Medzinárodný marketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je objasniť uplatňovanie medzinárodného marketingu na zahraničnom až globálnom trhu a v reálnych podnikových podmienkach a pochopiť proces identifikácie tovaru a služieb, ktoré zahraniční zákazníci požadujú, a ich následné poskytovanie za správnu cenu a na správne miesto.
Vedomosti:
Na úrovni vedomostí a porozumenia študent získa schopnosť identifikovať a porozumieť rozdielom marketingového prostredia v jednotlivých krajinách, nadobudne vedomosti o špecifickosti marketingového prostredia v jednotlivých regiónoch sveta. Študent bude poznať postup pri vytváraní medzinárodnej marketingovej stratégie.
Kompetentnosti:
Na základe získaných vedomostí je študent schopný po absolvovaní predmetu riešiť konkrétne problémy medzinárodného prostredia, aplikovať medzinárodný marketingový plán prispôsobený špecifikám jednotlivých trhov.
Zručnosti:
Po absolvovaní predmetu pozná študent špecifiká medzinárodných trhov, má komplexné myslenie v oblasti medzinárodného marketingu a vie ho uplatňovať v praxi.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Medzinárodný marketing. Medzinárodné marketingové prostredie. Kultúra v medzinárodnom podnikaní. Medzinárodný marketingový plán. Medzinárodný marketingový výskum. Rozhodovanie o internacionalizácii marketingových činností organizácie. Rozhodovanie o výbere trhu. Rozhodovanie o forme vstupu na zahraničný trh. Rozhodovanie o marketingovom mixe pri vstupe na zahraničný trh– produkt. Rozhodovanie o marketingovom mixe pri vstupe na zahraničný trh – cena. Rozhodovanie o marketingovom mixe pri vstupe na zahraničný trh – marketingovej komunikácii. Rozhodovanie o marketingovom mixe pri vstupe na zahraničný trh – marketingovej distribúcii. Rozhodovanie o marketingovej organizácii
Samoštúdium:
Analýza ekonomického prostredia vybraných krajín. Analýza sociálneho a demografického prostredia vybraných krajín. Analýza kultúrneho prostredia vybraných krajín. Analýza prírodného a technologického prostredia vybraných krajín. Tvorba marketingového plánu vo vybraných podnikoch. Rozhodovanie o internacionalizácii v rámci vybraných podnikov. Rozhodnutie o forme vstupu na zahraničný trh vybraných podnikov. Návrh marketingového mixu vybraného podniku – produkt. Návrh marketingového mixu vybraného podniku - cena
Návrh marketingového mixu vybraného podniku – distribúcia. Návrh marketingového mixu vybraného podniku – propagácia. Príprava na prezentácie prác.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ZORKÓCIOVÁ, O. a kol. 2016. Medzinárodný marketing. Bratislava : Ekonóm, 2016. 310 s. ISBN 978-80-225-4332-3
2. GIOVANNA PEGAN, DONATA VIANELLI, PATRIZIA DE LUCA. 2020. International Marketing Strategy: The Country Of Origin Effect On Decision-Making In Practice. Springer, ISBN 9783030335885
3. DAVID W. STEWART. 2019. Financial Dimensions of Marketing Decisions (1st ed.). Springer International Publishing; Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-15564-3
4. MARY C. GILLY; JOHN L. GRAHAM. 2019. International marketing. McGraw-Hill Education. ISBN: 9781259712357
5. MACHKOVÁ H. 2015. Mezinárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-9634-5
6. CATEORA, Ph.-GILLY, M.-GRAHAM, J. 2012. International Marketing. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. 736 s. ISBN 978-0073529974
Doplňujúca literatúra:
7. Odborné časopisy ako The Economist, The Wall Street Journal, Fortune, Business week, Forbes, a ďalšia časopisecká literatúra súvisiaca s danou problematikou.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Medzinárodný marketing. Medzinárodné marketingové prostredie. Kultúra v medzinárodnom podnikaní. Medzinárodný marketingový plán. Medzinárodný marketingový výskum. Rozhodovanie o internacionalizácii marketingových činností organizácie. Rozhodovanie o výbere trhu. Rozhodovanie o forme vstupu na zahraničný trh. Rozhodovanie o marketingovom mixe pri vstupe na zahraničný trh– produkt. Rozhodovanie o marketingovom mixe pri vstupe na zahraničný trh – cena. Rozhodovanie o marketingovom mixe pri vstupe na zahraničný trh – marketingovej komunikácii. Rozhodovanie o marketingovom mixe pri vstupe na zahraničný trh – marketingovej distribúcii. Rozhodovanie o marketingovej organizácii Samoštúdium: Analýza ekonomického prostredia vybraných krajín. Analýza sociálneho a demografického prostredia vybraných krajín. Analýza kultúrneho prostredia vybraných krajín. Analýza prírodného a technologického prostredia vybraných krajín. Tvorba marketingového plánu vo vybraných podnikoch. Rozhodovanie o internacionalizácii v rámci vybraných podnikov. Rozhodnutie o forme vstupu na zahraničný trh vybraných podnikov. Návrh marketingového mixu vybraného podniku – produkt. Návrh marketingového mixu vybraného podniku - cena Návrh marketingového mixu vybraného podniku – distribúcia. Návrh marketingového mixu vybraného podniku – propagácia. Príprava na prezentácie prác.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• Hodnotenie: spolu za semester 100%
• Konzultácie: 40 %, z toho:
o spracovanie seminárnej práce: 20 %
o kontrolná písomka: 10 %
o aktivita: 10%
• Skúška: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

1. Konzultácie: 20 h
2. Samoštúdium: 32 h
3. Príprava na konzultácie: 26 h
4. Príprava na priebežné skúšky: 6 h
5. Príprava na záverečnú skúšku: 38 h
6. Príprava projektu: 8 h
Spolu: 130 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 25.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022

Dátum schválenia: 25.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022