Medzinárodný obchod

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet medzinárodný obchod je zameraný na získanie poznatkov v oblasti teórií, štruktúry a financovania medzinárodného obchodu. Poskytuje tiež prehľad pojmov, účelov a rizík medzinárodného obchodu. Zoznámenie sa s charakteristikami a rizikami medzinárodného obchodu umožní študentovi lepšie pochopenie mnohých spôsobov platby v medzinárodnom obchode a príslušných schém financovania obchodu, čo je nevyhnutné pre úspech v medzinárodných obchodných transakciách.

Vedomosti: Po absolvovaní predmetu, budú mať študenti základné poznatky v problematike zahraničného obchodu, jeho významu a vývoja, teritoriálnej a komoditnej štruktúry a podpory exportu, budú rozumieť aktívnej a pasívnej forme autonómnych prostriedkov zahraničnoobchodnej politiky a postupom pri zabezpečovaní medzinárodných obchodných operácií.

Zručnosti:
Študenti budú rozumieť podstate medzinárodného obchod, budú schopní porovnať jednotlivé zahraničné trhy, nástroje a financovanie zahraničného obchodu..

Kompetentnosti:
Študenti po absolvovaní budú rozumieť princípom medzinárodného obchodu, zhodnotiť výhody a nevýhody jednotlivých zahraničnoobchodných operácií, vybrať najvhodnejšiu formu financovania zahraničného obchodu a samostatne realizovať dovozný a vývozný obchodný prípad.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Medzinárodný obchod, jeho význam a inštitucionálna podpora.
Teórie medzinárodného obchodu.
Teritoriálna a komoditná štruktúra medzinárodného obchodu
Riziká v medzinárodnom obchode
Autonómne prostriedky zahraničnoobchodnej politiky
Tarifné a netarifné prostriedky pasívnej autonómnej zahraničnoobchodnej politiky EÚ
Zahraničnoobchodné operácie.
Spôsoby platby v medzinárodnom obchode.
Dokumentácia v medzinárodnom obchode.
Financovanie medzinárodného obchodu.
Multinacionálne korporácie a medzinárodný obchod.
Medzinárodné daňové prostredie a transferové oceňovanie.
Slovenská republika a medzinárodný obchod.

Semináre:
Úvod do štúdia – organizačné pokyny, zadanie úloh, referátov, základné pojmy. Diskusia o globalizácii a jej vplyve na medzinárodný obchod.
Svetové hospodárstvo a medzinárodný obchod vo svetovom hospodárstve. Kritický pohľad na moderné teórie medzinárodného obchodu.
Zahraničná obchodná politika EÚ - vybrané aktuálne príklady- prezentácia zadania a diskusia
Svetová obchodná organizácia (WTO) a jej úloha v súčasnom rozvoji medzinárodného obchodu – prezentácia zadania a diskusia
Postavenie Slovenska v MO – ukazovateľ intenzity zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce (MDP), Reálne výmenné relácie (Terms of Trade) - ukazovateľ kvality zapojenia sa krajiny do MDP - prezentácia zadania a diskusia
Liberalizácia medzinárodného obchodu po 2. sv. vojne - prezentácia zadania a diskusia
Riziká v medzinárodnom obchode - prezentácia zadania a diskusia
Európska Únia a spoločná obchodná politika EÚ - prezentácia zadania a diskusia
Problém dumpingu a protidumpingových opatrení v medzinárodnom obchode - prezentácia zadania a diskusia
Význam INCOTERMSu pre rozvoj medzinárodného obchodu - prezentácia zadania a diskusia
Clo ako klasický prostriedok zahraničnoobchodnej politiky štátu - prezentácia zadania a diskusia
Osobité druhy zahraničnoobchodných operácií - prezentácia zadania a diskusia
Fázy a spôsob priamej realizácie vývoznej a dovoznej obchodnej operácie

Odporúčaná literatúra

KAŠŤÁKOVÁ, Elena - PÁSZTOROVÁ, Janka. Vybrané aspekty podpory zahraničného obchodu na Slovensku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4792-5
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 200 s. ISBN 978-80-225-4611-9
STEINHAUSER, Dušan - PAVELKA, Ľuboš. Riadenie rizík v medzinárodnom obchode. Recenzenti: Zuzana Kittová, Erika Mária Jamborová. 1. vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 139 s. ISBN 978-80-225-4804-5.
KRUGMAN, PAUL R.; MELITZ, MARC J.; OBSTFELD, MAURICE. 2018. International trade : theory & policy (11th, global ed.). Pearson. ISBN 9780134519555
SANG MAN KIM. 2021. Payment Methods and Finance for International Trade. Springer Singapore. ISBN 9789811570391
JONNARD, CLAUDE M. 2019. International business and trade: theory, practice, and policy. CRC Press, ISBN: 9781003075998
MATTHEW C. KLEIN; MICHAEL PETTIS. 2020 Trade Wars Are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace. Yale University Press, 9780300244175
RUGMAN, ALAN M.; VERBEKE, ALAIN. 2018. Global corporate strategy and trade policy. Routledge. ISBN 9780203732342,
ŠTĚRBOVÁ. L. a kol. 2013. Medzinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada Publishning. 364 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Sylabus predmetu

Prednášky: Medzinárodný obchod, jeho význam a inštitucionálna podpora. Teórie medzinárodného obchodu. Teritoriálna a komoditná štruktúra medzinárodného obchodu Riziká v medzinárodnom obchode Autonómne prostriedky zahraničnoobchodnej politiky Tarifné a netarifné prostriedky pasívnej autonómnej zahraničnoobchodnej politiky EÚ Zahraničnoobchodné operácie. Spôsoby platby v medzinárodnom obchode. Dokumentácia v medzinárodnom obchode. Financovanie medzinárodného obchodu. Multinacionálne korporácie a medzinárodný obchod. Medzinárodné daňové prostredie a transferové oceňovanie. Slovenská republika a medzinárodný obchod. Semináre: Úvod do štúdia – organizačné pokyny, zadanie úloh, referátov, základné pojmy. Diskusia o globalizácii a jej vplyve na medzinárodný obchod. Svetové hospodárstvo a medzinárodný obchod vo svetovom hospodárstve. Kritický pohľad na moderné teórie medzinárodného obchodu. Zahraničná obchodná politika EÚ - vybrané aktuálne príklady- prezentácia zadania a diskusia Svetová obchodná organizácia (WTO) a jej úloha v súčasnom rozvoji medzinárodného obchodu – prezentácia zadania a diskusia Postavenie Slovenska v MO – ukazovateľ intenzity zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce (MDP), Reálne výmenné relácie (Terms of Trade) - ukazovateľ kvality zapojenia sa krajiny do MDP - prezentácia zadania a diskusia Liberalizácia medzinárodného obchodu po 2. sv. vojne - prezentácia zadania a diskusia Riziká v medzinárodnom obchode - prezentácia zadania a diskusia Európska Únia a spoločná obchodná politika EÚ - prezentácia zadania a diskusia Problém dumpingu a protidumpingových opatrení v medzinárodnom obchode - prezentácia zadania a diskusia Význam INCOTERMSu pre rozvoj medzinárodného obchodu - prezentácia zadania a diskusia Clo ako klasický prostriedok zahraničnoobchodnej politiky štátu - prezentácia zadania a diskusia Osobité druhy zahraničnoobchodných operácií - prezentácia zadania a diskusia Fázy a spôsob priamej realizácie vývoznej a dovoznej obchodnej operácie

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
písomná previerka v 7. týždni - 5 bodov a v 11. týždni - 5 bodov
aktívna účasť na cvičeniach a diskusiách - 10 bodov
semestrálna práca, prezentácia - 20 bodov
pre získanie priebežného hodnotenia je potrebných 21 bodov.
Záverečné hodnotenie: Písomná skúška - 60 bodov.

Pre absolvovanie skúšky je potrebné získať spolu z cvičení a záverečnej písomnej skúšky najmenej 51 bodov.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Prednášky: 26 h
Cvičenia: 26 h
Príprava na priebežné skúšky: 26 h
Príprava na záverečnú skúšku: 52 h
Príprava projektu: 26 h
Spolu: 156 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022