Podnikanie v obchode a službách

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je identifikovať aktivity a analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov malých a stredných podnikov, ktoré podnikajú v obchode a službách.
Výstupom je vypracovanie podnikateľského plánu, jeho štruktúry, poznanie pracovno-právnych vzťahov pri voľbe formy podnikania
Vedomosti:
Absolvent predmetu bude mať teoretické a praktické informácie o podnikaní v obchode a službách. Schopnosť pracovať s informáciami podporiť znalosti z pohľadu riešenia základných problémov spojených s obchodným podnikaním vo väzbe na jeho špecifiká a ich aplikáciu.
Kompetentnosti:
Získané vo vyučovacom procese umožňujú tvorivo posudzovať základné súvislosti v riadení a podnikaní podnikateľských subjektov a rozhodovať na základe ich poznania. Cieľom je dosiahnuť vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí. Iniciatívne a zodpovedne pracovať ako súčasť pracovného tímu.
Zručnosti:
Študenti si prehlbujú zručnosť pracovať s údajmi slúžiacimi k analýze v trhovom prostredí, zručnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení modelových príkladov vychádzajúcich z reálnych dát vybraných podnikateľských subjektov v oblasti obchodu a služieb, ako aj schopnosť učiť sa.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Podnikanie, obchodné podnikanie, podnikateľ, podnikateľské služby- vymedzenie pojmového aparátu.
Teoretické východiská podnikania v obchode a službách – vývojový prierez. Teoretické školy služieb.
Teória sieťovej ekonomiky.
Postavene obchodu a podnikateľských služieb v ekonomike, predpoklady a podmienky podnikateľskej činnosti.
Klasifikácia obchodu a služieb podľa rôznych kritérií.
Význam obchodných a podnikateľských služieb. Faktory ovplyvňujúce rozvoj obchodu a služieb
Podnikateľský proces a podnikateľský plán.
Pojem a typy podnikateľských plánov, náčrt obsahu podnikateľských plánov.
Zhodnotenie vybraných častí podnikateľského plánu.
Podpora podnikateľskej činnosti v obchode a službách
Rodinné podnikanie ako osobitná forma podnikania. Poradenstvo a vzdelávanie pre rodinné podniky ako špecifická forma podpory.
Malé a stredné podnikanie, ich podpora. Záujmové a profesijné združenia.
Analýza problémov v oblasti malého a stredného podnikania.

Semináre:

Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícii. Rozdelenie zadaní.
Svetové indexy merania kvality podnikateľského prostredia, index podnikateľského prostredia na Slovensku.
Charakteristika podnikateľského prostredia na Slovensku podľa medzinárodných a domácich prieskumov
Analýza trhu, miera rastu trhu, aká je konkur. situácia na trhu analýza osobnosti zakladateľa – príklady, modelované situácie.
Priebežné hodnotenie č. 1 - písomná previerka v 5. týždni - alternatíva prezentácia čiastkového zadania
Vytvorenie podnikateľského plánu – analýza východiskového stavu, ďalší postup, dôkaz splniteľnosti cieľov, význam podniku pre zákazníkov a spoločnosť
Charakteristika podnikateľského procesu – podnikateľská príležitosť, príklady, modelované situácie.
Vypracovanie podnikateľského zámeru
Financovanie podnikania, príklady, modelové situácie.
Riadenie podniku
Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka v 11. týždni.
Prezentácia semestrálneho projektu
Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie. Odovzdanie seminárnej práce.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra
HESKOVÁ, M.: Teorie, management a marketing služeb. VŠERS České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-87472-25-5.
STRAŽOVSKÁ, H. a kol.: Podnikanie malých a stredných podnikov. Bratislava: Sprint 2, 2013. ISBN 978-80-89393-88-6
CLAUDE M,J.: International business and trade: theory, practice, and policy ,CRC Press, Year: 2019, ISBN: 9781003075998
FILHO,W.,BORGES DE BRITO,P., FRANKERBERGER,F.: International Business, Trade and Institutional Sustainability, Springer International Publishing, 2020, ISBN: 978-3-030-26758-2,

Doplňujúca literatúra:

STRÁŽOVSKÁ, Ļ.: Malé a stredné podnikanie a rodinné podnikanie. Nové Zámky: SECOS, 2007. 138 s. ISBN 80-969389-5-7.
STRAŽOVSKÁ, H. a kol.: Podnikanie. Bratislava: Merkury, 2009. ISBN 978-80-89143-79-5
KASSAY, Š.: Podnik a podnikanie. Prvý zväzok: Podnikateľské prostredie. Bratislava: Veda, 2006. ISBN 80-224-0775-5

Sylabus predmetu

Prednášky: Podnikanie, obchodné podnikanie, podnikateľ, podnikateľské služby- vymedzenie pojmového aparátu. Teoretické východiská podnikania v obchode a službách – vývojový prierez. Teoretické školy služieb. Teória sieťovej ekonomiky. Postavene obchodu a podnikateľských služieb v ekonomike, predpoklady a podmienky podnikateľskej činnosti. Klasifikácia obchodu a služieb podľa rôznych kritérií. Význam obchodných a podnikateľských služieb. Faktory ovplyvňujúce rozvoj obchodu a služieb Podnikateľský proces a podnikateľský plán. Pojem a typy podnikateľských plánov, náčrt obsahu podnikateľských plánov. Zhodnotenie vybraných častí podnikateľského plánu. Podpora podnikateľskej činnosti v obchode a službách Rodinné podnikanie ako osobitná forma podnikania. Poradenstvo a vzdelávanie pre rodinné podniky ako špecifická forma podpory. Malé a stredné podnikanie, ich podpora. Záujmové a profesijné združenia. Analýza problémov v oblasti malého a stredného podnikania. Semináre: Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných pojmov a definícii. Rozdelenie zadaní. Svetové indexy merania kvality podnikateľského prostredia, index podnikateľského prostredia na Slovensku. Charakteristika podnikateľského prostredia na Slovensku podľa medzinárodných a domácich prieskumov Analýza trhu, miera rastu trhu, aká je konkur. situácia na trhu analýza osobnosti zakladateľa – príklady, modelované situácie. Priebežné hodnotenie č. 1 - písomná previerka v 5. týždni - alternatíva prezentácia čiastkového zadania Vytvorenie podnikateľského plánu – analýza východiskového stavu, ďalší postup, dôkaz splniteľnosti cieľov, význam podniku pre zákazníkov a spoločnosť Charakteristika podnikateľského procesu – podnikateľská príležitosť, príklady, modelované situácie. Vypracovanie podnikateľského zámeru Financovanie podnikania, príklady, modelové situácie. Riadenie podniku Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka v 11. týždni. Prezentácia semestrálneho projektu Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie. Odovzdanie seminárnej práce

Podmienky na absolvovanie predmetu

Denné štúdium :
Hodnotenie: spolu za semester 100%
Priebežné hodnotenie: 30% (písomná previerka 2x) + prezentácia zadaní 10%
Skúška: 60%
Spolu: cvičenia + skúška - minimálne 51% na hodnotenie dostatočne a zároveň zo skúšky minimálne 51%
Na splnenie podmienok priebežného hodnotenia je potrebné spracovanie zadaní, ktoré sú hodnotené tak, že 90 % z hodnotenia určeného pre zadanie predstavuje kreativita a 10 % predstavujú technické, štylistické, gramatické a iné aspekty.

Pracovné zaťaženie študenta

156 hodín celkom, z toho:
• 26 hodín účasť na prednášky
• 26 hodín príprava na prednášky
• 26 hodín cvičenia
• 26 hodín príprava na priebežné hodnotenie
• 52 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 25.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2023