámci taktickej a strategickej úrovne. Absolvovaním predmetu si prehĺbia zručnosti z práce s údajmi primárneho aj sekundárneho charakteru, aplikáciu teoretických poznatkov vo vlastných prieskumných aktivitách v teréne zameraných na následnú analýzu imidža, v interpersonálnej komunikácii, kolaborácii ako aj schopnosti adresovať a prijímať kritiku, zručnosti prezentovať a komunikovať výsledky svojich zistení. Kompetentnosti: získané vo vyučovacom procese umožňujú tvorivo posudzovať základné súvislosti v riadení marketingových činností podnikateľských subjektov a rozhodovať na základe ich poznania. Cieľom je dosiahnuť vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí. Iniciatívne a zodpovedne pracovať ako súčasť pracovného tímu. Uplatnenie inovatívneho a tvorivého myslenia podporené odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Pôvod definovanie a používanie fenoménu IMIDŽ.
Imidž ako súčasť strategického riadiaceho procesu.
Imidž ako súčasť marketingového mixu.
Klasifikácia imidža.
Základné prvky imidža.
Špecifikácia faktorov ovplyvňujúcich imidž.
Tvorba imidža.
Analýza imidža.
Imidž produktov a značiek
Imidž slovenských a lokálnych produktov
Imidž maloobchodných podnikov v SR
Imidž a jeho aplikácia v podnikovohospodárskej praxi.
Imidž vo vybranej praxi neziskového sektora.

Cvičenia:
Úvodné stretnutie, oboznámenie s podmienkami a požiadavkami v rámci absolvovania predmetu. Pôvod definovanie a používanie fenoménu IMIDŽ.
Klasifikácia imidža. Základné prvky imidža – aplikácia v rámci konkrétnych podmienok.
Špecifikácia faktorov ovplyvňujúcich imidž.– aplikácia v rámci konkrétnych podmienok.
Analýza imidža. – aplikácia v rámci konkrétnych podmienok.
Imidž ako súčasť marketingového mixu. – aplikácia v rámci konkrétnych podmienok.
Imidž a jeho aplikácia v podnikovohospodárskej praxi.– aplikácia v rámci konkrétnych podmienok.
Imidž ako súčasť strategického riadiaceho procesu- aplikácia v rámci konkrétnych podmienok.
Individuálne zadefinovanie problémov aplikácie teórie imidža a následné spracovanie projektov.
Priebežné predstavovanie projektov – zdôvodnenie výberu, prezentovanie analýz
Priebežné hodnotenie a pripomienkové konanie k projektom - oponentúra projektov
Vyhodnotenie úspešnosti spracovaných projektov, ich silné a slabé stránky.
Záverečná obhajoba projektov.
Vyhodnotenie splnenia kritérií a udelenie zápočtov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
LIESKOVSKÁ, V.: Imidž v teórií a praxi. Bratislava, Ekonóm 2000.
ČIHOVSKÁ, V., HANULÁKOVÁ, E., LIPIANSKA, J.: Firemný imidž. Bratislava, Eurounion 2001.
KAUL, Asha - DESAI, A. Corporate reputation decoded : building, managing and strategising for corporate excellence. New Delhi : SAGE, 2014. 300 s. ISBN 978-81-321-1774-2.

Doplňujúca literatúra:
Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu.
CORSI,A., COHEN, J., LOCKSHIN, L.: Store Image of Retail Outlets Wine in China. 2017. World Book Series: Elsevier Asian Studies Series
MOOIJ, M. de. Global Marketing and Advertising. Understanding Cultural Paradoxes. London: Sage Publications, 2010, 322 s. ISBN 978-1-4129-7041-9.

Sylabus predmetu

Prednášky: Pôvod definovanie a používanie fenoménu IMIDŽ. Imidž ako súčasť strategického riadiaceho procesu. Imidž ako súčasť marketingového mixu. Klasifikácia imidža. Základné prvky imidža. Špecifikácia faktorov ovplyvňujúcich imidž. Tvorba imidža. Analýza imidža. Imidž produktov a značiek Imidž slovenských a lokálnych produktov Imidž maloobchodných podnikov v SR Imidž a jeho aplikácia v podnikovohospodárskej praxi. Imidž vo vybranej praxi neziskového sektora. Cvičenia: Úvodné stretnutie, oboznámenie s podmienkami a požiadavkami v rámci absolvovania predmetu. Pôvod definovanie a používanie fenoménu IMIDŽ. Klasifikácia imidža. Základné prvky imidža – aplikácia v rámci konkrétnych podmienok. Špecifikácia faktorov ovplyvňujúcich imidž.– aplikácia v rámci konkrétnych podmienok. Analýza imidža. – aplikácia v rámci konkrétnych podmienok. Imidž ako súčasť marketingového mixu. – aplikácia v rámci konkrétnych podmienok. Imidž a jeho aplikácia v podnikovohospodárskej praxi.– aplikácia v rámci konkrétnych podmienok. Imidž ako súčasť strategického riadiaceho procesu- aplikácia v rámci konkrétnych podmienok. Individuálne zadefinovanie problémov aplikácie teórie imidža a následné spracovanie projektov. Priebežné predstavovanie projektov – zdôvodnenie výberu, prezentovanie analýz Priebežné hodnotenie a pripomienkové konanie k projektom - oponentúra projektov Vyhodnotenie úspešnosti spracovaných projektov, ich silné a slabé stránky. Záverečná obhajoba projektov. Vyhodnotenie splnenia kritérií a udelenie zápočtov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
semestrálne zadanie – 20%,
písomná previerka – 10%
aktivita na cvičeniach 10%
Skúška: 60% (kombinovaná skúška)

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na cvičeniach: 26 hodín
Vypracovanie semestrálneho zadania: 36 hodín
Príprava na písomnú skúšku: 16 hodín
Spolu 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022