Interkultúrna komunikácia v marketingu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov ako efektívne komunikovať v multikulturálnom prostredí so zákazníkom, riešiť konflikty primeranými a vhodnými spôsobmi tak na domácej, ale najmä na zahraničnej úrovni v organizáciách rôznych veľkostí a typov.

Vedomosti: Po absolvovaní predmetu študenti majú byť schopní aplikovať teoretické poznatky a znalosti z oblasti interkulturálnej marketingovej komunikácie pre riešenie konkrétnych situácií v aktivitách firiem pôsobiacich v súčasnom globalizujúcom sa svete.
Zručnosti: schopnosť aplikovať získané poznatky a formulovať kritériá pre analýzu súčasného stavu, identifikovať vybrané aspekty multikultúrneho marketingu.
Kompetentnosti: Schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a
poznať kultúrne rozdiely a vedieť komunikovať s ostatnými kultúrami. Ďalej analyzovať nielen kultúru osoby s ktorou sme vo vzájomnej interakcii, ale aj o osobnosť človeka, jeho správanie sa v konfliktných situáciách, demografických a životných skúsenostiach.

Stručná osnova predmetu

Semináre:
Interkultúrna komunikácia – definícia, teoretické východiská.
Interkulturálne aspekty marketingu. Diskusia, práca v tímoch.
Kultúrne aspekty marketingového mixu v krajinách Európskej únie. Diskusia.
Vnímanie marketingových a obchodných činností domácim zákazníkom v medzinárodnom prostredí. Práca v tímoch.
Nedostatky v komunikačnom mixe multikultúrnych spoločností. Diskusia.
Priebežný test. Faktory ovplyvňujúce komunikačný proces na medzinárodných trhoch. Práca v tímoch, diskusia.
Pohlavie, náboženstvo, hodnoty a postoje ovplyvňujú rozdielne komunikačné apely. Práca v tímoch, diskusia.
Medzinárodná komunikácia. Diskusia.
Konflikty v medzinárodnom prostredí komunikácie so zákazníkmi. Práca v tímoch, kritické hodnotenie.
Multikultúrny marketing. Práca v tímoch, diskusia, kritika.
Priebežný test. Medzinárodné organizácie reklamy. Práca v tímoch, diskusia.
Regulácia špecifických produktov v rôznych európskych krajinách. Práca v tímoch.
Prezentácia a odovzdanie zadaní.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
PONDELNÍKOVÁ, I. (2020). Úvod do medzinárodných kultúrnych vzťahov a interkultúrnej komunikácie. Banská Bystrica: DALI-BB, 2020. ISBN 978-80-8141-243-1.
HOLLIDAY, A. – HYDE, M. – KULLMAN, J. (2021). Intercultural Communication. An Advanced Resource Book for Students. 4th Edition. London: ImprintRoutledge, 2021. 344 p. ISBN 978-0-3674-8248-0.
NOVÝ, I., SCHROLL-MACHL, S. (2003). Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-121-6.

Doplňujúca literatúra:
THUSSU, D. K. (2019). International communication. Continuity and Change. 3rd edition. London: Bloomsbury Publishing, 2019. ISBN 978-1-7809-3266-8.
PRŮCHA, J. (2004). Interkulturní komunikace. Praha: Grada Publishing, 2004.
de MOOIJ, M. (2010). Global Marketing and Advertising. Understanding Cultural Paradoxes. London: Sage Publications, 2010. 322 p. ISBN 978-1-4129-7041-9.
BERNDT, R., ALTOBELLI, C.,F., SANDRE,M.: Mezinárodní marketingový management. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1641-8.
NOVÝ, I., SCHROLL-MACHL, S. (2003). Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Praha: Management Press, 2003.

Sylabus predmetu

Semináre: Interkultúrna komunikácia – definícia, teoretické východiská. Interkulturálne aspekty marketingu. Diskusia, práca v tímoch. Kultúrne aspekty marketingového mixu v krajinách Európskej únie. Diskusia. Vnímanie marketingových a obchodných činností domácim zákazníkom v medzinárodnom prostredí. Práca v tímoch. Nedostatky v komunikačnom mixe multikultúrnych spoločností. Diskusia. Priebežný test. Faktory ovplyvňujúce komunikačný proces na medzinárodných trhoch. Práca v tímoch, diskusia. Pohlavie, náboženstvo, hodnoty a postoje ovplyvňujú rozdielne komunikačné apely. Práca v tímoch, diskusia. Medzinárodná komunikácia. Diskusia. Konflikty v medzinárodnom prostredí komunikácie so zákazníkmi. Práca v tímoch, kritické hodnotenie. Multikultúrny marketing. Práca v tímoch, diskusia, kritika. Priebežný test. Medzinárodné organizácie reklamy. Práca v tímoch, diskusia. Regulácia špecifických produktov v rôznych európskych krajinách. Práca v tímoch. Prezentácia a odovzdanie zadaní.

Podmienky na absolvovanie predmetu

zadanie, priebežný test
ústna skúška
priebežné testy - 20 %
prezentácia zadaní - 20 %
ústna skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na seminároch = 26 hod.
• príprava na semináre = 26 hod.
• príprava na skúšku =26 hod.
Spolu = 78 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022